Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

CYFARWYDDWR/WRAIG ADNODDAU DYNOL, DYSGU A DATBLYGU (PRIF SWYDDOG CYNORTHWYOL, GWASANAETHAU POBL)

Cyflogwr:
Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru
Cyflog:
Cyflog £80,485 y flwyddyn (dyfarniad tâl yn yr arfaeth)
Lleoliad:
Llantrisant
Dyddiad Cau:
31/08/2018
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Cyfeirnod Swydd:

ACO/PS

Disgrifiad:

Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yw un o'r Gwasanaethau Tân ac Achub mwyaf, mwyaf llwyddiannus sy'n perfformio orau yn y DU, gan wasanaethu dros 1,500,000 o bobl ar draws 10 Awdurdod Unedol Cyfansoddol sy'n ymestyn o Ben-y-bont ar Ogwr i Drefynwy ac o Fae Caerdydd i Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Rydym wedi creu enw da o ran rhagoriaeth wrth ddarparu ein gwasanaethau; gan gynnwys ymateb i ddigwyddiadau brys ac amrediad trawiadol a rhagorol o fentrau ataliol ac addysgol. Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn ymrwymedig i wneud ein cymunedau yn lleoedd diogel i fyw, gweithio ac ymweld â hwy. Drwy ganolbwyntio ar ddiogelu'r gymuned, denu a datblygu ein pobl a gwneud defnydd effeithiol o adnoddau, rydym yn ymdrechu i wella'r sefydliad a chyrraedd rhagoriaeth.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru am benodi Cyfarwyddwr/wraig Adnoddau Dynol, Dysgu a Datblygu (Prif Swyddog Cynorthwyol, Gwasanaethau Pobl) a fydd yn cynnal gwerthoedd y Gwasanaeth o fod yn broffesiynol, yn ofalgar, yn barchus, yn ymroddedig, yn ddibynadwy, yn ddynamig, yn ddisgybledig ac yn hydwyth. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gallu dangos agwedd frwdfrydig ac arloesol at arwain maes Gwasanaeth mawr sy'n atebol yn uniongyrchol i'r Prif Swyddog Tân. Bydd hwn yn gyfle i'r ymgeisydd llwyddiannus wella diwylliant a gwerthoedd Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, gan ddarparu arweinyddiaeth strategol, wrth adeiladu a chynnal perfformiad uchel a fydd yn cyfrannu at wasanaethau yn y dyfodol a ddarperir i gymunedau a phobl De Cymru. Yn ogystal â gofynion y rôl heriol hon, mae cyfle sylweddol a chyffrous i'r ymgeisydd llwyddiannus helpu i ddatblygu rôl y Gwasanaeth yng nghyd-destun gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru a gweddill y DU.

Bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus ddangos bod ganddo/i sgiliau cadarn o ran cynllunio, trefnu ac ymdrin â phobl. Bydd sgiliau cyfathrebu a sgiliau ffurfio cydberthyniadau/ rhwydweithio ardderchog yn allweddol i gynghori Aelodau Awdurdod Tân ac Achub ar lefel strategol ac i gydweithio â Llywodraeth Cymru, Gwasanaethau Tân ac Achub eraill a sefydliadau partner. Rydym yn chwilio am unigolyn sydd ag ystod eang o brofiad a'r gallu i wneud penderfyniadau effeithiol a phwyllog. Rhaid i'r ymgeisydd llwyddiannus ymrwymo i degwch yn y gwaith a bydd yn llwyddo i'w gyflawni'n drwy ddatblygu a gweithredu strategaethau priodol yn effeithiol, a thrwy ddarparu staff a gwasanaethau. Yn gyffredinol bydd yr oriau gwaith yn 37 awr yr wythnos. Fodd bynnag, oherwydd natur y rôl ni ellir ei chyflawni'n foddhaol bob amser o fewn wythnos waith sefydlog, bydd angen rhywfaint o oriau anghymdeithasol er mwyn cyflawni'r cyfrifoldebau a chynrychioli'r Gwasanaeth mewn digwyddiadau.
Mae'r amgylchiadau hyn a threfniadau gwaith yr Awdurdod Tân ac Achub yn debygol i'ch ymrwymo i gyfnodau estynedig o argaeledd a swm sylweddol o waith yn ychwanegol at, a'r tu allan i oriau gwaith arferol. Byddwch yn aelod llawn o'r Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu (CIPD), wedi eich addysgu hyd at lefel gradd gyda chymhwyster Adnoddau Dynol ôl-raddedig neu gymhwyster rheoli perthnasol arall. Rhaid i'r ymgeisydd llwyddiannus hefyd fod â phrofiad o gyflawni newid cadarnhaol, datblygu gweithwyr yn effeithiol, cysylltiadau diwydiannol cadarnhaol a rheoli perfformiad llwyddiannus. Mae gwybodaeth am gyfraith cyflogaeth berthnasol, gyfredol yn hanfodol yn ogystal â dealltwriaeth o'r dimensiynau gwleidyddol, cyfreithiol ac ariannol y rôl. Bydd angen i chi fod yn feddyliwr strategol, creadigol a chyfathrebwr cryf. Disgwylir i'r ymgeisydd llwyddiannus fod yn aelod gweithredol o'r Cyngor Penaethiaid Tân Cenedlaethol (CPTC) drwy aelodaeth gorfforaethol y Gwasanaeth.

Lleolir y swydd ym Mhencadlys y Gwasanaeth Tân, Parc Busnes Forest View, Llantrisant, Pont-y-clun, CF72 8LX neu unrhyw un o leoliadau eraill y Gwasanaeth.

Sut i wneud cais

 • I gael trafodaeth anffurfiol am y rôl, cysylltwch â'r Prif Swyddog Tân, Huw Jakeway ar 01443 232006 neu’r Prif Swyddog Cynorthwyol Mark Malson Gwasanaethau Pobl. Mae pecyn cais ar gael gan Deborah Doel: d-doel@decymru-tan.gov.uk neu ffôniwch 01443 232116.

  Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw: 12:00 ganol dydd, Dydd Gwener y 31ain o Awst 2018.
  Amserlen Penodi Llunio Rhestr Fer 3 – 7fed o Fedi 2018
  Canolfan Asesu 17 – 28ain o Fedi 2018
  Cyfweliad Proffesiynol - Y Tîm Arwain Gweithredol 1 – 5ed o Hydref 2018
  Panel Penodi’r Awdurdod Tân 8 – 12fed o Hydref 2018

  Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn credu yng ngwir werth gweithlu amrywiol ac yn rhagweithiol wrth annog ymgeiswyr o bob sector o gymuned y Gwasanaeth Tân ac Achub i wneud cais. Croesawn geisiadau yn Saesneg a Chymraeg ill dau. 


 • Cyfeiriad y Cwmni:

  Pencadlys y Gwasanaeth Tân,
  Parc Busnes Forest View,
  Llantrisant,
  Pont-y-clun, CF72 8LX

 • e-bost:
 • Gwefan: