Coed Cadw

Rheolwr Safle – Gogledd Orllewin Cymru

Cyflogwr:
Coed Cadw
Cyflog:
£26,000 to £28,000 y flwyddyn
Lleoliad:
Gweithio o gartref
Dyddiad Cau:
03/02/2019
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

AMDANOM NI

Ymddiriedolaeth Coed Cadw yw prif elusen gadwraeth coetiroedd y DU. Rydym am weld y DU yn gyfoethog mewn coedwigoedd a choed brodorol ar gyfer pobl a bywyd gwyllt. Nȏd yr Ymddiriedolaeth yw ennyn diddordeb ac ysbrydoli pobl am goedwigoedd a choed i'n helpu i gwrdd â'n gweledigaeth o greu, adfer a diogelu coetiroedd. Rydym yn berchen ar dros 1,000 o safleoedd coetiroedd ledled y Deyrnas Unedig ac yn cefnogi creu a rheoli coetir ar dir y tu allan i ystâd yr Ymddiriedolaeth ei hun.

Y SWYDD

Fel ein Rheolwr Safle yng Ngogledd Orllewin Cymru, byddwch yn cynrychioli’r Ymddiriedolaeth yn lleol, gan reoli portffolio amrywiol o safleoedd ar Ystâd Coed Cadw yng Ngogledd Orllewin Cymru i'r safonau proffesiynol uchaf yn unol ag ymagwedd reoli Coed Cadw, polisïau a chontractau.

Byddwch yn cyfrannu at amcanion a nodau corfforaethol yr Ymddiriedolaeth fel yr amlinellir yn ei Cynllun Strategol gan sicrhau diogelwch ein hymwelwyr, ein contractwyr â'n gwirfoddolwyr.

Fel rhan o'r swydd, byddwch yn arwain rheolaeth coetiroedd creadigol, ymgysylltu â phobl a phrosiectau cadwraeth, yn hyrwyddo ein gwaith, yn ymgysylltu â chefnogwyr gan ddylanwadu eraill i weithredu wrth weithio gyda thîm trawsadrannol o goedwigwyr, arbenigwyr ymgysylltu â phobl, arbenigwyr cyfathrebiadau gan gynnwys cyllidwyr.

YR YMGEISYDD

Gyda phrofiad blaenorol mewn rheoli tir yn y sector coedwigaeth neu gadwraeth, bydd gennych hanes gref o reoli prosiect, cyllideb a chontract, gweithio mewn partneriaeth lwyddiannus a rheoli Iechyd a Diogelwch. Mae'n rhaid i’r ymgeisydd fod yn gyfarwydd â thystysgrif FSC a dealltwriaeth gadarn o faterion ymarferol sy'n eu gwynebu wrth reoli coetiroedd.

Byddwch yn meddu ar sgiliau cyfathrebu rhagorol, yn fasnachol ymwybodol ac yn gallu meithrin partneriaethau effeithiol. Mae'n rhaid bod gennych drwydded yrru lawn, ynghyd â'r gallu i ymgymryd â theithio ar draws ardal eang, weithiau i leoliadau anghysbell. Bydd angen aros dros nos yn achlysurol a disgwylir i chi fyw o fewn pellter teithio rhesymol i'r ardal reoli. Mae sgiliau iaith Gymraeg, ysgrifenedig a llafar, yn hanfodol.

Sut i wneud cais