Adran Gwaith a Phensiynau

Swyddog Gweithredol Gweithrediadau’r Adran Gwaith a Phensiynau–Anogwr Gwaith sy’n Siarad Cymraeg

Cyflogwr:
Adran Gwaith a Phensiynau
Cyflog:
£25,699 -£26,477 (pro rata)
Lleoliad:
Aberhonddu, Cymru, LD3 7HL & Llandrindod, Cymru, LD1 5HU: Y Drenewydd, Cymru, SY16 2PZ & Y Trallwng, Cymru, SY21 7AP: Ystradgynlais, Cymru, SA9 1AB. Efallai y bydd lleoliadau eraill ar gael.
Dyddiad Cau:
25/02/2019
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Rhan amser
Cyfeirnod Swydd:

1619618

Disgrifiad:

Mae DWP yn bwriadu llenwi rolau Swyddog Gweithredol Anogwyr Gwaith yn y Gyfarwyddiaeth Un Gwasanaeth Credyd Cynhwysol. Mae'r rhain yn rolau allweddol ac rydym yn chwilio am bobl a fydd yn ein cynorthwyo i ddarparu gwelliannau i wasanaethau a darparu gwasanaeth effeithiol i'n cwsmeriaid a'n hawlwyr.

Mae DWP yn darparu gwasanaethau i 22 miliwn o hawlwyr a chwsmeriaid y flwyddyn. Mae DWP yn gyfrifol am helpu pobl i symud i mewn i gyflogaeth, cefnogi pensiynwyr a diogelu rhai o'r bobl fwyaf bregus yn ein cymdeithas. Rydym yn helpu pobl godi eu hunain allan o dlodi ac i aros allan o dlodi, drwy waith, cynilo a chefnogaeth. Mae hwn yn wasanaeth cyhoeddus sy’n eithriadol o bwysig ac mae ein her yn fwy nag erioed

Rhaid i ni ddod yn Adran eithriadol ac mae angen pobl arnom fel chi i’n helpu i gyflawni hyn. Rydym yn chwilio am bobl sy'n gallu darparu gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol, yn gallu dangos sgiliau cyfathrebu da ac agwedd bositif tuag at newid, ac yn gallu gweithio dan bwysau. Mae’n rhaid i chi gael ymrwymiad clir i, a lle bo modd, ddangos enghreifftiau o ddarparu gwasanaeth effeithiol i gwsmeriaid

Mae ein swyddi gwag cyfredol ar gyfer Anogwyr Gwaith sy'n siarad Cymraeg i’w lleoli yng Nghanolfannau Gwaith, ni fydd pob lleoliad a gynhwysir yn yr hysbyseb hon ar gael ar adeg yr hysbyseb, fodd bynnag, byddwn yn adolygu ein swyddi gwag a'n lleoliadau trwy gydol yr ymgyrch.

Mae'r gallu i gyfathrebu’n Gymraeg, ar lafar ac yn ysgrifenedig, yn ofyniad hanfodol.
Rydym yn chwilio am bobl sy'n canolbwyntio ar y cwsmer, sydd â'r sgiliau, yr ymroddiad a'r gallu cywir i ddarparu gwasanaeth cyhoeddus eithriadol. Os oes gennych ymroddiad gwirioneddol i adran gwasanaeth cyhoeddus sy'n gwneud gwahaniaeth go iawn i fywydau eraill, fe gewch foddhad mawr wrth weithio gyda ni. Mae'r rolau hyn yn cynnig cyfle cyffrous i chi lunio a bod wrth wraidd agenda Diwygio Lles arloesol y Llywodraeth, yn enwedig y Credyd Cynhwysol blaenllaw.

Beth yw Credyd Cynhwysol? Mae Credyd Cynhwysol yn daliad sengl newydd ar gyfer pobl sy'n chwilio am waith neu sydd ar incwm isel. Bydd Credyd Cynhwysol yn helpu hawlwyr a'u teuluoedd i ddod yn fwy annibynnol a symleiddio'r system fudd-daliadau trwy ddod ag ystod o fudd-daliadau oedran at ei gilydd i mewn i un taliad.

