Grŵp Colegau NPTC

Prentis: (Lefel 3) Marchnata (Dwyieithog)

Cyflogwr:
Grŵp Colegau NPTC
Cyflog:
gweler isod
Lleoliad:
Coleg Castell-Nedd
Dyddiad Cau:
19/03/2019
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Llawn amser
Cyfeirnod Swydd:

19/APP/MB/AH

Disgrifiad:

Gan ei fod yn gyflogwr cyfle cyfartal, mae Grŵp Colegau NPTC yn annog ceisiadau o bob rhan o’r gymuned am swydd:

Prentis: (Lefel 3) Marchnata (Dwyieithog)

I gynorthwyo'r tîm Marchnata a Chyfathrebu gyda datblygu a diweddaru gwefan y Coleg.

Cyfradd Cyflog: £7,660 y flwyddyn neu'n amodol ar ddarpariaethau'r Isafswm Cyflog Cenedlaethol (os yn berthnasol).

Oriau Gwaith: 37 awr yr wythnos (gan gynnwys gyda'r hwyr ac yn gynnar yn y bore ac ar benwythnosau yn achlysurol).

Contract: Cyfnod penodedig amser llawn, hyd nes cwblhau'r Fframwaith Prentisiaethau, gan gynnwys y Fframwaith Cymwysterau a Chredydau (NVQ gynt) a Sgiliau Hanfodol.

Lleoliad: Grŵp Colegau NPTC (yng Ngholeg Castell-nedd yn y lle cyntaf).

Cymwysterau: Rhaid i'r ymgeisydd llwyddiannus fod yn barod i ymgymryd â Chymhwyster Lefel 3 NVQ mewn Marchnata Digidol (darperir hyfforddiant). Rhaid i ymgeiswyr hefyd feddu ar gymhwyster lefel 2 mewn Saesneg (TGAU neu gyfatebol). Byddai tystysgrif Cymorth Cyntaf yn fanteisiol er y rhoddir hyfforddiant. Rhaid i ymgeiswyr feddu ar y gallu i siarad, gwrando, darllen ac ysgrifennu drwy gyfrwng y Gymraeg ar lefel uwch.

Sut i wneud cais

  • Dyddiad Cau: 12 canol dydd 19/03/2019.

    Am ragor o fanylion neu os hoffech ymgeisio ar-lein, ewch i www.nptcgroup.ac.uk Fel arall, ffoniwch 01639 648031 gan ddyfynnu'r cyfeirnod: 19/APP/MB/AH

    Bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus gael Gwiriad Manwl boddhaol.

    Cysylltir ag ymgeiswyr sydd ar y rhestr fer yn unig. Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg ac ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

    Dim asiantaethau os gwelwch yn dda


  • Gwefan: