Prifysgol Glyndwr Wrecsam

Swyddog Cyfathrebu

Cyflogwr:
Prifysgol Glyndwr Wrecsam
Cyflog:
£24,771 i £28,660 y flwyddyn
Lleoliad:
Wrecsam
Dyddiad Cau:
14/02/2019
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Cyfeirnod Swydd:

1819 072

Disgrifiad:

Mae'r Swyddog Cyfathrebu yn rhan annatod o gefnogi cyfathrebu mewnol ac allanol y Brifysgol er mwyn ei galluogi i gwrdd â'r amcanion strategol a gweithredol yn effeithiol ar draws ystod eang o gynulleidfaoedd. Gan weithio i, a chyda’r Rheolwr Cyfathrebu Corfforaethol a chydweithwyr perthnasol, byddwch yn cefnogi cyfathrebu’r cyflwyno a’r gofynion cyfieithu Saesneg a Chymraeg ar draws ystod eang o ddulliau, deunyddiau a sianeli ar-lein ac all-lein. Bydd deiliad y swydd yn hyrwyddwr ar gyfer cyfathrebu da a bydd yn datblygu perthnasoedd tra chynhyrchiol yn fewnol er mwyn ymateb i geisiadau am gymorth cyfathrebu. Bydd hyn yn golygu rheoli amser yn effeithiol, ysgrifennu, prawfddarllen, golygu a chyfieithu cynnwys Cymraeg a Saesneg ar draws deunyddiau ysgrifenedig, y we, digidol, ymgyrchoedd, fideo, ffotograffiaeth, sain a chyhoeddiadau/sianelau eraill fel bo'r angen i gefnogi gofynion gweithredol a chydymffurfio. Bydd deiliad y swydd yn rhagweithiol o ran cynllunio, rheoli a gweithredu gofynion cyfathrebu a sicrhau'r cyfleoedd mwyaf posibl i hyrwyddo'r brifysgol trwy sianeli perthnasol gan gynnwys llwyfannau cyfryngau digidol a chymdeithasol. Bydd deiliad y swydd yn gweithio i sicrhau bod enw da’r Brifysgol yn cael ei gynnal, ei leoli a'i gadarnhau ar draws pob agwedd ar weithgareddau a llwyddiannau bywiog, deinamig ac amrywiol y Brifysgol. Byddwch yn hunan-ddechreuwr rhagweithiol sydd â sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig rhagorol yn Saesneg a Chymraeg, gydag ymagwedd drefnus a thrylwyr gyda phrofiad cryf o reoli data. Mae'r rôl hon yn gofyn am allu y gellir ei brofi i flaenoriaethu, i gwrdd â therfynau amser tynn, i achub y blaen a gweithio heb oruchwyliaeth agos. Mae gofyn eich bod wedi arfer â gweithio gydag ystod eang o randdeiliaid mewnol ac allanol, a meddu ar sgiliau diplomyddol a pherswadiol i weithio'n dda o fewn y tîm. Mae'r tîm cyfathrebu yn rhan o adran ganolog CMRA (Cyfathrebu, Marchnata, Recriwtio a Derbyn) y Brifysgol a disgwylir i ddeiliad y swydd gyfrannu at y tîm ehangach, gan ddarparu cymorth i weithgareddau recriwtio myfyrwyr a marchnata, gan gynnwys diwrnodau/nosweithiau agored. Mae sgiliau iaith Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Sut i wneud cais