Menter Iaith Sir Caerffili

Cynorthwyydd Chwarae x 2

Cyflogwr:
Menter Iaith Sir Caerffili
Cyflog:
Cyflog i'w gytuno
Lleoliad:
Caerffili
Dyddiad Cau:
10/12/2018
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Rhan amser
Disgrifiad:

CLYBIAU GOFAL MENTER IAITH SIR CAERFFILI
YSGOL BRO ALLTA AC YSGOL TRELYN

Mae Menter Caerffili yn chwilio am 2 aelod o staff addas i weithio rhan amser fel Cynorthwyydd Chwarae yn ein clybiau gofal yn yr ysgolion uchod.

Manylion Swyddi

Pwrpas y Swydd
I fod yn rhan o dîm gofal plant Menter Caerffili i weithio yn ein Clwb gofal plant yn Ysgol Bro Allta yn Ystrad Mynach neu Ysgo Trelyn, Pengam. Mi fydd y swyddi yn gofyn i’r ymgeisydd llwyddianus gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg i helpu’r plant cael defnydd o’r Iaith yn ystod eu hamser gyda ni yn ein clybiau gofal.

Bro Allta – swydd 20 awr 11.30yb tan 3.30yp -- swydd o Ionawr 2019 i Awst 31ain 2019
Trelyn – swydd 18.75 awr 11.45yb tan 3.30pm – swydd o Ionawr 2010 i Awst 31ain 2019

Prif dasgau’r swydd

• Cydweithio gyda’r arweinydd a gweddill y staff er mwyn cynnal a datblygu’r clybiau gofal o fewn yr ysgolion uchod.

• I weithio o fewn safle penodedig a hefyd i weithio yn clybiau gofal yr ysgol yna lle bo angen i sicrhau bod y clwb yn gallu rhedeg yn effeithiol – Clwb Carco ar ol ysgol a Clwb dros gwyliau ysgol.

• Cydweithio a rhieni, staff y Clybiau a’r ysgol er mwyn datblygu’r gofal plant o safon uchel.

• Mynychu hyfforddiant perthnasol lle bo angen.

• Sicrhau bod y Clybiau yn cwrdd â rheolau ac amodau CIW

• Ymchwilio i a datblygu gweithgareddau newydd i’r plant.

• Cydweithio gyda staff y Clwb a’r Fenter i ddatblygu arferion sy’n bodloni’r safonau ansawdd cydnabyddedig

• Sicrhau bod pob agwedd o’r gwasanaeth yn bodloni gofynion y ddeddfwriaeth berthnasol e.e. - Ddeddf Plant 1988.

• Sicrhau bod yr holl weithgareddau yn bodloni deddfwriaeth Cyfleoedd Cyfartal a’r polisïau a argymhellwyd gan y pwyllgor rheoli.

GOFYNION HANFODOL

• Y gallu i weithio fel rhan o dîm prysur a hefyd i weithio’n annibynnol gyda phlentyn neu grŵp o blant.

• Y gallu i siarad yn Gymraeg yn hyderus ac yn rhugl.

• Cyfathrebu yn rhugl ar lafar ac yn ysgrifenedig trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg

• Sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu o safon uchel

• Y galli i weithio yn annibynnol gan ddatblygu syniadau a gweithgareddau newydd

• Y gallu i weithio fel rhan o dîm y Fenter

• Archwiliad Heddlu clir (DBS)

• Gwybodaeth am ddeddfwriaeth sy’n berthnasol i’r ddarpariaeth o ofal plant i blant oedran ysgol

• Y galli i gyfathrebu yn effeithiol gydag unigolion a sefydliadau

• Dealltwriaeth o, ac ymrwymiad i, gyfleoedd cyfartal

• Dealltwriaeth o chwarae a datblygiad plant, a’r gallu i ddiwallu anghenion unigol plant

• Tystysgrif Cymorth Cyntaf gyfredol a Thystysgrif Glanweithdra Bryd Sylfaenol cyfredol

• Profiad o weithio gyda phlant oedran ysgol mewn amgylchedd chwarae ym maes gofal plant

• Profiad o ddefnyddio meddalwedd cyfrifiadurol megis Word, Excel ac Access, fod yn gyfarwydd a defnyddio’r we ac e-bost

• Profiad o weithio trwy gyfrwng y Gymraeg.

Lleoliad: Clybiau Gofal – Cofleidiol (Wraparound) – Bro Allta a Trelyn

Cyflogwr: Menter Iaith Sir Caerffili

Oriau: I’w drafod gyda’r ymgeisydd llwyddiannus

Cyflog : I’w drafod gyda’r ymgeisydd llwyddiannus yn dibynnu ar cymhwysterau a phrofiad

Sut i wneud cais

  • Dyddiad cau – dydd Llun 10fed o Rhagfyr
    Cyfweliadau – dydd Iau/Gwener 13/14eg o Rhagfyr

    Unrhyw berson sydd â diddordeb i gysylltu â Jayne Nowaczek, Rhiannon Tucker neu Tracy Reeves ar rhif ffon y Fenter- 01443 820913 neu tracyreeves@mentercaerffili.cymru


  • Gwefan: