Cyngor Celfyddydau Cymru

Cydlynydd Tîm (Ariannu'r Celfyddydau)

Cyflogwr:
Cyngor Celfyddydau Cymru
Cyflog:
Gradd B: £20,550 - £24,990 y flwyddyn yn ddibynnol ar brofiad
Lleoliad:
Caerdydd
Dyddiad Cau:
16/08/2018
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Tymor penodol tan 29ain Mawrth 2019


Mae’r Cydlynwyr Tîm o fewn Tîm Ariannu’r Celfyddydau yn gyfrifol am drafod gwaith beunyddiol pob agwedd ar weinyddu grantiau. Maent yn sicrhau y gwarentir a chofnodir bob cais am arian yn gywir, bod taliadau yn cael eu gwneud yn effeithiol ac effeithlon, a bod canlyniadau'r gweithgarwch ariannu yn cael eu monitro a chofnodi yn gywir.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad hysbys mewn swydd debyg a gwybodaeth o systemau rheoli grantiau ac ymwybyddiaeth weithiol dda o ddadansoddi data a chynlluniau grantiau. Bydd hefyd angen dealltwriaeth gynhwysfawr o weithdrefnau monitro a gwerthuso ariannol yn ogystal â sgiliau TG a gweinyddol da. Mae sgiliau Microsoft Excel da yn arbennig o bwysig o fewn y rôl hon.

Bydd gennych brofiad o flaenoriaethu gwaith, gan weithio'n effeithiol dan bwysau a meddu ar sgiliau cyfathrebu da ac ymrwymiad i ddarparu gofal cwsmeriaid ardderchog.

Gweithiwn drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg ac mae rhuglder yn y Gymraeg (ar lafar ac yn ysgrifenedig) yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Mae ein buddion yn cynnwys oriau/patrwm gwaith hyblyg, gwyliau hael a chynllun pensiwn. 

 

Sut i wneud cais

  • Am ragor o fanylion a ffurflen gais ewch i'r ddolen isod.

    Dyddiad cau: 12:00 canol ddydd ar ddydd Iau 16eg o Awst 2018.

    Dylid anfon ffurflenni cais at ad@celf.cymru

    Noder, ni fydd CV yn cael eu derbyn.

    Gweithredwn Bolisi Cyfle Cyfartal ar recriwtio a chroesawn geisiadau gan bob adran o'r gymuned yn y Gymraeg neu Saesneg.


  • Gwefan: