Rhiannon Hughes Johnson

Nani

Cyflogwr:
Rhiannon Hughes Johnson
Cyflog:
Cyflog i'w gytuno
Lleoliad:
Wimbledon, Llundain
Dyddiad Cau:
30/11/2018
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Yn eisiau: Nani profiadol (yn ddelfrydol â chymwysterau gofal plant), caredig a hyblyg i ofalu am ein mab, Bleddyn, a fydd yn 7 ym mis Ionawr a’n merch, Carys, a fydd yn 3 ym mis Mai, yn ein cartref yn Wimbledon, Llundain. Mae’r plant yn gwbwl ddwyieithog ac ry ni am barhau i’w magu drwy gyfrwng y Gymraeg, felly mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol. Bydd eich dyletswyddau yn cynnwys cludo Bleddyn i’r ysgol leol, mynychu gweithgareddau amrywiol ar ôl ysgol (e.e. gwersi nofio, gwersi dringo, mynychu grwp chwarae Cymraeg lleol), helpu gyda gwaith cartref, a mynd â Carys i Ddreigiau Bach a gwersi amrywiol wythnosol. Bydd angen i chi hefyd baratoi prydiau bwyd o bryd i’w gilydd, golchi dillad y plant yn wythnosol a rhywfaint o dacluso/glanhau ar eu holau. Mae’r swydd yn un llawn amser - a gallwch fyw mewn neu mas (yn lleol). Mae stafell wely a stafell molchi i chi’ch hunan. Amodau ffafriol iawn i'r ymgeisydd llwyddiannus, a digonedd o amser hamdden. Mae’r gallu i yrru yn hanfodol (ac mae defnydd car yn gynwysiedig). Dim ysmygwr. Geirda yn angenrheidiol. Archwiliad DBS clir yn hanfodol a chofrestriad Ofsted yn ddelfrydol. Mae’r dyddiad cychwyn yn hyblyg yn y misoedd nesaf, ond rydym yn chwilio am rywun a fydd ar gael yn bendant o fis Ionawr 2019. Bydd cyfle i chi gael hyfforddiant gyda’n nani presennol hyd at ganol mis Rhagfyr. 

Sut i wneud cais

  • Os yw’r swydd yn apelio, anfonwch eich CV a llythyr cais at erhj67@gmail.com. Diolch!


  • Enw cyswllt:
    Rhiannon Hughes Johnson
  • Ffôn:
    07946530462
  • e-bost: