S4C

Curadur Cynnwys Digidol

Cyflogwr:
S4C
Cyflog:
Yn unol â phrofiad
Lleoliad:
Caerdydd am y tro, ac yna Canolfan S4C Yr Egin yng Nghaerfyrddin
Dyddiad Cau:
26/07/2018
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:
Bydd y Curadur Cynnwys Digidol yn rhan o’r Tîm Cynllunio o fewn y Gyfarwyddiaeth Weithredol, a bydd yn arwain ar ddewis, dosbarthu a hyrwyddo’r cynnwys ar blatfformau digidol. Bydd yn atebol i’r Pennaeth Dosbarthu Cynnwys.

Bydd eich dyletswyddau yn cynnwys:

 Arwain ar greu, gweithredu a goruchwylio amserlen ddigidol S4C yn unol â gofynion y strategaeth gynnwys ddigidol, mewn cydweithrediad â’r Cyfarwyddwr Cynnwys Creadigol a’r Pennaeth Dosbarthu Cynnwys.

 Dewis cynnwys archif S4C yn ymateb i dueddiadau, a chynllunio amserlen ddigidol.

 Arwain y tîm digidol wrth yn gyntaf ddewis cynnwys, yna arwain ar gynllun hyrwyddo a dylunio a sgriptio.

 Cydweithio’n agos â’r Tîm Data a Dadansoddi ac â’r Comisiynydd Cynnwys Digidol i ddeall ansawdd a phatrymau gwylio ein cynulleidfa.

 Cydweithio’n agos gyda’r Adran Gyfreithiol a Materion Busnes wrth ariannu’r cynnwys digidol a thrafod telerau a hawliau pan fo raid.

 Bydd yn ddyletswydd arnoch i gydweithio gydag S4C i sicrhau fod eich cydweithwyr yn cael eu trin gyda pharch ac urddas a’ch bod yn hyrwyddo ac integreiddio cyfle cyfartal drwy bob agwedd o’r busnes, yn unol â pholisïau perthnasol S4C. Byddwch yn gweithredu mewn modd sydd yn hybu amgylchedd cyfeillgar.

 Er mwyn sicrhau man gwaith diogel ar gyfer staff byddwch yn gweithredu yn unol â’r Polisi Iechyd a Diogelwch ac yn cynnal a gweithredu argymhellion asesiadau risg sydd o fewn eich awdurdod.

 Yn barod i weithio tu allan i oriau swyddfa ac ar benwythnosau pan fo angen newid yr amserlen.

 Unrhyw ddyletswyddau rhesymol eraill.

 

Sut i wneud cais