Menter Iaith Castell-nedd Port Talbot

Prif Swyddog Menter Iaith Castell-nedd Port Talbot

Cyflogwr:
Menter Iaith Castell-nedd Port Talbot
Cyflog:
£27,358 - £29,055
Lleoliad:
Tŷ’r Gwrhyd, Stryd Holly, Pontardawe, SA8 4ET
Dyddiad Cau:
20/07/2018
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Mae Menter Iaith Castell-nedd Port Talbot, yn awyddus i benodi unigolyn egnïol, brwdfrydig a threfnus i arwain tîm o staff a gweithio o dan oruchwyliaeth y Pwyllgor Rheoli er mwyn hybu a hyrwyddo’r defnydd o’r iaith Gymraeg yng Nghastell-nedd Port Talbot. Gweithredu dyletswyddau rheolwr llinell uniongyrchol i staff Menter Iaith Castell-nedd Port Talbot gan roi arweiniad er mwyn darparu prosiectau a chynlluniau newydd.

Mae’r dyletswyddau yn cynnwys:
• Llunio, gweithredu a monitro dogfennau strategol ar gyfer y fenter, yn cynnwys Cynllun Corfforaethol, Cynllun Gweithredu (a chynlluniau gwaith), ac unrhyw ddogfennau eraill ar gyfer cyllidwyr a chefnogwyr y Fenter.
• Sicrhau fod gwaith y fenter yn cyd-fynd â strategaethau’r Llywodraeth, a’i bod yn cyfrannu at ac yn dylanwadu ar y nodau ac amcanion ar lefel lleol, rhanbarthol a chenedlaethol.
• Cyfarfod gyda chynrychiolwyr o Lywodraeth Cymru, Llywodraeth Leol, partneriaid hybu’r Gymraeg, ysgolion, Colegau a chyrff eraill i adnabod cyfleoedd cydweithio cyson, ac ymestyn cyrhaeddiad ac effaith y gwaith.
• Adrodd yn ôl i arianwyr ar gynnydd a chyflawniadau.
• Clustnodi adnoddau i weithredu cynlluniau, a chyfrifoldeb am ddenu cyllid i ddatblygu gwaith y fenter yn barhaus.
• Cyfrifoldeb a goruchwyliaeth ar reolaeth ariannol y Fenter Iaith gan adnabod risgiau, a sicrhau fod defnydd gorau yn cael ei wneud o’r arian.
• Cynnal perthynas weithredol effeithiol gyda phartneriaid allweddol, yn arianwyr a phartneriaid ymarferol, datblygwyr a’u hasiantau ynglŷn â’u dyletswyddau cynllunio tai – a gweithredu’n rhagweithiol i greu partneriaethau newydd. a rheoli a chyflwyno unrhyw weithgareddau.
• Sicrhau fod cyfleoedd i staff ddatblygu, a chael hyfforddiant perthnasol i’w swydd.
• Sicrhau bod proffil cyhoeddus uchel a chadarnhaol i waith y Fenter Iaith.
• Mynychu cyfarfodydd cyson a drefnir gan Fentrau Iaith Cymru gan gyfrannu at weledigaeth genedlaethol.
• Cyfrifoldeb am Iechyd a Diogelwch staff, aelodau a gwirfoddolwyr y fenter gan sicrhau fod systemau’r cwmni yn cael eu dilyn i ddiogelu pawb

Sut i wneud cais

 • Cysylltwch gyda'r Prif Swyddog i gael copi o'r ffurflen gais. Bydd angen dychwelyd ffurflen gais wedi ei gwblhau erbyn 5.30 ar 20/07/2018


 • Enw cyswllt:
  Owain Glenister
 • Cyfeiriad y Cwmni:

  Menter Iaith Castell-nedd Port Talbot, Tŷ'r Gwrhyd, Stryd Holly, Pontardawe, SA8 4ET

 • Ffôn:
  01639 763819
 • e-bost:
 • Gwefan: