Pencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

Datblygydd Amlgyfrwng

Cyflogwr:
Pencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru
Cyflog:
£23,866 - 25,463 pro rata
Lleoliad:
Canolfan Hyfforddi a Datblygu Porth Caerdydd
Dyddiad Cau:
28/08/2018
Termau'r Swydd:
Dros Dro
Oriau:
Rhan amser
Disgrifiad:

DATBLYGYDD AMLMGYFRWNG
(Dros dro am chwe mis gyda'r posibilrwydd i'w hymestyn yn dilyn adolygiad o'r strwythur)
GRADD 8 18 ORIAU WYTHNOS (I'w gweithio rhwng Dydd Mercher a Dydd Gwener - yr union oriau cymeradwy i'w trafod â'r ymgeisydd llwyddiannus)

Mae'r swydd ddiddorol a chreadigol uchod wedi codi o fewn Canolfan Hyfforddi a Datblygu'r Gwasanaeth a leolir ym Mhorth Caerdydd, Caerdydd. Gan adrodd i'r Rheolwr Busnes Dysgu a Datblygu, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn darparu gwasanaeth Amlgyfrwng effeithiol o ansawdd dda i'r adran Hyfforddi drwy gynllunio, datblygu a chynhyrchu adnoddau a deunyddiau amlgyfrwng i gefnogi holl weithgareddau'r Gwasanaeth yn ymwneud â dysgu, datblygu a chymhwysedd sgiliau parhaus. Gan weithio fel rhan o dîm datblygu a dysgu Amlgyfrwng mwy, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad o ddefnyddio meddalwedd amlgyfrwng a chyhoeddi yn ogystal â gallu defnyddio sgiliau creadigol i ddarparu nifer o ddatrysiadau dysgu ar gyfer y categorïau amrywiol o staff ar draws y Gwasanaeth. 

Gallai’r rôl hon olygu teithio rhwng safleoedd ledled ardal De Cymru. Rhaid i'r ymgeisydd llwyddiannus allu teithio'n annibynnol. Bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd ag Archwiliad Datgelu’r Alban, a Phrawf Cyffuriau ac Alcohol cyn y gwneir unrhyw benodiad. Rydym yn sefydliad sy'n ystyrgar o deuluoedd a gweithredir system gweithio oriau hyblyg. Bydd opsiynau rhannu swyddi yn cael eu hystyried. Nodwch yn glir ar eich cais os ydych yn dymuno gwneud cais ar sail rhannu swydd. Mae'r ddogfen hon hefyd ar gael yn Gymraeg. Croesewir cyfathrebiadau drwy gyfrwng y Gymraeg neu'r Saesneg. Ni chaiff ffurflenni cais a gyflwynir yn Gymraeg eu trin yn llai ffafriol. Mae GTADC yn credu mewn gwir werth gweithlu amrywiol ac rydym am fod yn rhagweithiol wrth annog ymgeiswyr o bob sector o’n cymuned i ymgeisio.

Sut i wneud cais

  • Gellir lawrlwytho Ffurflen Gais, Manyleb Person a Disgrifiad Swydd oddi ar dudalennau Gyrfaoedd ein gwefan isod

    Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 12:00, ganol dydd, Dydd Mawrth 28ain o Awst 2018. Cynhelir y cyfweliadau yn ystod yr wythnos sy'n cychwyn 10fed o Fedi 2018. Dylid dychwelyd Ffurflenni Cais Gorffenedig i’r: Tîm Recriwtio ac Asesu, Pencadlys Gwasanaeth Tân De Cymru, Parc Busnes View Forest, Llantrisant, CF72 8 LX. Mae'r dyddiad ar gyfer y broses ddethol i'w gadarnhau.


  • Gwefan: