Llywodraeth Cymru

LLYFRGELL GENEDLAETHOL CYMRU Penodi Is-lywydd

Cyflogwr:
Llywodraeth Cymru
Cyflog:
gweler isod
Lleoliad:
Aberystwyth
Dyddiad Cau:
12/03/2019
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Rhan amser
Disgrifiad:

LLYFRGELL GENEDLAETHOL CYMRU

Penodi Is-lywydd

  • Allech chi helpu i arwain Llyfrgell Genedlaethol Cymru a gwneud gwahaniaeth sylweddol i ddiwylliant, cymdeithas ac economi amrywiol Cymru?

  • Oes gennych chi frwdfrydedd dros adeiladau hanesyddol a chasgliadau Cymru, ac a oes gennych y gallu i feddwl yn wahanol i'n helpu i ddatblygu a chyflawni ein hamcanion?

  • Hoffech chi helpu i ddylanwadu ar genedlaethau’r dyfodol drwy annog ffyrdd newydd ac arloesol o ddefnyddio a mwynhau gwasanaethau a chasgliadau eang y llyfrgell?
Ymrwymiad amser: O leiaf 18 diwrnod y flwyddyn am gyfnod o bedair blynedd. Mae hyn yn cynnwys mynychu pum cyfarfod y flwyddyn yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth.

Rydym yn chwilio am is-lywydd newydd sy'n gallu helpu i arwain y llyfrgell. Rydym am gael unigolion uchelgeisiol, sy’n feddylwyr arloesol ac yn benderfynol o gael effaith, ac sy'n ymroddedig i gymryd camau i sicrhau bod holl gymunedau amrywiol Cymru yn gallu mwynhau manteision yr hyn a gynigir gan y llyfrgell a'i chasgliadau.

Fel is-lywydd, dylech feddu ar y sgiliau arweinyddiaeth, llywodraethu a rhyngbersonol i gyflawni'r rôl hon, er mwyn cynrychioli'r llyfrgell a gweithio ochr yn ochr â'r cadeirydd, gan weithredu fel y prif gysylltiadau rhwng y bwrdd, gweinidogion a swyddogion y llywodraeth.

Dylai'r holl ymddiriedolwyr fod â diddordeb ac angerdd gwirioneddol am weithgareddau'r llyfrgell a'i datblygiad yn y dyfodol, yn ogystal â deall cyfrifoldebau ymddiriedolaeth.

Mae'r holl ymddiriedolwyr yn rhannu cyfrifoldeb ar y cyd ac yn unigol i Lywodraeth Cymru trwy'r Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon.

I gael rhagor o wybodaeth am y llyfrgell, efallai y byddwch am weld ei gwefan ar y rhyngrwyd: www.llyfrgell.cymru neu gallwch gysylltu â Carol Edwards trwy ffonio 01970 632923 neu anfon e-bost at: carol.edwards@llgc.org.uk.

Polisi Llywodraeth Cymru a Llyfrgell Genedlaethol Cymru yw hyrwyddo a chyfuno cyfleoedd cyfartal ym mhob agwedd o'u busnes, gan gynnwys penodiadau i gyrff cyhoeddus. Croesawir ac anogir ceisiadau gan bob grŵp, a byddwn yn sicrhau na chaiff unrhyw ymgeisydd sy'n gymwys i ymgymryd â swydd gyhoeddus ei drin yn llai ffafriol oherwydd oedran, anabledd, rhyw, statws priodasol, cyfeiriadedd rhywiol, ailbennu rhywedd, hil, crefydd neu gred, neu feichiogrwydd neu famolaeth.

 

 

Sut i wneud cais