Llywodraeth Cymru

Aelodau Bwrdd CHWARAEON CYMRU

Cyflogwr:
Llywodraeth Cymru
Cyflog:
gweler isod
Lleoliad:
Cynhelir cyfarfodydd y Bwrdd mewn mannau gwahanol ar hyd a lled Cymru.
Dyddiad Cau:
22/05/2019
Oriau:
Rhan amser
Disgrifiad:

Penodi hyd at bedwar Aelod o'r Bwrdd

• Mae byd y campau a gweithgarwch corfforol yn rhan annatod o wead Cymru - o'r bobl hynny yn ein cymunedau amrywiol sy'n cymryd rhan ar lawr gwlad, i'n sêr disglair sy'n cyrraedd yr entrychion ar lwyfan rhyngwladol.

• Mae'r effaith y gall ei chael arnom wrth wraidd yr angerdd a deimlwn am chwaraeon. O'r buddiannau iechyd amlwg, i'r ymdeimlad o gyflawni. O waith tîm a dod ynghyd, i feithrin gwydnwch a chael hwyl.

• Mae angen pobl arnom i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i chwaraeon yng Nghymru a'n helpu i greu cenedl weithgar, iach a llwyddiannus i bawb.

Felly, mae Chwaraeon Cymru yn awyddus i benodi pedwar Aelod newydd o'r Bwrdd, yn weithredol o 1 Medi 2019, a bydd angen i un o'r unigolion hyn fod yn siaradwr Cymraeg.

Disgwylir ymrwymiad o ddeuddydd y mis o leiaf am £282 y diwrnod (telir treuliau rhesymol am ofal, teithio a chynhaliaeth).

• Oes gennych chi'r angerdd a'r brwdfrydedd i ddefnyddio grym chwaraeon a gweithgarwch corfforol i helpu i gynyddu lefelau cyfranogi ledled cymunedau amrywiol Cymru?
• Ydych chi'n ymrwymedig i sicrhau bod cenedlaethau'r dyfodol yn byw bywydau iach?
• Oes gennych chi syniadau uchelgeisiol, ac a ydych chi'n benderfynol o gael effaith ac yn ymrwymedig i weithredu er mwyn sicrhau bod pawb yng Nghymru yn cael y cyfle i fwynhau'r hyn sydd gan fyd y campau i'w gynnig?
• Os felly, gallech ddod yn rhan o sefydliad sy'n cyflawni'r pethau hyn i bobl Cymru.

Fel Aelod o'r Bwrdd byddwch yn cyfrannu at rôl gyffredinol Chwaraeon Cymru ac yn helpu i ddiffinio, datblygu a chraffu ar gynlluniau a chyflawniadau Chwaraeon Cymru. Bydd gennych ddealltwriaeth dda o rôl ac effaith bosibl chwaraeon o safbwynt diwylliannol, iechyd neu economaidd. Yn bwysig, byddwch am wneud gwahaniaeth a defnyddio eich sgiliau a'ch profiad i sicrhau bod chwaraeon a gweithgarwch corfforol ar frig yr agenda wrth feddwl am Gymru yfory.

Bydd holl Aelodau'r Bwrdd, yn unigol a gyda'i gilydd, yn atebol i Lywodraeth Cymru drwy'r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth.

Mae Chwaraeon Cymru yn ymrwymedig i gydraddoldeb rhywiol ac mae wedi ymrwymo i addewid 50:50 erbyn 2020 Llywodraeth Cymru i sicrhau bod nifer gyfartal o ddynion a merched ar ei Fwrdd.

Mae Llywodraeth Cymru a Chwaraeon Cymru yn credu y dylai fod gan gyrff cyhoeddus aelodau ar eu bwrdd sy'n adlewyrchu cymdeithas yng Nghymru - pobl o bob cefndir - i'w helpu i ddeall anghenion pobl a gwneud penderfyniadau gwell. Dyma pam mae Llywodraeth Cymru yn annog ystod eang ac amrywiol o unigolion i wneud cais i gael eu penodi i gyrff cyhoeddus. Rydym yn croesawu yn arbennig felly geisiadau gan bob grŵp nad yw wedi'i gynrychioli'n ddigonol gan gynnwys merched, pobl o dan 30 oed, pobl dduon ac Asiaidd ac aelodau o leiafrifoedd ethnig, pobl anabl a phobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol.

 

Sut i wneud cais

  • Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 22 Mai 2019.


    Ni chaiff ffurflenni cais a dderbynnir ar ôl y dyddiad hwn eu hystyried.

    Disgwylir cynnal cyfweliadau rhwng 10 a 12 Gorffennaf 2019.

    I gael gwybod rhagor am y swydd hon a sut i wneud cais, ewch i wefan Llywodraeth Cymru isod: 


  • Gwefan: