Pencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

Cydlynydd Dysgu a Datblygu

Cyflogwr:
Pencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru
Cyflog:
£17,681 pro rata
Lleoliad:
Canolfan Hyfforddi a Datblygu Porth Caerdydd
Dyddiad Cau:
13/08/2018
Termau'r Swydd:
Dros Dro
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

CYFARWYDDIAETH GWASANAETHAU TECHNEGOL Y TÎM DYSGU A HYFFORDDI
ADRAN HYFFORDDI CYDLYNYDD DYSGU A DATBLYGU
SWYDD DROS DRO AM 6 MIS (Gyda phosibilrwydd i’w hymestyn yn amodol ar adolygiad o'r strwythur)
ORIAU: 17 Oriau wythnos i'w gweithio yn ystod Dydd Mawrth, Dydd Mercher, Dydd Iau (Oriau cymeradwy i’w trafod â’r ymgeisydd llwyddiannus)
GRADD 4 / CYFLOG: £ 17,681 (pro rata)

Cododd swydd newydd cyffrous o fewn y Tîm Dysgu a Hyfforddi (DH) a leolir yng Nghanolfan Dysgu a Hyfforddi'r Gwasanaeth ym Mhorth Caerdydd, Caerdydd. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am gefnogi'r Tîm Dysgu a Hyfforddi â chydlynu a gweinyddu holl weithgareddau Gwasanaeth mewn perthynas â datblygu a hyfforddiant a dilyniant gweithwyr. Gallai hyn gynnwys gweithgareddau megis rhaglenni Datblygu Arweinyddiaeth y Gwasanaeth, hyfforddiant sgiliau yn ôl y galw, profi sgiliau Technegol a chydlynu prynu a gwerthuso cyrsiau. Byddai'r swydd yn addas ar gyfer unigolion â phrofiad o weithio amlorchwyl mewn amgylchedd prysur, sy'n fanwl gywir ac â phrofiad o sgiliau gwasanaethu cwsmeriaid i sicrhau profiad dysgu o'r safon uchaf un i bob un sy'n mynychu. 

Rydym yn sefydliad sy'n ystyrgar o deuluoedd a gweithredir system weithio oriau hyblyg. Bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd ag archwiliad Datgelu’r Alban, ac ymgymryd â Phrawf Cyffuriau ac Alcohol cyn y gwneir unrhyw benodiad. Mae'r holl ddogfenaeth ar gael yn Gymraeg a Saesneg ill dau a chroesawn gyfathrebiadau yn y naill iaith neu'r llall. Ni chaiff ffurflenni cais a gyflwynir yn Gymraeg eu trin yn llai ffafriol. Sylwer bod pob swydd yn amodol ar werthusiad swydd. Mae GTADC yn credu mewn gwir werth gweithlu amrywiol ac rydym am fod yn rhagweithiol wrth annog ymgeiswyr o bob sector o’n cymuned i ymgeisio.

Sut i wneud cais

  • Gwahoddir ceisiadau gan ymgeiswyr sy'n cwrdd â'r meini prawf gofynnol a nodir yn y Manyleb Person. Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 12:00 ganol dydd, Dydd Llun 13eg o Awst 2018 a dylid dychwelyd ffurflenni cais gorffenedig i: Y Tîm Recriwtio ac Asesu, Pencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, Parc Busnes Forest View, Llantrisant, CF72 8LX. Sylwer nad ydym yn derbyn CV. Cewch lawrlwytho Ffurflen gais, Manyleb person a Disgrifiad Swydd o dudalen Gyrfaoedd ein gwefan isod. Sylwer y dyddiad ar gyfer cynnal cyfweliadau yw Dydd Iau 16eg o Awst 2018.


  • Gwefan: