BBC

Cynhyrchydd Cynnwys, Bitesize (Adran Ddysgu, Digidol a Marchnata)

Cyflogwr:
BBC
Cyflog:
Band C
Lleoliad:
Caerdydd
Dyddiad Cau:
14/12/2018
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Cyflwyniad i'r Swydd

Mae BBC Dysgu yn bodoli i drawsnewid bywydau drwy addysg. Y weledigaeth glir honno sy’n gyrru popeth a wnawn wrth i ni arwain strategaeth addysg y BBC drwyddi draw.

Ein nodau yw:

• rhoi profiad dysgu personol i bob plentyn yn y DU drwy BBC Bitesize
• cefnogi ac ysbrydoli dysgu yn yr ystafell ddosbarth drwy lunio rhaglenni o’r radd flaenaf sy’n gysylltiedig â’r cwricwlwm;
• mynd i’r afael â diffygion addysgol a chymdeithasol ledled y DU drwy ymgyrchoedd dysgu
• Datblygu sgiliau newyddiadurol pobl ifanc drwy brosiect Gohebydd Ifanc y BBC.

Mae Adran Ddysgu BBC Cymru yn is-adran o'r Adran Ddigidol a Marchnata sydd wedi'i lleoli yn BBC Cymru, Caerdydd.

Bitesize yw gwefan ddysgu ffurfiol BBC Dysgu, sy’n helpu dros 3 miliwn o fyfyrwyr yr wythnos i ddatblygu eu haddysg. Mae tîm Bitesize Cymru yn rhan o Adran Ddysgu BBC Cymru sy’n is-adran yr Adran Ddigidol a Marchnata sydd wedi’i lleoli yn BBC Cymru, Caerdydd.

Fel Cynhyrchydd yn nhîm Bitesize, byddwch yn chwarae rôl ganolog yn y gwaith o ddatblygu a chynhyrchu cynnwys dysgu creadigol rhagorol yn y Gymraeg a’r Saesneg ar gyfer y gynulleidfa darged.

Byddwch yn gweithio gyda chydweithwyr ar draws tîm Bitesize ledled y DU, yn ogystal â thimau Dylunio a Pheirianneg, i ddatblygu fformatau cynnwys dysgu deniadol ar gyfer yr holl grwpiau dysgwyr.

Cyfrifoldeb y Rôl

Fel Cynhyrchydd yn nhîm Bitesize, byddwch yn chwarae rôl ganolog yn y gwaith o ddatblygu a chynhyrchu cynnwys dysgu creadigol rhagorol yn y Gymraeg a’r Saesneg i un o’n cynulleidfaoedd craidd. Byddwch yn gyfrifol am gynllunio, comisiynu, rheoli prosiectau a darparu cynnwys ar gyfer pwnc a grwp oedran penodol, gan weithio i Uwch Gynhyrchydd a’r Pennaeth Dysgu gyda chymorth Cynhyrchwyr Cynorthwyol. Byddwch yn dangos brwdfrydedd diffuant dros greu cynnwys sy’n trawsnewid bywydau, a drwy hynny byddwch yn defnyddio ymchwil a dealltwriaeth o’r gynulleidfa i sicrhau bod yr holl gynnwys o'r radd flaenaf ac yn cael effaith wirioneddol ar ein cynulleidfa. Byddwch hefyd yn defnyddio sgiliau effeithiol rheoli prosiect i sicrhau bod cynnwys yn cael ei ddarparu ar amser ac yn unol â’r gyllideb.

Yr Ymgeisydd Delfrydol

Bydd angen i chi fod â phrofiad amlwg o greu cynnwys dysgu rhyngweithiol rhagorol, a dangos brwdfrydedd dros gyfoethogi profiadau dysgu ein cynulleidfa. Dylech hefyd fod yn gyfarwydd â'r Cwricwlwm Cenedlaethol.

Yn ogystal â hynny, bydd gennych chi sgiliau cyfathrebu a rheoli pobl, a byddwch yn gallu arwain pobl eraill a dylanwadu arnynt. Byddwch yn hyderus yn rheoli cyflenwyr a pherthnasoedd allanol, ac yn darparu cynnwys digidol eithriadol ar amser ac yn unol â’ch cyllideb, gan beidio â chynhyrfu dan bwysau a chanolbwyntio. Bydd gennych chi sgiliau rheoli prosiect rhagorol a phrofiad o weithio’n olygyddol.

Disgrifiad o'r Pecyn
Band: C
Lleoliad: Caerdydd
Cytundeb: 12 mis

For this role / Ar gyfer y swydd yma:
Welsh language skills are essential / Mae sgiliau yn yr iaith Gymraeg yn hanfodol

Mae'r BBC yn cydnabod bod gweithio'n hyblyg yn gallu bod o fudd i'r gweithiwr ac i'r BBC gan ei fod yn gallu creu amrywiaeth o gyfleon cyflogaeth sy'n addas ar gyfer anghenion gweithredol ac anghenion unigolion. Byddwn felly yn ystyried ceisiadau i weithio'n hyblyg ar gyfer y swydd hon. A fyddech cystal â chynnwys unrhyw fanylion perthnasol am weithio’n hyblyg yn eich cais.

Mae ein diwylliant yn croesawu y safbwyntiau amrywiol sydd gan bobl ac yn creu awyrgylch cadarnhaol lle mae pawb yn teimlo eu bod yn perthyn. Yn y BBC, rydym yn ymrwymedig i adlewyrchu a chynrychioli amrywiaeth y DU.

Am y cwmni

Nid ydym yn canolbwyntio ar yr hyn a wnawn yn unig - mae'r ffordd rydym yn ei gyflawni hefyd yn bwysig i ni. Mae ein gwerthoedd a'r ffordd rydym yn ymddwyn yn bwysig iawn i ni. Sicrhewch eich bod wedi darllen am ein gwerthoedd a'n hymddygiadau yn y ddogfen sydd wedi'i hatodi isod. Byddwn yn gofyn cwestiynau sy'n ymwneud â hwy fel rhan o'ch cais am y rôl hon.

Mae’r BBC wedi ymrwymo i ddatblygu gweithlu aml-ddiwylliannol felly rydym yn annog yn frwd geisiadau gan grwpiau sydd wedi’u tangynrychioli. Rydym wedi ymrwymo i gyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau gan unigolion, beth bynnag yw eu cefndir.

Sut i wneud cais