Dŵr Cymru

Rheolwr Cyfathrebu Masnachol

Cyflogwr:
Dŵr Cymru
Cyflog:
Band 6 (£32,392 - £37,027)
Lleoliad:
Llaneirwg, Caerdydd
Dyddiad Cau:
20/06/2019
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:
Beth fyddwch chi'n gyfrifol amdano

• Datblygu a chynnal cynllun cyfathrebu adrannol, gan fwydo dwy ffordd yn ôl ac ymlaen i grid cyfathrebu Dŵr Cymru, clustnodi negeseuon allweddol a phennu’r sianel orau a'r gynulleidfa ar gyfer holl waith cyfathrebu'r adran gan gynnwys Ynni Organig Dŵr Cymru, Gwastraff Organig Dŵr Cymru a phrosiectau newydd ym maes yr Adran Fasnachol.

• Gweithio gyda Chynghorau Caerdydd a Bro Morgannwg i gymryd perchnogaeth dros gyflawni'r Strategaeth Gwastraff Bwyd Domestig. Bydd hyn yn cynnwys llunio'r cynllun, cyflawni'r gwaith ymchwil, bwydo meddylfryd yr ymgyrch a'i chyflawni gan bennu llinellau sylfaen ar y cychwyn a monitro llwyddiant ar sail cerrig milltir allweddol. Nod y strategaeth yw sbarduno newid tymor hir mewn ymddygiad er mwyn cynyddu faint o wastraff bwyd sy'n cael ei ailgylchu yn yr ardal.

• Cyflawni ymgyrch strategaeth hybu i annog y busnes i feddwl am arbed ynni. Gweithio gyda'r Rheolwr Gyfarwyddwr a'r tîm cyfathrebu i gyflawni ymgyrch i newid ymddygiad trwy nifer o sianeli'r cyfryngau a mesur effaith hyn.

• Cynorthwyo'r Rheolwr Gyfarwyddwr a'r tîm uwch i ddarparu gwasanaeth cyfathrebu effeithiol (o ran cynnwys, amseriad a dull) sy'n gyson â strategaeth, amcanion a safonau'r tîm canolog, gan gynnwys codi ymwybyddiaeth am rôl y tîm Masnachol yn Dŵr Cymru.

• Casglu adborth ar y gwaith cyfathrebu a sicrhau ei fod yn cael ei ddeall, ei werthuso a'i ddefnyddio i glustnodi a bwydo gwelliannau ar lefel leol a chorfforaethol.

• Gweithio gyda thîm Cyfathrebu Dŵr Cymru i fwyafu effeithiolrwydd y sianeli cyfathrebu priodol ar draws yr adran e.e. ymgyrchoedd y cyfryngau cymdeithasol, sgriniau, hysbysfyrddau, y fewnrwyd a sesiynau briffio wyneb yn wyneb.

• Sicrhau bod cyfathrebu effeithiol yn cynorthwyo cyflawniad mentrau cysylltu cydweithwyr o fewn y gyfarwyddiaeth, a chydlynu gweithgareddau cysylltiedig gan gynnwys cymryd perchnogaeth dros y cynllun gweithredu.

• Sicrhau bod negeseuon yn gyson a'u bod yn cael eu cyflawni yn ôl y safonau priodol.

Sut i wneud cais