Menter a Busnes

Rheolwr Gweithrediadau Technoleg Gwybodaeth

Cyflogwr:
Menter a Busnes
Cyflog:
Graddfa: 5 £32,785 - £34,835
Lleoliad:
Bangor, Llanelwy, Aberystwyth neu Gaerdydd
Dyddiad Cau:
20/05/2019
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Sgiliau Dwyieithog: Hanfodol

Mae Menter a Busnes yn un o gwmnïau datblygu economaidd annibynnol mwyaf Cymru. Yn ogystal â darparu rhaglenni a gwasanaethau cefnogi busnes ar ran Llywodraeth Cymru a sefydliadau cenedlaethol a rhanbarthol eraill, rydym ni’n gweithio gyda chleientiaid masnachol i ddatblygu a darparu gwasanaethau mewn meysydd megis cefnogaeth fusnes, mentergarwch ac arloesi i ddatblygu a thyfu eu busnesau.

NOD Y RÔL

Dyma gyfle cyffrous i ymuno â Menter a Busnes i gefnogi ein cynlluniau twf parhaus. Mae gan y cwmni dros 120 o ddefnyddwyr cyfrifiaduron wedi eu lleoli ar draws Cymru yn ein swyddfeydd yn Aberystwyth, Meifod, Bangor, Llanelwy, Caerdydd a Chaerfyrddin, neu adref.

Mae’r tîm TG yn gyfrifol am:

• rheoli gweithrediad effeithiol ac effeithlon o systemau technolegol y cwmni, gyda ffocws clir ar berfformiad dibynadwy a diogel, a;
• darparu cefnogaeth lawn ac o ansawdd uchel i staff

Mae hon yn swydd allweddol i berfformiad a hyblygrwydd technolegol y cwmni, gyda chyfrifoldeb am ddatblygiad, rheolaeth a gweithrediad effeithlon ein tîm, systemau a gweithdrefnau TG

PRIF GYFRIFOLDEBAU

Rheoli
• Rheoli, datblygu, cymell ac ysgogi’r tîm TG i ddarparu gwasanaethau TG dibynadwy, effeithlon a phroffesiynol o’r ansawdd uchaf
• Creu rhaglenni gwaith blynyddol integredig gan ymgynghori â thimau/prosiectau mewnol y cwmni i asesu eu hanghenion a goresgyn heriau busnes trwy ddefnyddio technoleg gyfoes
• Arwain ar adnabod, profi a gwerthuso mesurau gwella parhaus i systemau a gweithrediadau TG y cwmni bydd yn galluogi ffyrdd newydd o weithio a diogelu data, wrth reoli blaenoriaethau yn unol â’r adnoddau sydd ar gael
• Defnyddio methodoleg strwythuredig i gynllunio a goruchwylio prosiectau TG, gan gynnwys rheoli unrhyw adnoddau prosiect cysylltiedig
• Cyflwyno gwybodaeth a data’n glir a chryno ar ffurf adroddiadau a data gweledol i helpu gyda chynllunio busnes a gwneud penderfyniadau
• Sicrhau bod datrysiadau a systemau TG y cwmni yn galluogi cyfathrebu parhaol rhwng timau/prosiectau a chysylltiadau allanol mewn modd safonol a chyfredol
• Negodi, caffael a rheoli cytundebau ar gyfer gwasanaethau TG gyda darparwyr, cyflenwyr ac ymgynghorwyr allanol
• Cydweithio gyda’r Cyfarwyddwr Ariannol i osod cyllideb TG flynyddol a rheoli gwariant, gyda ffocws clir ar werth am arian
• Cadw a diogelu’r holl wybodaeth berthnasol am offer cyfrifiadurol a chreu a chynnal prosesau effeithiol i fodloni gofynion y Deddfau Diogelu Data, GDPR ac archwilio perthnasol ar draws y cwmni ac o fewn prosiectau unigol
• Cydweithio’n agos â’r Swyddog Diogelu Data i fonitro cydymffurfiaeth y cwmni gyda GDPR a pholisïau a gweithdrefnau diogelu data mewnol
• Rheoli datblygiad a gweithrediad polisïau TG yn unol â deddfwriaeth a safonau perthnasol ac arfer da a monitro eu heffeithiolrwydd
• Arwain ar ddiogelwch data'r cwmni, gan weithio i leihau'r risg o golled, dinistriad damweiniol a lladrad data
• Sicrhau bod y cwmni’n llwyddo i gynnal safon Cyber Essentials ac yn gweithio tuag at ennill a chynnal safon Cyber Essentials Plus o fewn amserlen benodol

Technegol
Chwarae rhan flaengar fel rhan o’r tîm TG wrth weithredu’r dyletswyddau technegol canlynol ar draws y cwmni:

• Gosod a chynnal holl systemau, peiriannau a chyfarpar TG, gan gynnwys creu a rheoli cyfrifon a defnyddwyr rhwydwaith y cwmni
• Darparu cefnogaeth lawn i staff trwy ymateb yn broffesiynol i ymholiadau yn ôl yr angen
• Cefnogi staff i fabwysiadau a defnyddio technoleg newydd gan drefnu a/neu ddarparu hyfforddiant a throsglwyddo gwybodaeth yn ôl yr angen
• Sicrhau fod systemau a pheiriannau TG yn cael eu datblygu a chynnal gyda’r feddalwedd a chaledwedd perthnasol, gan gynnwys gweithredu, profi a gwerthuso datblygiadau ar draws y cwmni ac o fewn prosiectau unigol
• Cynnal a chadw gweinyddion a rhwydweithiau’r cwmni, boed yn ddatrysiadau rhith, gwirioneddol, ar-safle a/neu yn y cwmwl, gan gynnwys sicrhau lefelau diogelwch digonol, e.e. muriau cadarn, diogelwch diweddbwynt, rheoli a chofnodi mynediad, rheoli diweddaru meddalwedd ayyb

Arall
• Gweithio ar brosiectau eraill Grŵp Menter a busnes yn ôl y galw, gan gynnwys rhai masnachol
• Sicrhau bod safonau ansawdd, gwasanaeth cwsmer, cydraddoldeb ac amrywiaeth, iechyd a diogelwch a bioddiogelwch y tîm TG yn cael eu bodloni
• Derbyn dyletswyddau a chyfrifoldebau rhesymol eraill a chynrychioli Menter a Busnes yn ôl yr angen

Cliciwch yma i ddarllen manyleb swydd llawn

 

Sut i wneud cais

 • Gallwch wneud cais am y swydd hon drwy gwblhau ffurflen gais a ffurflen cyfleoedd cyfartal (isod), a’u dychwelyd at swyddi@menterabusnes.co.uk  Cliciwch yma am ffurflen gais

  Cliciwch yma am ffurflen cyfleodd cyfartal


  Os hoffech sgwrs anffurfiol ynglŷn â’r swydd hon, cysylltwch â Corinna Lloyd-Jones ar 01970 631403 neu corinna.jones@menterabusnes.co.uk.  Cyfweliadau

  Cynhelir cyfweliadau ar gyfer y swydd hon yn swyddfa Menter a Busnes yn Aberystwyth yr wythnos yn cychwyn 28 Mai 2019. Os nad yw’r dyddiad yn gyfleus, nodwch hynny ar eich ffurflen gais.  Dyddiad Cau

  Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw: 10.00yb, dydd Llun, 20 Mai 2019.  Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

  Mae copi o’n Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth ar gael ar ein gwefan.

   


 • Gwefan: