BBC

Cynhyrchydd Cynnwys / Content Producer, Adran Ddysgu, Digidol a Marchnata

Cyflogwr:
BBC
Cyflog:
Band C
Lleoliad:
Caerdydd
Dyddiad Cau:
14/12/2018
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Cyflwyniad i'r Swydd

Mae BBC Dysgu yn bodoli i drawsnewid bywydau drwy addysg. Y weledigaeth glir honno sy’n gyrru popeth a wnawn wrth i ni arwain strategaeth addysg y BBC drwyddi draw.

Ein nodau yw:
• rhoi profiad dysgu personol i bob plentyn yn y DU drwy BBC Bitesize
• cefnogi ac ysbrydoli dysgu yn yr ystafell ddosbarth drwy lunio rhaglenni o’r radd flaenaf sy’n gysylltiedig â’r cwricwlwm;
• mynd i’r afael â diffygion addysgol a chymdeithasol ledled y DU drwy ymgyrchoedd dysgu
• Datblygu sgiliau newyddiadurol pobl ifanc drwy brosiect Gohebydd Ifanc y BBC.

Mae Adran Ddysgu BBC Cymru yn is-adran o’r Adran Ddigidol a Marchnata sydd wedi’i lleoli yn BBC Cymru, Caerdydd.

Fel Cynhyrchydd yn nhîm Dysgu BBC Cymru, byddwch yn chwarae rôl ganolog yn y gwaith o ddatblygu a chynhyrchu cynnwys dysgu creadigol rhagorol yn y Gymraeg a'r Saesneg ar gyfer ein cynulleidfaoedd targed.

Byddwch yn gweithio gyda chydweithwyr ar draws y tîm Dysgu, BBC Academy a’r Adran Newyddion er mwyn datblygu cynnwys dysgu deniadol ar gyfer pob grŵp o ddysgwyr.

Cyfrifoldeb y Rôl

Byddwch yn gyfrifol am gynllunio a chynhyrchu cynnwys gan weithio i’r Pennaeth Dysgu gyda chymorth Cynhyrchwyr Cynorthwyol. Byddwch yn dangos brwdfrydedd diffuant dros greu cynnwys sy’n trawsnewid bywydau, a drwy hynny byddwch yn defnyddio ymchwil a dealltwriaeth o’r gynulleidfa i sicrhau bod yr holl gynnwys o'r radd flaenaf ac yn cael effaith wirioneddol ar ein cynulleidfa. Byddwch hefyd yn defnyddio sgiliau rheoli prosiect effeithiol i sicrhau bod cynnwys yn cael ei ddarparu ar amser ac yn unol â’r gyllideb.

Un o’r prosiectau bydd disgwyl i chi weithio arno fydd prosiect Gohebydd Ifanc y BBC. Prosiect newyddiadurol yw hwn a’i brif amcan yw i feithrin diddordeb pobl ifanc 11-18 mlwydd oed mewn newyddion a rhoi hyder ynddynt i drafod a chyflwyno materion sydd yn bwysig iddynt ar ffurf newyddion. Bydd gofyn i chi helpu athrawon a phobl ifanc i ddatblygu eu sgiliau newyddiadurol a digidol er mwyn iddynt allu cyfrannu i’r prosiect ac i’w datblygu yn ohebwyr ysgol. Mae cyfle i’r disgyblion ddatblygu ystod eang o sgiliau gan gynnwys sgiliau digidol, ymestyn eu llythrennedd a’u gallu ysgrifenedig a chyfathrebu. Pob mis Mawrth mae ‘Diwrnod Newyddion’ y BBC yn digwydd, sy’n rhoi cyfle i ddisgyblion geisio cyflwyno eu hadroddiadau ar blatfformau’r BBC gan gyrraedd cynulleidfa enfawr.

Yr Ymgeisydd Delfrydol

Bydd angen i chi fod â phrofiad o drefnu digwyddiadau, o weithio gyda phartneriaid ac o weithio gydag ysgolion, gan ddangos brwdfrydedd dros gyfoethogi profiadau dysgu ein cynulleidfa. Dylech hefyd fod yn gyfarwydd â'r Cwricwlwm Cenedlaethol.

Yn ogystal â hynny, bydd gennych chi sgiliau cyfathrebu a rheoli pobl, a byddwch yn gallu arwain pobl eraill a dylanwadu arnynt. Byddwch yn hyderus yn rheoli cyflenwyr a pherthnasoedd allanol, ac yn darparu cynnwys eithriadol ar amser ac yn unol â’ch cyllideb, gan beidio â chynhyrfu dan bwysau a chanolbwyntio. Bydd gennych chi sgiliau rheoli prosiect rhagorol a’r gallu i gyfathrebu yn hyderus yn y Gymraeg a’r Saesneg gyda’n cynulleidfaoedd a’n rhanddeiliaid.

Disgrifiad o'r Pecyn

Cyflog Band: C
Lleoliad: Caerdydd
Cytundeb: 12 mis

For this role / Ar gyfer y swydd yma: Welsh language skills are essential / Mae sgiliau yn yr iaith Gymraeg yn hanfodol
Applications may be submitted in Welsh, and an application submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application submitted in English. / Mae modd cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg, ac ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Mae'r BBC yn cydnabod bod gweithio'n hyblyg yn gallu bod o fudd i'r gweithiwr ac i'r BBC gan ei fod yn gallu creu amrywiaeth o gyfleon cyflogaeth sy'n addas ar gyfer anghenion gweithredol ac anghenion unigolion. Byddwn felly yn ystyried ceisiadau i weithio'n hyblyg ar gyfer y swydd hon. A fyddech cystal â chynnwys unrhyw fanylion perthnasol am weithio’n hyblyg yn eich cais.

Mae ein diwylliant yn croesawu y safbwyntiau amrywiol sydd gan bobl ac yn creu awyrgylch cadarnhaol lle mae pawb yn teimlo eu bod yn perthyn. Yn y BBC, rydym yn ymrwymedig i adlewyrchu a chynrychioli amrywiaeth y DU.

Am y cwmni

Nid ydym yn canolbwyntio ar yr hyn a wnawn yn unig - mae'r ffordd rydym yn ei gyflawni hefyd yn bwysig i ni. Mae ein gwerthoedd a'r ffordd rydym yn ymddwyn yn bwysig iawn i ni. Sicrhewch eich bod wedi darllen am ein gwerthoedd a'n hymddygiadau yn y ddogfen sydd wedi'i hatodi isod. Byddwn yn gofyn cwestiynau sy'n ymwneud â hwy fel rhan o'ch cais am y rôl hon.

Mae’r BBC wedi ymrwymo i ddatblygu gweithlu aml-ddiwylliannol felly rydym yn annog yn frwd geisiadau gan grwpiau sydd wedi’u tangynrychioli. Rydym wedi ymrwymo i gyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau gan unigolion, beth bynnag yw eu cefndir.

Sut i wneud cais