Cyswllt Amgylchedd Cymru

Swyddog Polisi

Cyflogwr:
Cyswllt Amgylchedd Cymru
Cyflog:
£27,730 - £36,552
Lleoliad:
Tŷ Baltic, Bae Caerdydd, Caerdydd
Dyddiad Cau:
03/06/2019
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Y corff

Rhwydwaith o 28 corff anllywodraethol, y rhan fwyaf ohonyn nhw’n weithredol ledled Cymru, sydd â buddion amgylcheddol, cefn gwlad a threftadaeth, yw Cyswllt Amgylchedd Cymru (y Cyswllt).

Fel corff ymbarél mae’r Cyswllt yn cynrychioli’r buddion a rennir gan y cyrff sy’n aelodau ohono. Ei rôl yw cefnogi’r llu o gyrff amgylcheddol cyffrous ac amrywiol sy’n gweithio yng Nghymru i’w helpu i wireddu eu hamcanion a rennir. Mae’r Cyswllt yn gwneud hyn drwy sicrhau cydweithio ymysg ei aelodau a gyda chyrff sy’n bartneriaid sydd â’r un amcanion; a thrwy gyflwyno eu safleoedd ar y cyd ar faterion i’r llywodraeth a’r bobl allweddol sy’n gwneud penderfyniadau yng Nghymru. Y Cyswllt yw’r prif gorff rhyngol sy’n cysylltu’r llywodraeth a’r sector cyrff anllywodraethol amgylcheddol yng Nghymru.

Mae ein Grwpiau Gwaith yn darparu ffora pwysig i staff y cyrff sy’n aelodau o’r Cyswllt i drafod polisi a deddfwriaeth amgylcheddol Cymru. Drwy gyfrwng gwaith Grwpiau Gwaith y Cyswllt, mae aelodau’n cynhyrchu datganiadau ar y cyd i Gynulliad Cenedlaethol Cymru, Llywodraeth Cymru a chyrff statudol eraill. Ar hyn o bryd mae gennym Grwpiau Gwaith sy’n canolbwyntio ar Eiriolaeth, Coedwigaeth a Dŵr Croyw, Defnydd Tir a Bioamrywiaeth, Morol, ac Adnoddau Naturiol. Rydym yn darparu cefnogaeth i’r Gynghrair Datblygu Cynaliadwy yng Nghymru ac yn cydweithio’n agos gydag Atal Anhrefn Hinsawdd Cymru. Rydym hefyd yn cydlynu project i annog Aelodau’r Cynulliad i ddod yn Bencampwyr Rhywogaethau.

Swyddog Polisi

Lleoliad: Tŷ Baltic, Bae Caerdydd, Caerdydd
Math o swydd: Cytundeb llawn amser hyd diwedd mis Mawrth 2021, gyda phosibilrwydd o estyniad hyd mis Mawrth 2022.
Graddfa cyflog: £27,730 - £36,552

Dyma gyfle ardderchog i rywun gyda chefndir da mewn cydlynu ac ysgogi grwpiau a datblygu polisi. Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn ddymunol ac yn weithgar gyda’r dycnwch i sicrhau cynnydd mewn trafodaethau anodd rhwng aelodau’r Cyswllt er mwyn sicrhau penderfyniadau ar y cyd. Bydd daliwr y swydd yn cydweithio’n agos gyda Grwpiau Gwaith y Cyswllt i ddatblygu datganiadau ac ymatebion y Cyswllt i ymgynghoriadau mewn modd effeithlon ac effeithiol. Byddwch yn datblygu dealltwriaeth ddofn o’r sector cyhoeddus yng Nghymru ac yn gyfrifol am drefnu digwyddiadau a chyfleoedd priodol i hybu safleoedd polisi’r Cyswllt a gytunwyd i’r sawl sy’n gwneud penderfyniadau yng Nghymru.

Fel un o’r prif bwyntiau cyswllt ar gyfer Cadeiryddion ein Grwpiau Gwaith, aelodau o grwpiau eraill a Swyddogion Llywodraeth Cymru fe fyddwch yn gydlynydd hyderus, sy’n gallu ysgogi ei hun, sy’n sgwrsio’n hawdd, yn drefnus ac yn drylwyr ac yn gyfathrebwr hynod o effeithiol gyda brwdfrydedd amlwg dros waith cyrff ymgyrchu amgylcheddol.

 

 

Sut i wneud cais