S4C

Rheolwr Costau

Cyflogwr:
S4C
Cyflog:
£22,000 - £25,000
Lleoliad:
S4C, Yr Egin, Caerfyrddin, SA31 3EQ
Dyddiad Cau:
25/01/2019
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Bydd y Rheolwr Costau yn gweithio o fewn yr adran gyllid a bydd yn atebol i’r Uwch Reolwr Costau.

Yn benodol, byddwch yn:

• darparu cymorth i’r tîm Cyfreithiol a Materion Busnes ac i ddeiliaid cyllidebau amrywiol o fewn S4C. Mae’r tîm Cyfreithiol a Materion Busnes yn cydweithio’n agos â’r Comisiynwyr gan sicrhau bod cynnwys sy’n cael ei gomisiynu / trwyddedu neu ei brynu yn cael ei negodi, ei gontractio a’i weinyddu’n effeithiol ac yn effeithlon;

• cynorthwyo’r Cyfrifydd Cyllid a’r tîm Cyfreithiol a Materion Busnes gyda phob agwedd ar gyllid sy’n gysylltiedig â rhaglenni, deunydd amlgyfrwng a chontractau busnes cyffredinol eraill. Bydd hyn yn cynnwys cael yr awdurdodiad perthnasol a phrosesu taliadau ar gyfer y cyllidebau rydych yn gyfrifol am eu gweinyddu a sicrhau bod y manylion cywir ar gael i adrannau eraill;

• paratoi adroddiadau rheolaidd yn cadarnhau costau rhaglenni, oriau darlledu, stoc, taliadau ac ymrwymiadau.

• prosesu’r taliadau priodol i gwmnïau cynhyrchu, actorion, awduron, cerddorion a chyfranwyr eraill ar gyfer ailddarllediadau ac ar lwyfannau gwahanol yn unol â’r cytundebau ac amserlenni undebol;

• gwneud ymchwil ac ymateb i ymholiadau gan actorion, awduron, cerddorion a chyfranwyr eraill ynglŷn ag unrhyw daliadau a wneir iddynt;

• helpu i baratoi adroddiadau i gymdeithasau casglu (e.e. PRS, MCPS, DUK) ac Ofcom yn ôl yr angen;

• helpu gydag archwiliadau o gynyrchiadau cynnwys yn ôl yr angen;

• cynnal taenlenni cyllideb adrannol yn fisol gan ddefnyddio Business 1, Vision ac Excel a monitro am gywirdeb;

• cynnal y cyfriflyfr gwerthiannau ar Business 1 gan gynnwys codi anfonebau gwerthiannau a delio ag ymholiadau;

• gweinyddu archebion, taliadau a threuliau drwy’r system archebu Idocuments a SAP B1;

• delio â thrafodion bancio ac arian parod wythnosol gan ddefnyddio Business 1 a thaenlenni Excel ac adneuo’r rhain yn wythnosol gyda’r banc;

• cynorthwyo’r Cyfrifydd Cyllid â’r broses diwedd blwyddyn;

• datblygu taenlenni newydd er mwyn helpu i reoli cyllidebau a pharatoi adroddiadau ad hoc fel sy’n ofynnol gan y Cyfrifydd Cyllid, y Tîm Cyfreithiol a Materion Busnes neu’r Pennaeth Cyllid Cynnwys;

• cydgysylltu â chyflenwyr S4C a phob adran arall o fewn S4C;

• creu adroddiadau ad hoc a chyflawni dyletswyddau amrywiol fel y bo angen.

Oriau gwaith: 35¾ awr yr wythnos. Oherwydd natur y swydd disgwylir hyblygrwydd, gan gynnwys gweithio ar rai penwythnosau a gwyliau banc.

Cyfnod prawf: Mae gofyn i bob un a benodir gan S4C fod ar brawf am gyfnod o 6 mis er mwyn i’r cyflogwr gael adolygu perfformiad, ymddygiad, a phresenoldeb yn y gwaith. Diogelir hawl S4C i derfynu’r cytundeb yn ystod y cyfnod prawf gydag 1 wythnos o rybudd.

Gwyliau: Yn ychwanegol i'r gwyliau banc statudol, bydd gennych hawl i 26 diwrnod o wyliau gyda thâl y flwyddyn.

Pensiwn: Mae hawl gan staff cyflogedig ymuno â Chynllun Pensiwn Personol Grŵp yn ddarostyngedig i delerau unrhyw gynllun sydd mewn bodolaeth ac a ddiwygiwyd o dro i dro. Os byddwch yn ymuno â’r Cynllun Pensiwn Personol Grŵp, bydd S4C yn cyfrannu 10% o’ch cyflog sylfaenol i’r Cynllun. Disgwylir i chi gyfrannu 5%.

 
Sut i wneud cais

  • Dylid anfon ceisiadau erbyn 12:00 y prynhawn ar 25 Ionawr 2019 at adnoddau.dynol@s4c.co.uk neu'r adran Adnoddau Dynol, S4C, Canolfan S4C yr Egin, Heol y Coleg, Caerfyrddin, SA31 3EQ. Nid ydym yn derbyn CV.

    Nid yw S4C yn caniatáu gwahaniaethu ar unrhyw sail anghyfreithlon, gan gynnwys rhyw, hil, lliw, anabledd, cefndir ethnig neu gefndir economaidd cymdeithasol, oedran, sefyllfa deuluol, statws priodasol, gweithwyr rhan neu lawn amser, crefydd, gwleidyddiaeth, tueddfryd rhywiol, defnydd o iaith neu unrhyw wahaniaeth amherthnasol arall ac mae'n ymroddedig i ystyried amrywiaethau mewn modd positif. Mae S4C yn croesawu ac yn cymell ceisiadau am swyddi oddi wrth grwpiau allai fod wedi eu tangynrychioli gan gynnwys merched, pobl dduon ac o leiafrifoedd ethnig a phobl ag anableddau. Gweithredir egwyddorion cystadleuaeth agored a theg a phenderfynir ar benodiadau ar sail teilyngdod.

     


  • e-bost:
  • Gwefan: