Canolfan a Menter Gymraeg Merthyr Tudful

Swyddog Treftadaeth

Cyflogwr:
Canolfan a Menter Gymraeg Merthyr Tudful
Cyflog:
£25,000 y flwyddyn
Lleoliad:
Canolfan a Theatr Soar, Merthyr Tudful
Dyddiad Cau:
03/05/2019
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Diben: Arwain Prosiect Adfer ac Adfywio’r Organ yn Theatr Soar. Mae hyn yn cynnwys:

1. Adfer Organ Peter Conacher.
2. Gweithredu Rhaglen Weithgareddau fywiog sy’n meithrin perthynas â’n cymuned mewn ffyrdd newydd wedi eu hysbrydoli gan yr organ a’u cefnogi gan wirfoddolwyr i ddathlu Treftadaeth a Diwylliant Cymru.

Rheolwr Llinell: Prif Swyddog

Atebol i: Bwrdd Ymddiriedolwyr Canolfan a Menter Gymraeg Merthyr Tudful

Cyflog: £25,000 y flwyddyn. Ariennir gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri am dair blynedd

Oriau: 37.5 awr yr wythnos

Rôl a Chyfrifoldebau:

Prif gyfrifoldeb y Swyddog Treftadaeth fydd arwain Prosiect Organ Theatr Soar. Bydd hyn yn cynnwys cydlynu cam cyfalaf adfer yr organ yn ogystal â gweithredu’r Rhaglen Weithgareddau a gefnogir gan wirfoddolwyr.

1. Cam Cyfalaf

1.1 Cydlynu gwaith cyfalaf yr organ.
1.2 Galw cyfarfod misol â thîm y prosiect ac adrodd yn ôl i Fwrdd y Cyfarwyddwyr a Phwyllgor yr Organ.
1.3 Gweithredu cynllun gwaith a osodwyd allan oddi fewn i’r Cynllun Rheoli, Cynnal a Chadw gan sicrhau cydymffurfio ag yswiriannau.
1.4 Bod yn gyswllt rhwng CMGMT a chwmni adeiladu’r organ i sicrhau cydlynu priodol o ran cynhyrchu, amserlen talu, cyflenwi a gwaith ar y safle.
1.5 Cydymffurfio â’r holl brosesau gwerthuso sy’n ofynnol gan CMGMT, CDL a’r cloriannydd allanol.

2. Cam Gweithgareddau:

2.1 Cydlynu o ran cyflenwi Rhaglen Weithgareddau.
2.2 Galw cyfarfodydd misol â Phwyllgor yr Organ.
2.3 Gweithredu’r Rhaglen Weithgareddau yn ôl manylion y Cynllun Gweithgareddau.
2.4 Cysylltu ag ymarferwyr celfyddydau ar eu liwt eu hun ac ymarferwyr Treftadaeth i alluogi gweithredu’r Rhaglen Weithgareddau.
2.5 Recriwtio a chydlynu gwirfoddolwyr.
2.6 Creu deunydd cyhoeddusrwydd, datganiadau i’r wasg a’r cyfryngau a’r cyfryngau cymdeithasol i hyrwyddo prosiect yr organ a hysbysebu digwyddiadau a pherfformiadau sy’n ffurfio rhan o’r Rhaglen Weithgareddau.

3. Cyfrifoldebau Eraill:

3.1 Cydymffurfio â pholisïau, gweithdrefnau a chod ymarfer Canolfan a Menter Gymraeg Merthyr Tudful.
3.2 Cyfranogi yn Natblygiad staff a systemau gwerthuso a chwblhau unrhyw hyfforddiant perthnasol.
3.3 Monitro a sicrhau amgylchedd gwaith iach a diogel.
3.4 Ymgymryd ag unrhyw gyfrifoldebau eraill yn ôl y gofyn.

Manyleb Bersonol

• Gallu cyfathrebu yn y Gymraeg a’r Saesneg.
• Meddu ar sgiliau ysgrifennu cymwys yn y Gymraeg a’r Saesneg.
• Meddu ar sgiliau Rheoli Prosiect cymwys.
• Dealltwriaeth dda o dreftadaeth a’r gallu i’w gwerthfawrogi.
• Gallu ysgogi ac ysbrydoli’r gymuned leol.
• Llythrennog o ran TG (Word, Exel, Cyfryngau Cymdeithasol).
• Gallu rheoli cyllidebau ariannol.
• Gallu rheoli gwirfoddolwyr.
• Meddu ar drwydded yrru a char i’w ddefnyddio.
• Gallu gweithio mewn partneriaeth a meddu ar sgiliau rhyngbersonol ardderchog.
• Gallu gweithio’n annibynnol a dilyn cyfarwyddyd.
• Bod yn barod i weithio yn ystod rhai nosweithiau a phenwythnosau.
• Meddu ar neu’n barod i ymgymryd â gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Sut i wneud cais

 • Dyddiad cau: 12 Canol Dydd, 3 Mai 2019.
  Cynhelir cyfweliadau yn ystod yr wythnos yn dechrau 13 Mai 2019.

  I wneud cais, lawr-lwythwch ein ffurflen gais trwy'r ddolen isod 


  CLICIWCH YMA AM FFURFLEN GAIS


 • Cyfeiriad y Cwmni:

  Canolfan a Menter Gymraeg Merthyr Tudful,
  Canolfan Soar,
  Pontmorlais,
  Merthyr Tudful
  CF47 8UB   

 • Gwefan: