Cyfoeth Naturiol Cymru

Swyddog Cyfieithu

Cyflogwr:
Cyfoeth Naturiol Cymru
Cyflog:
Gradd: 5 - £29,243
Lleoliad:
Hyblyg
Dyddiad Cau:
13/02/2019
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Rhan amser
Cyfeirnod Swydd:

201796

Disgrifiad:

Cyfarwyddiaeth: Cwsmeriaid, Cyfathrebu a Gwybodaeth
Tîm: Gwasanaethau Digidol a Dylunio
Lleoliad: Hyblyg
Rhif y swydd: 201796
Gofynion y Gymraeg: Lefel 5 – Hanfodol

Diben y swydd:

Darparu gwasanaeth cyfieithu a phrawfddarllen Cymraeg o safon uchel sy'n canolbwyntio ar y cwsmeriaid.

Atebolrwydd allweddol y swydd:

1. Cyfieithu a phrawfddarllen amrediad eang o ddogfennau i safon uchel iawn i ddiwallu gofynion ein polisi iaith Gymraeg a'n harddull ysgrifennu mewnol.
2. Cysylltu â chyfieithwyr allanol i gaffael cyfieithiadau yn ôl y galw. Sicrhau ansawdd digonol y gwasanaeth allanol, gan fonitro ar gyfer cysondeb a glynu at arddull mewnol.
3. Blaenoriaethu gwaith yn effeithiol er mwyn rheoli llwyth gwaith, ceisiadau niferus a dyddiadau cau heriol.
4. Cyfathrebu'n effeithiol gyda chwsmeriaid i ddarparu lefelau uchel o wasanaeth a rheoli disgwyliadau yn effeithiol.
5. Arddangos sylw rhagorol i fanylion er mwyn cynnal safonau proffesiynol.
6. Cynnal system cadw cofnodion effeithlon er mwyn olrhain y galw a'r costau.

Cymwysterau neu wybodaeth allweddol i'r swydd:

1. Rhaid cael gradd anrhydedd yn y Gymraeg neu brofiad cyfatebol o weithio fel cyfieithydd.
2. Gwybodaeth ddigonol o Microsoft Office.
3. Y gallu i feithrin a chynnal perthnasau gweithio effeithiol.
4. Aelodaeth Sylfaenol o Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru ac ymrwymiad i'ch datblygiad proffesiynol parhaus eich hunan.
5. Sgiliau rhyngbersonol rhagorol, ar lafar ac yn ysgrifenedig.

Patrwm gwaith: 37 (yn agored i delerau rhan-amser / rhannu swydd)

 

Sut i wneud cais

  • Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau: 13 Chwefror 2019

    Manylion llawn y swydd a sut i wneud cais trwy'r ddolen isod:

     


  • Gwefan: