S4C

Datblygwr y Wê

Cyflogwr:
S4C
Cyflog:
Dibynnol ar brofiad
Lleoliad:
Caerfyrddin, Caerdydd neu Gaernarfon
Dyddiad Cau:
14/01/2019
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:
Bydd Datblygwr y Wê yn gyfrifol am ymgymryd â'r gwaith datblygu sydd wedi'i grisialu yn rhan o strategaeth ddigidol S4C. Yn bennaf, mae'r gwaith hwn yn ymwneud â datblygu Chwaraewr Clic S4C, gan wella profiad y defnyddiwr a chyflwyno nodweddion newydd.
 
Fel Datblygwr y Wê byddwch yn gyfrifol am:
 
•ddatblygu rhaglenni raglenni gwe, llwyfannau a gwefannau;
•adolygu a diweddaru swyddogaeth a dyluniad Clic S4C ledled yr holl lwyfannau perthnasol;
• cyflawni dy letswyddau'r Datblygwr a'r Dylunydd Gwefannau, yn ôl yr angen;
•cynorthwyo â'r gwaith o hyfforddi/mentora'r tîm cyfathrebu, ac arwain y gwaith hwnnw pan fo angen
•gweithio'n agos gyda'r rheolwr llwyfannau er mwyn sicrhau bod newidiadau'n cael eu gwneud yn brydlon;
• trafod a chydweithio â chyflenwyr trydydd parti;
•cymorth technegol cyffredinol/diweddariadau ar gyfer rhaglenni gwe a gwefannau S4C (yn ystod oriau gwaith yn ogystal â'r tu allan i oriau gwaith, pan fo angen);
•darparu a chynorthwyo â gofynion technegol ar gyfer rhaglenni gwe a gwefannau neu ddiweddariadau S4C;
•rheoli'r broses o weithredu rhaglennu gwe a gwefannau a/neu ddiweddariadau S4C, a hynny yn fewnol neu'n allanol gan drydydd partïon, a thrafod unrhyw oblygiadau o ran cost;
•sefydlu gwefannau sy'n defnyddio System Rheoli Cynnwys (CMS) S4C
•arwain yr holl hyfforddiant mewnol ar CMS, a chynghori'r staff pan fo problemau/materion yn codi;
•gosod tudalennau ar gyfer unrhyw ddigwyddiadau ar-lein unigryw a drefnwyd;
•profi gwefannau er mwyn sicrhau eu bod yn cydymffurfio â chanllawiau cynhyrchu gwefannau S4C;
• bod yn ymwybodol o'r datblygiadau diweddaraf yn y diwydiant a thechnegau arfer gorau;
 
Fel Datblygwr y Wê yn S4C, byddwch hefyd:
 
•yn gyfrifol, yn bersonol ac ar y cyd ag aelodau eraill o'r staff, am sicrhau bod S4C yn cyflawni ei nodau corfforaethol, yn ogystal â rhagoriaeth greadigol;
•yn sicrhau bod S4C yn gweithredu'n effeithiol ac yn unol â'i hymrwymiadau statudol a strategol;
•yn hyrwyddo cyfathrebu effeithiol er mwyn cyflawni'r nodau corfforaethol;
•yn cyfrannu at drafodaethau a chyfarfodydd sy'n ymwneud â'ch cyfrifoldebau craidd, yn ogystal â meysydd eraill, lle bo hynny'n briodol, a phan yr ystyrir bod hynny o fudd i S4C;
•yn gyfrifol am weithio yn unol â nod S4C i greu amgylchedd gweithio parchus, urddasol a diogelar gyfer eich cyd-weithwyr;
•yn gweithio yn unol â'r Polisi Iechyd a Diogelwch ac yn gweithredu unrhyw argymhellion sy'n deillio o asesiadau risg er mwyn sicrhau amgylchedd gweithio diogel ar gyfer y staff;
•yn gweithio mewn modd sy'n hyrwyddo amgylchedd gwaith cyfeillgar.

 

Sut i wneud cais

  • Dylid cyflwyno ceisiadau erbyn 12:00 ar 14 Ionawr 2019, a hynny i adnoddau.dynol@s4c.cymru neu i'r Adran Adnoddau Dynol, S4C, Canolfan S4C Yr Egin, Caerfyrddin, SA31 3EQ.
     
    Ni dderbynnir CVs.
     
    Sylwch nad yw e-bost yn ddull gwarantedig o gyflwyno cais. Rydym yn ceisio anfon cadarnhad trwy e-bost at bob ymgeisydd cyn pen deuddydd ar ôl i'r cais ddod i law (o ddydd Llun i ddydd Gwener, ac eithrio gwyliau banc a gwyliau cyhoeddus). Os na chewch gadarnhad trwy e-bost gan S4C cyn pen  deuddydd, ffoniwch 03305 880428 a gofynnwch am y Tîm Adnoddau Dynol.


  • Gwefan: