Llywodraeth Cymru

LLYFRGELL GENEDLAETHOL CYMRU Penodi Ymddiriedolwyr (x 3)

Cyflogwr:
Llywodraeth Cymru
Cyflog:
gweler isod
Lleoliad:
Aberystwyth
Dyddiad Cau:
12/03/2019
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Rhan amser
Disgrifiad:
 • Allwch chi wneud gwahaniaeth sylweddol i ddiwylliant, cymdeithas ac economi amrywiol Cymru?

 • Oes gennych chi frwdfrydedd dros dreftadaeth ddiwylliannol a chasgliadau Cymru, ac a oes gennych y gallu i feddwl yn wahanol i'n helpu i ddatblygu a chyflawni ein hamcanion?

 • Hoffech chi helpu i ddylanwadu ar genedlaethau’r dyfodol drwy annog ffyrdd newydd ac arloesol o ddefnyddio a mwynhau gwasanaethau a chasgliadau eang y llyfrgell?

Ymrwymiad amser: O leiaf 12 diwrnod y flwyddyn am gyfnod o bedair blynedd. Mae hyn yn cynnwys mynychu pum cyfarfod y flwyddyn yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth.

Rydym yn chwilio am bobl a all gynnig rhywbeth gwahanol i'n gwaith – unigolion uchelgeisiol sy'n feddylwyr arloesol ac yn benderfynol o gael effaith, ac sy'n ymroddedig i gymryd camau i sicrhau bod holl gymunedau amrywiol Cymru yn gallu mwynhau manteision yr hyn a gynigir gan y llyfrgell a'i chasgliadau.

Fel ymddiriedolwr, byddwch yn cyfrannu at rôl gyffredinol y llyfrgell a helpu i ddiffinio, datblygu a chraffu ar ei chynlluniau. Rydym yn awyddus i dderbyn ceisiadau oddi wrth bobl sydd â gwybodaeth ac arbenigedd yn un neu fwy o'r meysydd canlynol:

 Technoleg ddigidol ac arloesi ym maes treftadaeth ddiwylliannol
 Y rhai sy'n deall yr angen i ymgysylltu â grwpiau dan anfantais
 Profiad o fewn y sector gwirfoddol
 Sgiliau proffesiynol mewn rheoli archifau a gwybodaeth / llyfrgellyddiaeth a rheoli casgliadau, cadwraeth a chadw digidol
 Archwilio a llywodraethu

Dylai'r holl ymddiriedolwyr fod â diddordeb ac angerdd gwirioneddol am weithgareddau'r llyfrgell a'i datblygiad yn y dyfodol, yn ogystal â deall cyfrifoldebau ymddiriedolaeth.

Mae'r holl ymddiriedolwyr yn rhannu cyfrifoldeb ar y cyd ac yn unigol i Lywodraeth Cymru trwy'r Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon.

I gael rhagor o wybodaeth am y llyfrgell, efallai y byddwch am weld ei gwefan ar y rhyngrwyd: www.llyfrgell.cymru neu gallwch gysylltu â Carol Edwards trwy ffonio 01970 632923 neu anfon e-bost at: carol.edwards@llgc.org.uk.

Polisi Llywodraeth Cymru a Llyfrgell Genedlaethol Cymru yw hyrwyddo a chyfuno cyfleoedd cyfartal ym mhob agwedd o'u busnes, gan gynnwys penodiadau i gyrff cyhoeddus. Croesawir ac anogir ceisiadau gan bob grŵp, a byddwn yn sicrhau na chaiff unrhyw ymgeisydd sy'n gymwys i ymgymryd â swydd gyhoeddus ei drin yn llai ffafriol oherwydd oedran, anabledd, rhyw, statws priodasol, cyfeiriadedd rhywiol, ailbennu rhywedd, hil, crefydd neu gred, neu feichiogrwydd neu famolaeth.

Sut i wneud cais

 • Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, ac i gyflwyno eich cais, ewch i www.llyw.cymru/penodiadaucyhoeddus neu, ar gyfer ymholiadau, cysylltwch â Desg Gymorth y Cydwasanaethau Corfforaethol ar 029 2082 5454 neu drwy anfon e-bost i penodiadaucyhoeddus@llyw.cymru.

  Cliciwch yma i ddarllen pecyn ymgeisio.

  Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 12 Mawrth 2019. Nid ystyrir ffurflenni cais a dderbynnir ar ôl y dyddiad hwn.

  Byddwch yn cael eich hysbysu ynghylch p'un a fyddwch yn cael gwahoddiad i gyfweliad ai peidio o leiaf dwy wythnos cyn cynnal y cyfweliadau. Os nad ydych yn gallu dod i gyfweliad yn ystod y cyfnod hwn, a wnewch chi roi gwybod i ni cyn gynted â phosibl rhag ofn bod modd gwneud trefniadau eraill.

  Mae fersiynau print mawr, Braille a sain o'r hysbyseb hon ar gael ar gais drwy drwy anfon e-bost i penodiadaucyhoeddus@llyw.cymru.


 • Gwefan: