Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Gweinyddwr Gwasanaethau i’r Aelodau

Cyflogwr:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Cyflog:
Cymorth Tîm (£17,804 - £22,343)
Lleoliad:
Tŷ Hywel, Bae Caerdydd
Dyddiad Cau:
28/08/2018
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Cyfeirnod Swydd:

AC-025-18

Disgrifiad:

Sgiliau Cymraeg: Mae’r swydd hon yn galw am sgiliau gwrando, siarad, darllen ac ysgrifennu ar lefel 4. Nodir rhagor o wybodaeth am ein lefelau Cymraeg ar ein gwefan.
Gwasanaeth: Y Gwasanaeth Cymorth i’r Comisiwn ac i’r Aelodau
Lleoliad: Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Tŷ Hywel, Bae Caerdydd
Patrwm gwaith: Swydd amser llawn yw hon. Fodd bynnag, ystyrir trefniadau gweithio’n hyblyg, yn amodol ar sicrhau y caiff anghenion y Cynulliad a’i Aelodau eu diwallu. Mae system rota yn sicrhau bod gwasanaeth ar gael rhwng 8.00 a 5.00 rhwng dydd Llun a dydd Gwener.
Cliriad diogelwch: Yn dilyn asesiad, penderfynwyd bod angen fetio diogelwch ar lefel ‘SC’ ar gyfer y swydd hon. O ran yr ymgeiswyr nad oes ganddynt gliriad ar y lefel hon ar hyn o bryd, byddent yn cael eu penodi yn amodol ar gwblhau’r fetio diogelwch yn llwyddiannus ar y lefel hon.

Diben y swydd:

Mae’r tîm Cymorth Busnes i Aelodau yn dîm bach a phrysur sy’n rhoi cyngor ac arweiniad i’r Aelodau a’u staff cymorth ar bob agwedd ar y cymorth ariannol sydd ar gael i’r Aelodau i’w helpu yn eu rôl fel cynrychiolwyr etholedig, yn ogystal â chyhoeddi gwariant lwfans yn fisol.

Rydym hefyd yn gyfrifol am roi cyngor a chymorth mewn perthynas ag adnoddau dynol i’r Aelodau yn eu rôl fel cyflogwyr, yn ogystal â datblygu canllawiau ymarferol sy’n gysylltiedig â materion eraill.

Y prif dasgau:

• Sicrhau bod yr hawliadau y bydd yr Aelodau’n eu cyflwyno’n gywir ac yn ddilys, a’u cofnodi yn y systemau perthnasol.

• Rhoi cyngor a chymorth i’r Aelodau a’u staff drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg ynghylch pop agwedd ar y cymorth ariannol a gânt i redeg eu swyddfeydd.

• Prosesu lwfansau a threuliau’r Aelodau i sicrhau eu bod yn cael eu talu a’u cofnodi.

• Trefnu tocynnau trên a gwestai i’r Aelodau a’u staff cymorth gan gadw at y canllawiau perthnasol a sicrhau gwerth da am arian.

• Prosesu’r newidiadau y bydd Adnoddau Dynol yn eu cyflwyno i gyflogau staff cymorth yr Aelodau fel mewnbynnu manylion staff newydd, staff sy’n gadael, cofnodi newidiadau oherwydd salwch a newidiadau eraill i’w tâl etc.

• Rhoi cymorth gweinyddol a chyflenwi dros eich holl gydweithwyr yn y tîm Cymorth Busnes i Aelodau.

• Cynorthwyo Aelodau i recriwtio staff, gan gynnwys ysgrifennu a hysbysebu manylebau swyddi, hysbysebion a rhoi cymorth gweinyddol iddynt.

• Cyfrannu at gynllun gwasanaeth y tîm a helpu i gyflawni’r nodau a’r amcanion hynny.

Bydd y swydd-ddisgrifiad yn datblygu gydag amser ac yn cysylltu â Chynllun Rheoli Perfformiad ac Adolygu Datblygu.

 

Sut i wneud cais