Dŵr Cymru

Rheolwr Ymgyrchoedd x 3

Cyflogwr:
Dŵr Cymru
Cyflog:
Band 6 (£32,392 - £37,027)
Lleoliad:
Nelson, Treharris
Dyddiad Cau:
20/06/2019
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Beth fyddwch chi'n ei wneud

Mae beth ry'n ni'n ei wneud yma yn Dŵr Cymru'n bwysig dros ben - ry'n ni'n darparu dŵr diogel a glân ar gyfer tair miliwn o bobl, yn cludo eu dŵr brwnt i ffwrdd, ac yn helpu i amddiffyn ein hamgylchedd prydferth. Mae hi'n gyfrifoldeb a hanner, ac mae angen i ni ennill ffydd ein cwsmeriaid bob un dydd.

Byddwch chi'n ymuno â'n tîm uchelgeisiol ac ymroddgar o weithwyr cyfathrebu, sydd â'u ffocws ar gyflawni ymgyrchoedd difyr ac effeithiol sy'n ategu gweledigaeth a blaenoriaethau ein cwmni. Bydd yna gyfleoedd i ddatblygu sgiliau newydd a dysgu gan gydweithwyr o holl gwmpas y disgyblaethau cyfathrebu, a byddwch yn cyfrannu at ddarparu cysylltiadau creadigol, sy’n seiliedig ar ddeilliannau ac sy'n meithrin ymddiriedaeth cydweithwyr a chwsmeriaid fel ei gilydd.

Am bwy ydyn ni'n chwilio

Gweithiwr cyfathrebu profiadol â chefndir ym maes rheoli ymgyrchoedd neu gyfrifon, a sgiliau cynllunio a chyfathrebu strategol rhagorol. Gan adeiladu ar ein hymgyrchoedd arobryn a'n ffocws ar gysylltu cydweithwyr, byddwch yn chwarae rhan annatod yn ein gwaith i gynorthwyo'r cwmni i ni gyflawni ein haddewidion i gwsmeriaid a meithrin ymddiriedaeth ein cwsmeriaid bob un dydd. Rydyn ni'n arbennig o awyddus i glywed gennych ydych chi'n angerddol ac yn ddawnus yn un neu ragor o'r meysydd canlynol:

• Cynllunio ymgyrchoedd a rheoli cyfrifon
• Hysbysebu a marchnata, yn enwedig newid ymddygiad
• Ysgrifennu copi
• Gwerthuso ymgyrchoedd
• Cyfathrebu mewnol
• Y cyfryngau digidol a chymdeithasol

Beth fyddwch chi'n gyfrifol amdano

• Datblygu, rheoli a chyflawni portffolio o ymgyrchoedd, o ymgyrchoedd pwysig ar gyfer cwsmeriaid i sbarduno newid mewnol, trawsnewidiol gan gynnwys ymgyrchoedd marchnata a'r cyfryngau cymdeithasol.
• Clustnodi a thynnu sylw at risgiau a materion sy’n gysylltiedig â chyflawni ymgyrchoedd a bodloni amcanion.
• Cynorthwyo'r gwaith o gynllunio ymgyrchoedd cyfathrebu manwl ar gyfer cynulleidfaoedd mewnol ac allanol, a’u rhoi ar waith.
• Rheoli ymgyrchoedd o fewn yr ar amserlenni a’r cyllidebau a bennir, gan ganolbwyntio ar gyflawni amcanion yr ymgyrchoedd trwy weithio gyda rhanddeiliaid mewnol ac asiantaethau arbenigol a phartneriaid creadigol.
• Gweithio gydag aelodau eraill o'r tîm i werthuso ac adrodd ar gynnydd a deilliannau ymgyrchoedd, ac ymgysylltu’r busnes ar led.
• Datblygu a darparu ymgyrchoedd cyfathrebu arloesol, rhad, ac am ddim gan ddefnyddio sianeli digidol ac all-lein.
• Cynorthwyo rhaglenni newid y cwmni a chydgysylltu â’r rolau cyfathrebu prosiectau yn y timau newid er mwyn sicrhau bod ymgyrchoedd yn cael eu datblygu a'u cyflawni mewn ffordd sy'n ategu amcanion y busnes yn ôl safonau cymeradwy.
• Ymgysylltu ar draws portffolio ymgyrchoedd cyfathrebu’r cwmni er mwyn clustnodi materion sy'n peri risg o ran cyfathrebu, a mynd ati’n rhagweithiol i roi cynlluniau trin/cyfathrebu ar waith.
• Darparu cymorth cyfathrebu yn achos digwyddiadau gweithredol aur ac arian pan fo angen.

Sut i wneud cais