Mae gwasanaeth digidol Credyd Cynhwysol yn rhoi un cyfrif ar-lein i hawlwyr am bopeth, gan gynnwys gwneud cais am Gredyd Cynhwysol, derbyn eu hymrwymiad i hawlwyr, gwirio taliadau, adrodd am newidiadau a chadw mewn cysylltiad â'u Hanogwr Gwaith. Mae'r Anogwr Gwaith yn gyfrifol am helpu i hawlwyr i mewn i waith, cynnydd yn y gwaith ac aros yn y gwaith a chefnogi ein hawlwyr mwyaf bregus.

Y swydd anogwr gwaith

Mae swydd yr Anogwr Gwaith yn gofyn am ymyriadau wyneb yn wyneb, digidol a ffôn gyda hawlwyr yn ddyddiol ac fel arfer mae'n cynnwys:

• Cael llwyth achosion a bennwyd ar gyfer hawlwyr Credyd Cynhwysol, Lwfans Ceisio Gwaith, Lwfans Cyflogaeth a Chymhorthdal Incwm y byddant yn gyfrifol amdanynt, gan ddarparu cysondeb a pharhad gwasanaeth

• Chwilio am ffordd i wasanaethu cwsmeriaid sy'n rhoi eu hanghenion yn barhaus wrth wraidd yr hyn a wnawn

• Cynnig cyngor, cefnogaeth a chyngor o ansawdd, deinamig, a chefnogaeth i ategu'r ymrwymiad personol i geiswyr chwilio am swyddi, a'u cefnogi i ddatblygu'r sgiliau a'r gweithgareddau y mae angen iddynt chwilio amdanynt a chael gwaith mewn amgylchedd digidol

• Adeiladu perthynas gadarnhaol gyda hawlwyr sy'n annog, ysgogi a meithrin ymddiriedaeth drwy gydnabod, canmol ac atgyfnerthu ymddygiad cadarnhaol, gan symleiddio cymhlethdodau a mabwysiadu cyfathrebu er mwyn i eraill ddeall, cwblhau tasgau, gan annog cyflawniadau nodau a chyflawniadau pellach mwy ymestynnol

• Datblygu gwybodaeth fanwl o'r farchnad lafur leol a'r ddarpariaeth yn rhagweithiol, gan gydnabod y rolau sydd gan ein Partneriaid a'n Cyflogwyr wrth helpu ein cwsmeriaid i sicrhau cyflogaeth ddiogel

• Y gallu i ddefnyddio gwasanaethau Digidol yn hyderus, llywio a hyfforddi eraill i ddefnyddio dulliau chwiliad gwaith digidol, e.e. gwefannau chwilio am swyddi, e-bost, llwytho dogfennau, cyfryngau cymdeithasol

• Hyrwyddo buddion hawlwyr sy'n cynllunio eu Chwiliad Gwaith eu hunain neu Weithgareddau Paratoi at Waith

• Cynnal egwyddorion Cyfiawnder Cymdeithasol bob amser; trwy gefnogi hawlwyr yn ystod amseroedd anodd, gan gynnig cyngor cadarn iddynt a darparu'r offer perthnasol iddynt a fydd yn eu galluogi i drawsnewid eu bywydau er gwell

• Cefnogi cwsmeriaid Credyd Cynhwysol i wneud y gorau o'u potensial gwaith a'u henillion a dod yn annibynnol yn ariannol

• Bod yn atebol o ran lefel, amlder a dwyster y cyswllt sydd ganddynt gyda phob hawlydd trwy reoli eu dyddiadur eu hunain

• Gwneud penderfyniadau amserol, yn seiliedig ar anghenion yr hawlydd, i'w cyfeirio at gymorth priodol

• Bod yn atebol am y penderfyniadau a wneir yn ystod cyfweliadau gyda hawlwyr i'w helpu i symud yn ôl i gyflogaeth barhaus neu baratoi ar gyfer gwaith.

I fod yn llwyddiannus bydd angen i chi ddangos sgiliau cyfathrebu effeithiol ar draws ystod eang o gwsmeriaid amrywiol, ynghyd â'r gallu i ddeall gwybodaeth gymhleth a rhoi esboniadau i'r cwsmer.

Mae'r gallu i gyfathrebu'n effeithiol yn Gymraeg (ar lafar ac yn ysgrifenedig) yn hanfodol ar gyfer y swyddi gwag hyn.

Mae’n rhaid i chi hefyd allu llywio ystod o systemau cyfrifiadurol i weithredu tasgau yn ogystal â hyfforddi eraill i ddefnyddio gwaith ymchwil digidol. Bydd gofyn i chi hefyd ymdrin ag ymholiadau teleffoni a chael y gallu i reoli sefyllfaoedd anodd.

Efallai na fyddwn mewn sefyllfa i lenwi ein holl swyddi ar unwaith yn y lleoliadau a ddangosir ar yr hysbyseb, fodd bynnag, byddwn yn adolygu ein sefyllfa yn ystod cyfnod yr ymgyrch.

Sgiliau Trosglwyddadwy:

Rydych yn cael y rhain o’ch swyddi blaenorol, prosiectau, gwaith gwirfoddol, hobïau a diddordebau.

A allech chi addasu'r sgiliau hyn i fod yn Anogwr Gwaith eithriadol? Rhai enghreifftiau isod:

• Oes gennych brofiad blaenorol o fod yn hunangyflogedig?

• Ydych chi'n hunanysgogol ac yn gallu ysgogi eraill?

• Allwch chi ddatblygu perthynas ag ystod amrywiol o bobl?

• Oes gennych sgiliau negodi a dylanwadu da?

Mae DWP yn cymryd datblygiad o ddifrif. Ein nod yw bod ein cydweithwyr yn y rolau hyn gyda’r sgiliau a chymwysterau priodol - fel y penderfynir gan y busnes. Er mwyn cefnogi'r nod hwn efallai y bydd gofyn i chi ymgymryd â chymhwyster yn y gwaith, a allai fod ar ffurf prentisiaeth, a fydd yn eich cynorthwyo i ddatblygu eich gwybodaeth a'ch sgiliau proffesiynol ymhellach ar gyfer y rôl hon a'ch datblygiad gyrfa yn y dyfodol. Gellir ymgymryd â'r cymhwyster yn ystod amser gwaith, rydych yn cytuno i gymryd y swydd hon ar y sail y bydd gofyn i chi ymgymryd â chymhwyster yn y gwaith; gall methiant ymgeisydd i gymryd rhan lawn yn y rhaglen broffesiynol, ar ôl ei benodi, fod yn dor-cytundeb.

Pwysig

Os oes gennych gymhwyster lefel 3 (2 Safon Uwch neu gyfwerth) yna dewch â'ch tystysgrifau gyda chi i'r cyfweliad os oes gennych chi.
Languages

Mae'r gallu i gyfathrebu’n Gymraeg, ar lafar ac yn ysgrifenedig, yn ofyniad hanfodol.

Patrwm gwaith : Gweithio Hyblyg, Llawn Amser, Rhan-amser, Rhannu Swydd (Darllenwch ragor o wybodaeth)

Nifer y swyddi: 4

Sut i wneud cais

  • Proses Gwneud Cais

    I wneud cais am y swydd hon, dilynwch y cyfarwyddiadau ar wefan CS Jobs trwy'r ddolen rhagor o wybodaeth isod, dim hwyrach na’r 25ain o Chwefror 2019.

    Mae gwybodaeth bwysig bellach am y rôl, y gofynion a'r broses asesu i'w gweld yn y pecyn ymgeisydd.

     


  • Gwefan: