Dŵr Cymru

Pennaeth Ymgyrchoedd a Chynllunio

Cyflogwr:
Dŵr Cymru
Cyflog:
£44,447 - £54,485
Lleoliad:
Nelson
Dyddiad Cau:
03/06/2019
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:
Beth fyddwch chi'n ei wneud

Mae beth ry'n ni'n ei wneud yma yn Dŵr Cymru'n bwysig dros ben - ry'n ni'n darparu dŵr diogel a glân ar gyfer tair miliwn o bobl, yn cludo eu dŵr brwnt i ffwrdd, ac yn helpu i amddiffyn ein hamgylchedd prydferth. Mae hi'n gyfrifoldeb a hanner, ac mae angen i ni ennill ffydd ein cwsmeriaid bob un dydd.
Byddwch chi'n ymuno â'n tîm uchelgeisiol ac ymroddgar o weithwyr cyfathrebu sydd â'u ffocws ar gyflawni ymgyrchoedd difyr ac effeithiol er mwyn cynnal gweledigaeth a blaenoriaethau ein cwmni. Bydd yna gyfleoedd i ddatblygu sgiliau newydd a dysgu gan gydweithwyr o holl gwmpas y disgyblaethau cyfathrebu, a byddwch yn cyfrannu at y broses o ddarparu cysylltiadau creadigol, sydd â'u ffocws ar ddeilliannau sy'n
meithrin ymddiriedaeth cydweithwyr a chwsmeriaid fel ei gilydd.

Am bwy ydyn ni'n chwilio

Gweithiwr cyfathrebu neu gyfarwyddwr cyfrif profiadol â chefndir ym maes rheoli ymgyrchoedd neu gyfrifon a sgiliau cynllunio, gwerthuso a chyfathrebu strategol rhagorol. Gan adeiladu ar ein hymgyrchoedd arobryn a'n ffocws ar gysylltu cydweithwyr, byddwch yn chwarae rhan annatod yn ein gwaith i
gynorthwyo'r cwmni i gyflawni ar ein haddewidion i gwsmeriaid a meithrin ffydd ein cwsmeriaid ynom bob un dydd. Gyda sgiliau arwain clir a'r gallu i gael dylanwad ar bob lefel mewn sefydliad, byddwch chi'n arwain gwaith y tîm gan ddarparu cyngor, arweiniad a her i gyflawni ymgyrchoedd cyfathrebu darbwyllol sy'n ategu ein blaenoriaethau busnes.

Beth fyddwch chi'n gyfrifol amdano

 • Cymryd perchnogaeth a sefydlu'r dulliau o fynd ati i gynllunio ymgyrchoedd ar draws y tîm cyfathrebu a'r busnes ehangach.
 • Cymryd perchnogaeth a sefydlu'r dulliau o fynd ati i werthuso ar draws y tîm cyfathrebu, gan adrodd trwy hyb gwerthuso canolog.
 • Trwy grid cynllunio cyfathrebu effeithiol, gweithio gyda chydweithwyr ar draws y tîm a’r sefydliad ar led i fapio hysbysiadau, cyhoeddiadau, anerchiadau ac achlysuron allweddol Dŵr Cymru yn erbyn yr amgylchedd allanol.
 • Cynnig cyngor effeithiol ar gyfathrebu a datblygu a chyflawni ymgyrchoedd cyfathrebu darbwyllol.
 • Cynllunio a rheoli cyflawniad ein blaenoriaethau a'n cynlluniau cyfathrebu.
 • Meithrin perthnasau allweddol ar draws y sefydliad, gan feithrin rhith-dimau yn fewnol a phartneriaethau yn allanol.
 • Clustnodi a segmentu cynulleidfaoedd a chasglu safbwyntiau, gan sicrhau bod y pethau hyn yn bwydo’r ymgyrchoedd a’r gweithgareddau cyfathrebu.
 • Cynorthwyo'r tîm cyfathrebu ehangach i gyflawni gwaith segmentu cynulleidfaoedd ar gyfer ymgyrchoedd a sicrhau bod strategaethau delio yn bodloni anghenion y cynulleidfaoedd hynny.
 • Cymryd perchnogaeth dros safonau, dulliau a phlatfformau corfforaethol fel dulliau o weithio, canllawiau brand a'r dulliau gwerthuso, gan gynghori’r tîm a'r sefydliad ehangach, a herio lle bo hynny'n briodol.
 • Darparu trosolwg strategol er mwyn dod o hyd i gyfleoedd i ddatblygu ein hamcanion cyfathrebu a chlustnodi a rheoli risgiau.
 • Sicrhau y gellir gwerthuso ymgyrchoedd yn effeithiol er mwyn bodloni amcanion cymeradwy.
 • Darparu arweinyddiaeth, arweiniad, rheolaeth, datblygiad a chymorth ar gyfer y tîm uniongyrchol.
 • Cymryd perchnogaeth, datblygu a chyflawni ymgyrchoedd meithrin brand y cwmni.
 • Gweithredu fel gwarcheidwad brand Dŵr Cymru, gan hyrwyddo'r brand a'r gwerthoedd yn yr holl weithgareddau cyfathrebu allanol.
 • Rheoli contractau gyda chwmnïau/asiantaethau allanol gan gynorthwyo gwaith y tîm a chydymffurfio'n llwyr â rheolau caffael y cwmni.
 • Fel aelod o dîm rheoli uwch tîm cyfathrebu Dŵr Cymru, byddwch yn cynnig dealltwriaeth, cymorth a chyngor i gydweithwyr er mwyn sicrhau y cyflawnir amcanion y tîm.
 • Gweithredu fel rheolwr llinell anuniongyrchol, a darparu trosolwg ar gyfer perchnogion ymgyrchoedd y tu hwnt i'r tîm cyfathrebu canolog.
 • Darparu gwasanaeth hanfodol swyddfa'r wasg 24/7, a darparu cymorth ar gyfer digwyddiadau gweithredol aur ac arian yn rhan o rota ar alwad y tu hwnt i oriau swyddfa.
 • Cyflawni gweithgareddau rheoli llinell yn unol â gofynion y cwmni, gan gynnwys rheoli Adolygiadau o Berfformiad a Datblygiad, Iechyd a Diogelwch, caffael a rheolaeth ariannol.