British Council, Cymru

Ymgynghorydd, Cymru – Addysg & Chymdeithas

Cyflogwr:
British Council, Cymru
Cyflog:
£26,406 - £33,112
Lleoliad:
Caerdydd
Dyddiad Cau:
04/03/2019
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Mae'r cyfle hwn yn cynnwys gweithio ar draws rhaglenni dwy ysgol, Cysylltu Dosbarthiadau drwy Ddysgu Byd-eang a'r Rhaglen Addysg Ryngwladol yng Nghymru sy'n cynnwys gweinyddu'r Prosiect Addysgu Iaith Gymraeg ym Mhatagonia. Pwrpas y rôl yw arwain a rheoli'r broses o gynllunio a chyflwyno'r ddwy raglen o’r cychwyn drwy bob cyfnod dilynol o oes y prosiect.

Dros y blynyddoedd nesaf, bydd yr unigolyn llwyddiannus yn gyfrifol am weithredu cynnyrch rhaglenni ddethol yng Nghymru. Ein nôd ni, ymhen amser, yw ymgysylltu â thros 4,000 o athrawon drwy'r gweithgareddau hyn. Bydd deilydd y swydd yn gweithio'n uniongyrchol gydag ysgolion a chyda isgontractwyr i gefnogi athrawon er mwyn cael mynediad at elfennau datblygiad proffesiynol a chydweithio rhyngwladol y rhaglen.

Prif gyfrifoldebau’r swydd :

 • Rheoli cyflenwyr
 • Rheoli digwyddiadau
 • Monitro ac adrodd
 • Rhagweld a rheoli cyllidebau
 • Rheoli llinell a thasg ymgynghorwyr cynorthwyol
 • Cymorth a chyngor i athrawon
 • Cysylltu ag amrywiaeth o dîmau mewnol a thramor
 • Rheoli ac ymgysylltu â rhanddeiliaid allanol
 • Cadw llygad ar y farchnad gan werthuso a datblygu cynnyrch

Amdanoch chi:

 • Rhuglder yn yr iaith Gymraeg – llafar ac ysgrifenedig
 • Gwybodaeth o / y parodrwydd i ddysgu am addysgu, y system addysg a’r polisi yng Nghymru
 • Profiad o reoli prosiect ac mae cymhwyster APM yn ddumunol
 • Profiad o reoli perthnasau âg uwch rhanddeiliaid mewnol ac allanol, yn ddelfrydol o fewn prosiectau addysg
 • Profiad o reoli cyllideb a phrosiectau ariannol

Amdanom ni :

Y Cyngor Prydeinig yw sefydliad rhyngwladol y DU ar gyfer cysylltiadau diwylliannol a chyfleoedd addysgol. Rydym yn creu gwybodaeth a dealltwriaeth gyfeillgar rhwng pobl y DU a gwledydd eraill. Gwnawn hyn drwy wneud cyfraniad cadarnhaol i'r DU a'r gwledydd yr ydym yn gweithio â hwy - newid bywydau drwy greu cyfleoedd, adeiladu cysylltiadau ac ennyn ymddiriedaeth.

Rydym yn gweithio mewn dros 100 o wledydd ar draws y byd ym meysydd celfyddydau a diwylliant, Saesneg, addysg a chymdeithas sifil. Bob blwyddyn, rydym yn cyrraedd dros 20 miliwn o bobl wyneb yn wyneb a mwy na 500 miliwn o bobl ar-lein, drwy ddarllediadau a chyhoeddiadau.

Trwy ein gwaith mewn Addysg a Chymdeithas rydym ni'n darparu cyfleoedd i bobl ehangu eu gorwelion ac adeiladu dyfodol cynaliadwy. Nôd ein gwaith mewn Addysg yw codi ansawdd addysg yn fyd-eang a chysylltu pobl ar draws y byd i rannu safbwyntiau, arfer gorau ac yn y pen draw, gwella canlyniadau dysgu. Mae ein gwaith yn cyfrannu at bolisi addysg byd-eang, yn cefnogi symudedd a chydweithrediad rhyngwladol ac yn hyrwyddo'r DU fel arweinydd byd mewn addysg ac ymchwil. Mae ein rhaglenni Cymdeithas yn galluogi unigolion, cymunedau a llywodraethau i gydweithio i wneud trawsnewidiad cadarnhaol lle mae'n bwysig - o gryfhau cymdeithas sifil, i ehangu mynediad i gyfiawnder a hyrwyddo'r gyfraith. Mae ein gwaith hefyd yn cynnwys menter gymdeithasol, cynhwysiant merched, ieuenctid a chwaraeon. Y nôd yw helpu i greu cymdeithasau cryfach, mwy diogel a mwy cynhwysol.

Datganiad Cydraddoldeb: Mae gwerthfawrogi amrywiaeth yn hanfodol i waith y Cyngor Prydeinig. Ein bwriad yw cadw at a hyrwyddo deddfwriaeth cydraddoldeb trwy ddilyn y llythyr a'i ysbryd i geisio osgoi gwahaniaethu anghyfiawn, gan gydnabod gwahaniaethu fel rhwystr i gyfle cyfartal, cynhwysiant a hawliau dynol.

Mae'n ofynnol i bob aelod o staff ledled y byd sicrhau bod eu hymddygiad yn gyson â'n polisïau.

 

Sut i wneud cais

 • Os oes gennych ddiddordeb mewn ymgeisio ac yn meddwl eich bod yn addas ar gyfer y swydd, ymgeisiwch cyn dydd Llun y 4ydd o Fawrth 2019 (23:59 amser DU) 

  Am fwy o wybodaeth am y swydd ac i ymgeisio, ewch i'r ddolen isod :


 • Gwefan: