Amgueddfa Cymru

Penodi Llywydd - Amgueddfa Cymru

Cyflogwr:
Amgueddfa Cymru
Cyflog:
tâl cydnabyddiaeth o £35,182.80 y flwyddyn
Lleoliad:
Caerdydd yn bennaf
Dyddiad Cau:
02/01/2019
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Rhan amser
Disgrifiad:

Allwch chi ein helpu i gyflawni ein gweledigaeth o Ysbrydoli Pobl, Newid Bywydau?

Ydych chi'n frwdfrydig ynghylch ysbrydoli pobl i ddod o hyd i synnwyr o lesiant a hunaniaeth?

A oes gennych y doniau arwain i annog arloesi ac i ysbrydoli cenedlaethau'r dyfodol fel rhan o sefydliad proffil uchel?

Rhoddir tâl cydnabyddiaeth o £35,182.80 y flwyddyn.

Ymrwymiad
Ymrwymiad ar gyfartaledd o ddeuddydd yr wythnos am 4 blynedd yn y swydd. Bydd y sawl a benodir yn gweithio yng Nghaerdydd yn bennaf, ond bydd gofyn teithio hefyd i safleoedd eraill Amgueddfa Cymru ar draws Cymru.

Ein nod yw defnyddio'n hamgueddfeydd a'n casgliadau i ysbrydoli pobl i feithrin ymdeimlad o lesiant ac o hunaniaeth, i fynd ati i ddarganfod, i fwynhau ac i ddysgu'n ddwyieithog, ac i ddeall lle Cymru yn y byd ehangach.

Rydym yn chwilio am Lywydd i weithredu fel Cadeirydd, ac arwain Bwrdd Ymddiriedolwyr yr Amgueddfa. Hoffem dderbyn ceisiadau gan bobl o amrywiol gefndiroedd sy'n awyddus i weithio gyda, a herio ein swyddogion gweithredol a darparu ein gweledigaeth strategol Ysbrydoli Pobl, Newid Bywydau.
Fel Llywydd dylech feddu ar sgiliau arwain, llywodraethu a rhyngbersonol i gyflawni'r swyddogaeth bwysig hon. Drwy weithio ochr yn ochr â'r Bwrdd, bydd gennych swyddogaeth allweddol fel llysgennad, a byddwch yn gweithredu fel y prif bwynt cyswllt rhwng y Bwrdd, Gweinidogion, swyddogion y llywodraeth a'r Cyfarwyddwr Cyffredinol.

Dylai'r Llywydd, yn ogystal â phob ymddiriedolwr, feddu ar ddiddordeb gwirioneddol yng ngweithgareddau'r Amgueddfa, ei swyddogaeth fel sefydliad dysgu, ei datblygiad a'i sefydlogrwydd yn y dyfodol, a dealltwriaeth o gyfrifoldebau bod yn rhan o'r Bwrdd.

Rhoddwyd ystyriaeth i anghenion y swydd hon o ran yr iaith Gymraeg, gan ystyried cydbwysedd ieithyddol presennol y Bwrdd Ymddiriedolwyr a'r Is-lywydd. Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon. Mae'n rhaid i bob ymgeisydd ddangos ymrwymiad clir i waith Amgueddfa Cymru mewn Cymru ddwyieithog.

Mae’n bolisi gan Lywodraeth Cymru ac Amgueddfa Cymru i hyrwyddo cyfle cyfartal a’i integreiddio i bob agwedd ar eu busnes gan gynnwys penodiadau i gyrff cyhoeddus. Croesewir ac anogir ceisiadau gan bob grŵp a sicrheir na chaiff unrhyw ymgeisydd cymwys am swydd gyhoeddus ei drin yn llai ffafriol ar sail oed, anabledd, rhyw, statws priodasol, cyfeiriadedd rhywiol, ailbennu rhywedd, hil, crefydd neu gred, beichiogrwydd neu famolaeth.

 

Sut i wneud cais

  • Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 17:00 02 Ionawr 2019. Ni fyddwn yn ystyried ceisiadau a ddaw i law ar ôl y dyddiad hwn.

    Byddwch yn cael eich hysbysu a ydych yn cael eich gwahodd i gyfweliad neu beidio o leiaf bythefnos cyn cynnal y cyfweliadau.

    Am fwy o wybodaeth ac i wneud cais ewch i'r linc isod:

     


  • Gwefan: