S4C

Swyddog Partneriaethau Cyfryngau Cymdeithasol

Cyflogwr:
S4C
Cyflog:
Hyd at £30,000
Lleoliad:
Caerfyrddin
Dyddiad Cau:
25/01/2019
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Disgrifiad swydd

Mae cyfrifon cyfryngau cymdeithasol S4C ymysg y cyfrifon Cymraeg sy’n cyrraedd y mwyaf o bobl bob wythnos. Nawr mae S4C yn ehangu’r tîm ac yn chwilio am berson ychwanegol i weithio ar y cyfrifon.

Bydd y person llwyddiannus yn gwybod y gwahaniaeth rhwng be’ sy’n gweithio ar Instagram a Twitter a’r gwahanol gynulleidfaoedd y mae Snapchat a Facebook yn eu denu.
Bydd y person llwyddiannus yn gallu adeiladu perthnasau positif gyda phobl, sefydliadau a dylanwadwyr er mwyn hyrwyddo cynnwys S4C ymhellach gan ddefnyddio technegau megis trawsbostio (crossposting) a phartneriaethau taladwy (paid partnerships).

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gallu mesur effaith y gwaith ac yn gallu gwerthuso'r ymdrech a’r buddsoddiad. Hefyd bydd ag un llygad ar y dyfodol, beth sy’n dilyn Facebook? Ble ddylai S4C fod nesaf yn y byd digidol?

Ymhlith dyletswyddau’r Swyddog Partneriaethau Cyfryngau Cymdeithasol fydd:-

• Gweithio yn agos gyda thîm digidol S4C er mwyn adnabod, adeiladu a datblygu partneriaethau a pherthnasau effeithiol ar draws holl gyfryngau cymdeithasol S4C;
• Gweithio gydag aelodau o adrannau ar draws S4C i sicrhau fod cynnwys ar gyfer llwyfannau cyfryngau cymdeithasol a’r we yn cael eu cynllunio ac amserlennu yn unol â gofynion y sianel;
• Gweithio gyda chyflenwyr S4C er mwyn sicrhau fod y sianel yn cael y gorau o’r cyfrifon sy’n cael eu rhedeg gan gwmnïau annibynnol;
• Gweithio gydag adrannau perthnasol S4C i greu cynnwys “Digidol yn gyntaf” a chyfrannu at ymgyrchoedd digidol llwyddiannus ar draws holl rhaglenni S4C;
• Yn meddu ar ddeallusrwydd cryf o’r prif blatfformau cyfryngau cymdeithasol;
• Yn meddu ar ddeallusrwydd cryf o gynulleidfaoedd S4C, strategaeth cynnwys S4C a’r cyd-destun mae’n gweithredu oddi fewn iddo;
• Adnabod ac adeiladu perthynas gyda dylanwadwyr ar-lein a sefydliadau eraill;
• Adnabod a churadu cynnwys effeithiol ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol;
• Rheoli ffrydiau byw ar y cyfryngau cymdeithasol yn ôl yr angen;
• Trafod, argymell a gosod hysbysebion ar blatfformau cymdeithasol er mwyn hyrwyddo amcanion strategol S4C;
• Mynychu digwyddiadau am ddatblygiadau yn y maes gan adrodd yn ôl i gydweithwyr yn S4C a chwmnïau annibynnol;
• Unrhyw waith rhesymol arall.

Lleoliad: Disgwylir y bydd y swydd hon wedi ei lleoli yn bennaf yng Nghanolfan S4C Yr Egin, Caerfyrddin. Mae S4C yn cynnig trefniadau gweithio’n hyblyg i’w staff.

Oriau gwaith: 35 ¾ yr wythnos. Oherwydd natur y swydd disgwylir hyblygrwydd, gan gynnwys gweithio tu allan i oriau swyddfa, ar rai penwythnosau a gwyliau banc.

Cyfnod prawf: Mae gofyn i bob un a benodir gan S4C fod ar brawf am gyfnod o 6 mis er mwyn i S4C gael adolygu perfformiad, ymddygiad, a phresenoldeb yn y gwaith. Diogelir hawl S4C i derfynu’r cytundeb yn ystod y cyfnod prawf gydag 1 wythnos o rybudd.

Gwyliau: Yn ychwanegol i'r gwyliau banc statudol, bydd gennych hawl i 26 diwrnod o wyliau gyda thâl y flwyddyn.

Pensiwn: Mae hawl gan staff cyflogedig ymuno â Chynllun Pensiwn Personol Grŵp yn ddarostyngedig i delerau unrhyw gynllun sydd mewn bodolaeth ac a ddiwygiwyd o dro i dro. Os byddwch yn aelod o’r Cynllun Pensiwn Personol Grŵp, bydd S4C yn cyfrannu 10% o’ch cyflog sylfaenol i’r Cynllun. Disgwylir i chi gyfrannu 5%.

Sut i wneud cais

 • Dylid anfon ceisiadau erbyn 12:00 y prynhawn ar ddydd Gwener 25 January 2019 at adnoddau.dynol@s4c.cymru neu Adnoddau Dynol, Canolfan S4C, Yr Egin, Caerfyrddin, SA31 3EQ.


  Nid ydym yn derbyn CV.

  Cyfle Cyfartal ac Amrywiaeth

  Nid yw S4C yn caniatáu gwahaniaethu ar sail rhyw, hil, lliw, anabledd, cefndir ethnig neu economaidd-gymdeithasol, oedran, amgylchiadau teuluol, statws priodasol neu bartneriaeth sifil, gweithwyr amser llawn neu ran-amser, crefydd, safbwynt gwleidyddol, cyfeiriadedd rhywiol, ailbennu rhywedd, beichiogrwydd a mamolaeth, defnydd ar iaith (heblaw lle bo’r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg yn hanfodol i’r swydd) neu wahaniaeth amherthnasol arall ac mae’n ymroi i weithio gydag amrywiaeth mewn ffordd gadarnhaol.

  Mae S4C yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan grwpiau o bobl sydd wedi’u tangynrychioli, gan gynnwys grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl ag anableddau. Bydd egwyddorion cystadleuaeth deg ac agored yn berthnasol a phenodir ar sail teilyngdod.


 • e-bost:
 • Gwefan: