WCVA

Rheolwr Aelodaeth a Marchnata

Cyflogwr:
WCVA
Cyflog:
£30,785 yn codi i £32,486 y flwyddyn (ar ôl cwblhau cyfnod prawf o chwe mis yn llwyddiannus)
Lleoliad:
Bae Caerdydd, Aberystwyth neu’r Rhyl
Dyddiad Cau:
15/10/2018
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Yn WCVA rydym yn cefnogi’r trydydd sector, sef unrhyw beth sy’n anllywodraethol ac yn ddielw, o elusennau, cylchoedd meithrin, mentrau cymdeithasol, clybiau chwaraeon a chymdeithasau tai, i ymgyrchoedd sy’n mynd i’r afael â heriau economaidd ac amgylcheddol mawr megis tlodi a’r newid yn yr hinsawdd.

Ein gweledigaeth yw dyfodol lle mae’r trydydd sector a gwirfoddoli yn ffynnu ledled Cymru, gan wella llesiant i bawb. Mae WCVA yn mynd drwy gyfnod o newid, sy’n gyfle cyffrous i sicrhau ein bod yn gweithio er lles ein haelodau a’r trydydd sector yng Nghymru.

Rydym yn chwilio am bobl llawn angerdd a brwdfrydedd i wireddu ein gweledigaeth. Os yw hynny’n taro tant â chi ac mae gennych yr hyn sydd ei angen beth am ymgeisio i ymuno â WCVA fel ein Rheolwr Aelodaeth a Marchnata newydd.

Dyma gyfle i fod yn rhan hanfodol o’r mudiad drwy arwain tîm Aelodaeth a Marchnata newydd WCVA. Yn y rôl hon byddwch yn darparu arweinyddiaeth strategol gref ar gyfer ein holl waith gydag aelodaeth, marchnata a chyfathrebu, gan sicrhau rhaglenni dysgu a digwyddiadau diddorol. Byddwch hefyd yn arwain newid mewn diwylliant mewnol, gan roi ein haelodau wrth wraidd popeth a wnawn.

Sut i wneud cais

 • I ymgeisio lawrlwythwch becyn ymgeisio oddi ar ein gwefan trwy'r ddolen isod.  

  Y dyddiad cau i ymgeisio yw 15 Hydref 2018.

  Ebostiwch eich cais erbyn y dyddiad cau i: HR@wcva.org.uk

  Neu yn y post i

  Adnoddau Dynol
  WCVA
  Tŷ Baltig
  Sgwâr Mount Stuart
  Caerdydd
  CF10 5FH


 • Gwefan: