Cymwysterau Cymru

Cynorthwy-ydd Swyddfa

Cyflogwr:
Cymwysterau Cymru
Cyflog:
£19,240 – £22,500
Lleoliad:
Q2, Parc Imperial, Casnewydd NP10 8AR
Dyddiad Cau:
20/09/2018
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Contract: Parhaol, llawn-amser. Gellir trafod ceisiadau am batrymau gwaith eraill, gan gynnwys gwaith Rhan-Amser, Rhannu swydd a secondiadau, yn y cyfweliad.

Cyflog a Buddiannau: Band 1 – ystod cyflog £19,240 – £22,500. Caiff y penodiad ei wneud ar leiafswm y band neu'n agos ato fel arfer.

Yn ogystal â chyflog, rydym yn cynnig 30 diwrnod o wyliau blynyddol pro rata (yn ychwanegol at wyliau cyhoeddus a chau'r swyddfa am hyd at dri diwrnod dros y Nadolig), trefniadau gweithio hyblyg ac aelodaeth o Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil.

Oriau gwaith: 37

Adran: Cyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cyllid a Chorfforaethol

Yn atebol i: Uwch Reolwr Cyfleusterau

Cefndir

Sefydlwyd Cymwysterau Cymru yn 2015 fel rheoleiddiwr annibynnol cymwysterau nad ydynt yn raddau a'r system cymwysterau yng Nghymru. Rydym yn gyfrifol am sicrhau bod cymwysterau a’r system cymwysterau yn effeithiol o ran diwallu anghenion rhesymol dysgwyr yng Nghymru, ac ennyn hyder y cyhoedd yn y rhain. Rydym yn gorff cyhoeddus a ariennir gan Lywodraeth Cymru ac rydym yn atebol am ein gwaith i Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

Mae ein strwythur sefydliadol yn seiliedig ar dair Cyfarwyddiaeth (Rheoleiddio, Polisi ac Ymchwil a Gwasanaethau Cyllid a Chorfforaethol - er rydym hefyd yn gwneud gwaith trawsbynciol mewn perthynas â chymwysterau cyffredinol a galwedigaethol.

Diben y Swydd
I ddarparu cymorth gweinyddol i holl swyddogaethau Cymwysterau Cymru, gan gynorthwyo’n benodol mewn meysydd Rheoli Cyfleusterau ac Iechyd a Diogelwch. Gweithredu mewn rôl gwasanaeth cwsmeriaid fel y pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer y sefydliad gan weithio yn lle staff y dderbynfa a'r prif linellau ffôn pan na fyddant ar gael.

Mae'r rôl hon yn cynnig cyfle i feithrin dealltwriaeth o'r sefydliad ac i feithrin ystod eang o sgiliau swyddfa. Rydym hefyd yn ymrwymedig i ddysgu a datblygu a byddwn yn darparu'r hyfforddiant perthnasol sy'n hanfodol ar gyfer y rôl ynghyd ag ystyried gofynion datblygu unigol.

Sut i wneud cais

 • Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 20 Medi 2018 – canol dydd
  Cyswllt: Abi Hill – Uwch Reolwr Cyfleusterau – 01633 373208

  Cliciwch y ddolen isod am fwy o wybodaeth ac i wneud cais:


 • Cyfeiriad y Cwmni:

  Q2,
  Parc Imperial,
  Casnewydd NP10 8AR

 • Gwefan: