Coleg Cambria

Tiwtor Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) x2

Cyflogwr:
Coleg Cambria
Cyflog:
£23,626 - £39,409 y flwyddyn, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol
Lleoliad:
Ial, Wrecsam / Glannau Dyfrdwy
Dyddiad Cau:
14/06/2019
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Coleg Cambria yw un o golegau mwyaf Prydain ac mae’n cyflogi dros 1450 o staff ar 5 safle sydd wedi'u lleoli'n gyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac sy'n hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Sir Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Sir Gaer.

Rydym yn chwilio am ddau Diwtor Arbenigol ADY i ymuno â'n tîm ar naill ai Glannau Dyfrdwy neu Iâl, Wrecsam

Yn y swydd hon, byddwch yn addysgu yn ôl yr amserlen, paratoi deunyddiau dysgu, marcio gwaith myfyrwyr, cysylltu â chyrff dyfarnu cymwysterau a goruchwylio arholiadau yn ôl y galw. Byddwch yn cynnal sgrîn-brofion ar gyfer anawsterau dysgu penodol ac asesiadau ar gyfer trefniadau mynediad at arholiadau. Byddwch hefyd yn darparu arweiniad addysgol, cymorth a chwnsela i fyfyrwyr, ac yn cysylltu â staff prif ffrwd am roi cymorth ADY yn yr ystafell ddosbarth, gan roi cyngor ac adborth iddynt.

Byddwch yn rhoi hyfforddiant ymwybyddiaeth o ADY i diwtoriaid a chymorthyddion dysgu prif ffrwd, yn cynorthwyo wrth recriwtio a chyfweld myfyrwyr, ac yn cwblhau a chynhyrchu dogfennau fel; cofrestri, cynlluniau gwaith, cofnodion gwaith, adolygiadau cyrsiau, dogfennau dadansoddi cyrsiau, adroddiadau myfyrwyr, adroddiadau absenoldebau a ffeiliau cyrsiau.

Felly, os oes gennych gymhwyster addysgu (Tystysgrif Addysg, TAR neu City & Guilds 7407) a chymhwyster lefel 7 mewn Asesu ar gyfer Trefniadau Mynediad (AAA), yna hoffem glywed gennych chi!

Yn greadigol, arloesol ac yn llawn dychymyg, bydd gennych brofiad o gyflwyno tiwtorialau arbenigol (sesiynau 1:1 a grwpiau bach), ynghyd â phrofiad o asesu ar gyfer trefniadau mynediad at arholiadau. Gydag ymwybyddiaeth o bwysigrwydd safonau ansawdd wrth addysgu, byddwch yn gallu datblygu a defnyddio ystod o dechnegau addysgu a dysgu, a rhoi gwybod i fyfyrwyr am eu cryfderau a’u hanghenion datblygu.

Bydd angen i chi fod yn hunan-hyderus ac yn dangos egni a brwdfrydedd yn yr amgylchfyd dysgu. Byddwch yn agored ac yn ymatebol i anghenion pobl eraill ac yn gallu addasu'n gyflym i amgylchiadau newidiol a syniadau newydd. Bydd angen i chi fod yn aelod cadarn o dîm sy’n gallu meithrin perthnasau gwaith effeithiol. Bydd gennych sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol ardderchog, ac yn gallu adnabod, dehongli a chymhwyso gwybodaeth benodol i’w chyflwyno.

Byddai’n fanteisiol petai gennych dystysgrif ymarfer gyfredol SASC, a’r gallu i gynnal asesiadau DSA llawn.

Mae Coleg Cambria wedi ymrwymo i godi proffil yr iaith Gymraeg. Mae sgiliau iaith Gymraeg yn fanteisiol ar gyfer y swydd hon.

Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd. Bydd gofyn i chi gofrestru gyda’r Cyngor Gweithlu Addysg hefyd.

 

 

Sut i wneud cais

  • Cliciwch ar y ddolen isod am ragor o wybodaeth ac i wneud cais:


  • Gwefan: