Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Gweinyddwr Gwasanaethau i’r Aelodau

Cyflogwr:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Cyflog:
Band cyflog: Cymorth Tîm (£17,804 - £22,343)
Lleoliad:
Tŷ Hywel, Bae Caerdydd
Dyddiad Cau:
21/09/2018
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Cyfeirnod Swydd:

AC-030-18

Disgrifiad:

Gwasanaeth: Y Gwasanaeth Cymorth i’r Comisiwn ac i’r Aelodau

Lleoliad: Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Tŷ Hywel, Bae Caerdydd

Patrwm gwaith:
Swydd amser llawn yw hon. Fodd bynnag, ystyrir trefniadau gweithio’n hyblyg, yn amodol ar sicrhau y caiff anghenion y Cynulliad a’i Aelodau eu diwallu. Mae system rota yn sicrhau bod gwasanaeth ar gael rhwng 8.30 a 5.00 ar ddydd Llun tan ddydd Gwener.

Cliriad diogelwch:

Yn dilyn asesiad, penderfynwyd bod angen fetio diogelwch ar lefel ‘SC’ ar gyfer y swydd hon. O ran yr ymgeiswyr nad oes ganddynt gliriad ar y lefel hon ar hyn o bryd, byddent yn cael eu penodi yn amodol ar gwblhau’r fetio diogelwch yn llwyddiannus ar y lefel hon.

Diben y swydd:

Cymorth Busnes i’r Aelodau sy’n gyfrifol am ddarparu cyngor a chyfarwyddyd i Aelodau’r Cynulliad ar bob agwedd ar y cymorth ariannol sydd ar gael iddynt i gefnogi eu dyletswyddau fel cynrychiolwyr etholedig. Mae hyn yn cynnwys, ond nid yw’n gyfyngedig i, ad-dalu Aelodau am dreuliau y maent yn eu talu wrth ymgymryd â’u dyletswyddau, cynorthwyo Aelodau newydd i ganfod lleoliad ar gyfer swyddfa, trefnu teithio a chynnig arweiniad ar y defnydd priodol o adnoddau’r Cynulliad. Rydym hefyd yn gyfrifol am roi cyngor a chefnogaeth Adnoddau Dynol i’r Aelodau yn eu rôl fel cyflogwyr, yn ogystal â datblygu canllawiau ymarferol yn ymwneud â materion eraill.

Os byddwch yn llwyddiannus, byddwch yn ymuno â thîm bach, cyfeillgar sy’n gweithio’n galed. Er bod rheolwr yn goruchwylio’r tîm, disgwylir i chi reoli eich llwyth gwaith eich hun a sicrhau y caiff hawliadau eu prosesu’n brydlon. Disgwylir i chi, hefyd, feithrin perthynas waith dda ag Aelodau a’u staff a chynnig gwasanaeth cwrtais a gwybodus bob amser.

Caiff y rheolau ynghylch cymorth ariannol i Aelodau eu hadolygu a’u diwygio’n rheolaidd, a chaiff yr ymgeisydd llwyddiannus gyfle i gyfrannu i’r broses hon. Mae’r rôl yn ddelfrydol i rywun sydd am ymuno â Chomisiwn y Cynulliad a chyfrannu mewn ffordd gadarnhaol at fywyd gwleidyddol Cymru a’r broses ddatganoli.

Sut i wneud cais