Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Dirprwy Glerc (amryw swyddi)

Cyflogwr:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Cyflog:
£27,725 - £37,647 (Management Band 2 – HEO)
Lleoliad:
Bae Caerdydd
Dyddiad Cau:
18/02/2019
Oriau:
Llawn amser
Cyfeirnod Swydd:

AC-064-18

Disgrifiad:

Mae'r Cynulliad yn recriwtio ymgeiswyr i lenwi nifer o swyddi dros dro yn cefnogi gwasanaethau'r pwyllgorau, y Cyfarfodydd Llawn a deddfwriaeth yng Nghyfarwyddiaeth Busnes y Cynulliad.

Gellid penodi ymgeiswyr ar unrhyw un o'r seiliau canlynol (dylai ymgeiswyr nodi ar y ffurflen y math o swydd y maent yn dymuno gwneud cais amdani):

• Ar hyn o bryd mae tair swydd dros dro ar gael, mae angen sgiliau Cymraeg Cwrteisi ar gyfer dwy o’r swyddi hyn, a sgiliau Cymraeg lefel 3 ar gyfer y swydd arall. Mae rhagor o wybodaeth am y meini prawf o ran y Gymraeg ar dudalennau 7 a 8 o disgrifiad y swydd.

Noder: Mae posibilrwydd y gallai’r swyddi dros dro ddod yn barhaol, ond nid yw hyn wedi'i warantu.

• Rydym hefyd yn gobeithio penodi ymgeiswyr wrth gefn ar gyfer swyddi parhaol a allai godi yn y dyfodol agos. Os hoffech ymgeisio, ac os ydych yn bodloni'r safonau gofynnol, byddwn yn eich cadw ar restr wrth gefn am y 12 mis nesaf ac yn cysylltu â chi os bydd rôl o'r fath yn codi.

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau ar sail secondiad, ar yr amod eich bod wedi cael caniatâd eich cyflogwr presennol o flaen llaw.

Gellir penodi ymgeiswyr nad ydynt yn dangos y sgiliau a'r profiad angenrheidiol yn llawn ar y radd hon dros dro fel cyfle datblygu i'w helpu i gyrraedd y lefel ofynnol, i'w cynorthwyo pe bai swydd barhaol yn codi, a byddai angen iddynt wneud cais amdani.

Gwasanaeth: Gwasanaeth y Pwyllgorau Polisi a Deddfwriaeth / Gwasanaethau y Siambr a Phwyllgorau (gan gynnwys y Swyddfa Gyflwyno)

Lleoliad: Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Tŷ Hywel, Bae Caerdydd

Patrwm gwaith: Swydd amser llawn yw hon. Ystyrir ceisiadau gan ymgeiswyr sydd â diddordeb mewn patrymau gwaith gwahanol, yn amodol ar ddiwallu anghenion y gwasanaeth. Gall fod angen gweithio'n hwyr ar adegau.

Cliriad diogelwch: Penderfynwyd bod angen fetio diogelwch ar lefel 'CTC' ar gyfer y swydd hon. O ran yr ymgeiswyr nad oes ganddynt gliriad ar y lefel hon ar hyn o bryd, byddent yn cael eu penodi yn amodol ar gwblhau'r fetio diogelwch yn llwyddiannus ar y lefel hon.

Mae hwn yn gyfle cyffrous i weithio wrth wraidd democratiaeth yng Nghymru yng Nghyfarwyddiaeth Busnes y Cynulliad. Byddwch yn gweithio'n uniongyrchol gydag Aelodau'r Cynulliad, uwch-swyddogion, rhanddeiliaid a'r cyhoedd yn ystod cyfnod pwysig i wleidyddiaeth Cymru.

Mae'r rolau wedi'u lleoli yn y ddau wasanaeth sy'n gyfrifol am gefnogi busnes y Cynulliad yn y Cyfarfod Llawn a'r pwyllgorau.

Mae'r swydd yn gofyn am sgiliau trefnu o'r radd flaenaf; y gallu i ymateb yn hyblyg i flaenoriaethau sy'n newid; sgiliau rhyngbersonol cryf a didueddrwydd gwleidyddol bob amser.
Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am gefnogi'r gwaith o gydgysylltu a chyflawni gwaith y tîm, sydd yn achos pwyllgorau fel arfer yn cynnwys y rolau canlynol, yn ogystal â rôl Dirprwy Glerc:

• Clerc: Yn arwain y tîm ac yn darparu goruchwyliaeth strategol ac arbenigedd gweithdrefnol;
• Ail Glerc: Yn darparu capasiti uwch ychwanegol mewn rhai timau er mwyn gallu gwneud darnau lluosog o waith ochr yn ochr â'i gilydd; a
• Cymorth Tîm: Yn helpu i drefnu gwaith y tîm.

Mae'r rolau sy'n cefnogi swyddogaethau eraill y Cynulliad yn debyg o ran maint a natur.

Bydd angen i chi ddatblygu perthynas waith gref gyda chydweithwyr o wasanaethau eraill (fel ymchwilwyr, cyfreithwyr, cyfieithwyr ac arbenigwyr cyfathrebu) fel rhan o dîm amlddisgyblaethol effeithiol.

 

Sut i wneud cais