Amgueddfa Cymru

Ymddiriedolwr x 3 - Amgueddfa Cymru

Cyflogwr:
Amgueddfa Cymru
Cyflog:
gweler isod
Lleoliad:
Caerdydd yn bennaf
Dyddiad Cau:
02/01/2019
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Rhan amser
Disgrifiad:

A oes gennych y sgiliau a'r doniau i gefnogi un o sefydliadau diwylliannol pwysicaf Cymru?

Allwch chi ein helpu i gyflawni ein gweledigaeth o Ysbrydoli Pobl, Newid Bywydau?

Allwch chi annog arloesi ac ysgogi cenedlaethau'r dyfodol o fewn amgylchedd ddiwylliannol Cymru?

Mae hon yn swydd wirfoddol, fodd bynnag bydd costau rhesymol yn cael eu had-dalu.

Ymrwymiad:
Isafswm ymrwymiad o 12 diwrnod y flwyddyn am 4 blynedd yn y swydd. Mae disgwyl i bob ymddiriedolwr fynd i bedwar cyfarfod o'r Bwrdd y flwyddyn.

Mae’r rhan fwyaf o gyfarfodydd y Bwrdd yn digwydd yng Nghaerdydd. Bydd gofyn teithio hefyd i safleoedd eraill Amgueddfa Cymru ar draws Cymru.

Ein nod yw defnyddio'n hamgueddfeydd a'n casgliadau i ddod o hyd i ymdeimlad o lesiant ac o hunaniaeth, i ddarganfod, i fwynhau ac i ddysgu'n ddwyieithog, ac i ddeall lle Cymru yn y byd ehangach.

Rydym yn chwilio am 3 ymddiriedolwr, yn ddelfrydol gyda phrofiad yn un o'r meysydd canlynol:

• dysgu, cyfranogi ac ymgysylltu â'r gymuned;
• iechyd a lles;
• y sector cyhoeddus / elusennol / y trydydd sector;
• y cyfryngau digidol;
• dylunio a'r amgylchedd adeiledig;
• codi arian, creu busnes ac incwm.

Dylai'r Ymddiriedolwyr feddu ar ddiddordeb gwirioneddol yng ngweithgareddau'r Amgueddfa, ei swyddogaeth fel sefydliad dysgu, ei datblygiad a'i sefydlogrwydd yn y dyfodol, a dealltwriaeth o gyfrifoldebau bod yn rhan o'r Bwrdd.

Rhoddwyd ystyriaeth i anghenion y swydd hon o ran yr iaith Gymraeg, gan ystyried cydbwysedd ieithyddol presennol y Bwrdd Ymddiriedolwyr. Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon. Mae'n rhaid i bob ymgeisydd ddangos ymrwymiad clir i waith Amgueddfa Cymru mewn Cymru ddwyieithog.

Mae’n bolisi gan Lywodraeth Cymru ac Amgueddfa Cymru i hyrwyddo cyfle cyfartal a’i integreiddio i bob agwedd ar eu busnes gan gynnwys penodiadau i gyrff cyhoeddus. Croesewir ac anogir ceisiadau gan bob grŵp a sicrheir na chaiff unrhyw ymgeisydd cymwys am swydd gyhoeddus ei drin yn llai ffafriol ar sail oed, anabledd, rhyw, statws priodasol, cyfeiriadedd rhywiol, ailbennu rhywedd, hil, crefydd neu gred, beichiogrwydd neu famolaeth.

Sut i wneud cais

  • Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 17:00 02 Ionawr 2019. Ni fyddwn yn ystyried ceisiadau a ddaw i law ar ôl y dyddiad hwn.

    Byddwch yn cael eich hysbysu a ydych yn cael eich gwahodd i gyfweliad ai peidio o leiaf bythefnos cyn cynnal y cyfweliadau.

    Am fwy o wybodaeth ac i wneud cais ewch i'r linc isod:

     


  • Gwefan: