Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

Swyddog Cymorth a Datblygu Systemau CoreHR

Cyflogwr:
Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru
Cyflog:
£30,756 - £31,401
Lleoliad:
Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru
Dyddiad Cau:
22/01/2019
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Cyfeirnod Swydd:

502802

Disgrifiad:

Swyddog Cymorth a Datblygu Systemau CoreHR
Cyfarwyddiaeth Gwasanaethau Pobl
Rhif post: 502802
GRADD 11, CYFLOG: £30,756 - £31,401 (Parhaol. Yn amodol ar werthuso swydd)
37 awr yr wythnos (cynllun gweithio hyblyg)

Cododd gyfle cyffrous o fewn yr Adran Adnoddau Dynol a leolir ym Mhencadlys y Gwasanaeth Tân, Parc Busnes Forest View, Llantrisant ar gyfer y swydd heriol ac arloesol uchod. Prif bwrpas y swydd yw darparu gwasanaeth effeithiol ac effeithlon i holl ddefnyddwyr CoreHR ar draws y Gwasanaeth ynghyd â gweithio'n agos â'r darparwr, a all gynnwys cynhyrchu gwybodaeth rheoli i gynorthwyo gweithgareddau cynllunio sefydliadol a darparu amrywiaeth eang o wybodaeth a dadansoddeg i gefnogi darparu gwasanaethau. Byddai'r ymgeisydd llwyddiannus yn cefnogi adrannau wrth ystyried a dyrchafu mentrau ar draws y Gwasanaeth lle bo'n briodol. Mae'r swydd hon yn cynnwys teithio achlysurol ar hyd ardal y Gwasanaeth. Fel y cyfryw, bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus allu teithio rhwng lleoliadau. Bydd pob gweithiwr newydd yn amodol ar gwblhau Prawf Cyffuriau ac Alcohol boddhaol a Chliriad gan Wasanaeth Datgelu'r Alban cyn y gwneir unrhyw benodiad. Gellir canfod mwy o fanylion sy'n ymwneud â'r swydd hon yn y Swydd-Ddisgrifiad a'r Fanyleb Person a ellir eu lawr lwytho ynghyd â'r Ffurflen Gais o dudalen Gyrfaoedd ein gwefan www.decymru-tan.gov.uk. Pe baech yn dymuno unrhyw wybodaeth bellach, cysylltwch â Kimbely Jeal, Rheolwr AD – Cyflogres, Pensiynau a Chyllidebau ar 01443 232189 neu drwy law e-bost k-jeal@decymru-tan.gov.uk. Dylid danfon Ffurflenni Cais gorffenedig at: Y Tîm Recriwtio ac Asesu, Pencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, Parc Busnes Forest View, Llantrisant CF72 8LX. Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ffurflenni cais yw’r dydd Iau 22ail o Ionawr am ganol dydd, 12:00. Bydd y cyfweliadau yn cael eu cynnal ar 1af o Chwefror 2019. Mae croeso i chi gyfathrebu â ni naill ai yn Saesneg neu yn Gymraeg. Ni chaiff ffurflenni cais a gyflwynir yn Gymraeg eu trin yn llai ffafriol. Mae'r ddogfen hon hefyd ar gael yn Gymraeg. Mae sgiliau Iaith Gymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon ond nid yn hanfodol. Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru'n credu yng ngwir werth gweithlu amrywiol ac rydym yn dymuno annog yn rhagweithiol ymgeiswyr o bob sector cymdeithas i ymgeisio.

Sut i wneud cais

  • Gellir canfod mwy o fanylion sy'n ymwneud â'r swydd hon yn y Swydd-Ddisgrifiad a'r Fanyleb Person a ellir eu lawr lwytho ynghyd â'r Ffurflen Gais o dudalen Gyrfaoedd ein gwefan isod:


  • Cyfeiriad y Cwmni:

    Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru,
    Parc Busnes Forest View,
    Llantrisant CF72 8LX.

  • e-bost:
  • Gwefan: