Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Cymorth Tîm y Swyddfa Breifat a'r Swyddfa Weithredol

Cyflogwr:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Cyflog:
£19,314 - £23,013 (Cymorth Tîm)
Lleoliad:
Tŷ Hywel, Bae Caerdydd
Dyddiad Cau:
17/05/2019
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Llawn amser
Cyfeirnod Swydd:

AC-016-19

Disgrifiad:

Gwasanaeth: Timau’r Swyddfa Breifat a’r Swyddfa Weithredol, Gwasanaeth Cymorth i’r Comisiwn ac i'r Aelodau, y Gyfarwyddiaeth Ymgysylltu

Lleoliad: Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Tŷ Hywel, Bae Caerdydd

Patrwm gwaith: Swydd amser llawn yw hon. Fodd bynnag, ystyrir trefniadau gweithio hyblyg, yn amodol ar sicrhau y caiff anghenion y Cynulliad a’i Aelodau eu diwallu.

Cliriad diogelwch: Yn dilyn asesiad, penderfynwyd bod angen fetio diogelwch ar lefel ‘SC’ ar gyfer y swydd hon. O ran yr ymgeiswyr nad oes ganddynt gliriad ar y lefel hon ar hyn o bryd, byddent yn cael eu penodi yn amodol ar gwblhau'r fetio diogelwch yn llwyddiannus ar y lefel hon.

Diben y swydd:

Mae'r Gwasanaeth Cymorth i'r Comisiwn ac i'r Aelodau (CAMS) yn rhoi cymorth ysgrifenyddol i Lywydd, Prif Weithredwr a Chyfarwyddwyr y Cynulliad, a chyngor gweithredol ac ar ddatblygiad proffesiynol i'r 60 Aelod Cynulliad a'u staff.

Tîm y Swyddfa Breifat yw'r tîm cymorth uniongyrchol i’r Llywydd a'r Dirprwy, gan sicrhau eu bod yn gallu cyflawni eu dyletswyddau'n effeithiol. Mae'r tîm hefyd yn cyflawni rhaglen waith ryngwladol sy'n croesawu ymwelwyr rhyngwladol, ac yn trefnu dirprwyaethau allanol.

Mae tîm y Swyddfa Weithredol yn darparu cymorth gweithredol i'r Prif Weithredwr a'r Cyfarwyddwyr. Mae'r tîm hefyd yn darparu cymorth ysgrifenyddol i Gomisiwn y Cynulliad, y Bwrdd Gweithredol, a'r Tîm Arweinyddiaeth, yn ogystal â byrddau, cyrff neu grwpiau eraill yn ôl y gofyn. Mae'r tîm yn rheoli cyfrifoldebau ariannol a pharhad busnes a nifer o weithgareddau corfforaethol.

Mae’r swydd hon yn gyfle cyffrous i weithio mewn amgylchedd prysur wrth wraidd y Cynulliad. Bydd deiliad y swydd yn darparu gwasanaethau canolog allweddol a chymorth gweinyddol ar gyfer y ddau dîm, a bydd angen i chi allu gweithio'n ddwyieithog. Gall y rôl fod yn amrywiol. Bydd angen i chi allu blaenoriaethu llwyth gwaith tîm prysur a gweithio yn ôl terfynau amser penodol wrth aros yn ddigynnwrf ac ymateb i anghenion pobl eraill. Byddwch yn gyswllt allweddol i’ch cydweithwyr ar draws Comisiwn y Cynulliad, yn ogystal ag Aelodau'r Cynulliad, a bydd angen i chi ddatblygu perthynas waith effeithiol â hwy.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus sgiliau rhyngbersonol ardderchog a ffocws ar wasanaeth cwsmeriaid a sicrhau y caiff y gwaith ei wneud. Bydd yn drefnus, â sgiliau gweinyddol effeithiol ac effeithlon; a bydd yn mabwysiadu agwedd gadarnhaol a hyblyg at ei waith.

 

 

 

Sut i wneud cais