CITB

Cynghorydd ar Bolisi'r Iaith Gymraeg

Cyflogwr:
CITB
Cyflog:
£30,655 - £36,119 yn ddarostyngedig i ddyfarniad cyflog
Lleoliad:
Caerdydd
Dyddiad Cau:
20/06/2019
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Cyfeirnod Swydd:

080/19

Disgrifiad:

Y Rôl

Croesewir ceisiadau am Gynghorydd Polisi Iaith Gymraeg i Ddehongli a gweithredu polisi a deddfwriaeth iaith Llywodraeth Cymru (Mesur y Gymraeg ((Cymru)) ) i waith CITB ar draws yr holl swyddogaethau busnes, gan arwain pob un i integreiddio arferion a dulliau: i sicrhau cydymffurfiad cyfreithiol y sefydliad; cyflawni ei rwymedigaethau contractiol; a chadw ei enw da. Fel unig ddeiliad y swydd hon o fewn y sefydliad, chi fydd y swyddog gwybodus ar bob agwedd.

Ynglŷn â chi

Rhaid i ymgeiswyr fod yn drefnus iawn, yn gallu gweithio â chyn lleied o oruchwyliaeth â phosibl ac yn hyderus wrth gyfathrebu ag uwch gydweithwyr a sefydliadau allanol.

Gofynion hanfodol

• Gradd berthnasol neu gymhwyster galwedigaethol cyfwerth
• Sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar rhagorol yn Gymraeg ac yn Saesneg, hyd at lefel sy'n caniatáu gwirio cywirdeb ei waith ei hun a gwaith pobl eraill.
• Sgiliau rhyngbersonol, dylanwadu a negodi ardderchog, gan ysgogi perswâd effeithiol trwy gyfathrebu ac ennill parch gan gydweithwyr ar bob lefel
• Y gallu i herio iaith, ymddygiadau, prosesau a gwrthwynebiad gan bobl eraill ar bob lefel gan gynnwys uwch reolwyr
• Sgiliau TG a sgiliau ar y we (defnyddio systemau rheoli cynnwys a chyfryngau cymdeithasol)
• Y gallu i ddehongli a gweithredu gwybodaeth gymhleth a'i chyflwyno mewn modd dealladwy i amrywiaeth o gynulleidfaoedd
• Profiad helaeth o weithio â materion cydymffurfio yn ymwneud â'r Gymraeg
• Sgiliau cynllunio a threfnu effeithiol sy'n sicrhau'r defnydd gorau o amser a'r gallu i hunan-reoleiddio amser.
• Gwybodaeth am y dirwedd wleidyddol a deddfwriaethol yng Nghymru
• Y gallu i ddefnyddio credoau a gwerthoedd personol er budd y sefydliad
• Y gallu i ddangos mewnwelediad i ymddygiad a buddiannau eraill â'r gallu i drosi hyn yn weithredoedd ystyrlon ar gyfer y sefydliad. Gweithio'n sensitif â gwybodaeth gyfrinachol.

Am CITB

CITB yw Bwrdd Hyfforddiant Diwydiannol a phartner yn y Cyngor Sgiliau Sector ar gyfer y Diwydiant Adeiladu.

Rydym yn ymroddedig i adeiladu ysfa gystadleuol ar gyfer y diwydiant adeiladu a’r bobl sy’n gweithio o’i fewn. Rydym yn ceisio gwneud gwahaniaeth trwy sicrhau bod gan:

- unigolion y sgiliau i gystadlu ar gyfer y swyddi gorau a datblygu gyrfaoedd boddhaus;
- y diwydiant y sgiliau i ddiwallu anghenion ei gleientiaid a chyflawni heriau’r dyfodol;
- Plc y DU ddiwydiant o safon byd eang sy’n gallu cystadlu â’r goreuon ar lwyfan y byd

Buddion

Rydym yn cynnig hyfforddiant a rhagolygon ardderchog, yn ogystal â phecyn cyflog a buddion atyniadol, gan gynnwys cynllun pensiwn cyfraniadau diffiniedig

Sut i wneud cais

 • Cliciwch ar y ddolen isod i ddarllen mwy am y swydd ac i wneud cais.

  Cyflwynwch eich ffurflen gais wedi’i chwblhau i nicola.radcliffe@citb.co.uk

  Dyfynnwch ‘cyf 080/19’ ar bob darn o ohebiaeth.

  Ni dderbynnir CVau.

  Os hoffech drafod y rôl hon cyn gwneud cais, cysylltwch ag Emily Tilling ar 07471025795.

  Dyddiad cau: 20 June 2019

  Mae CITB yn ceisio adeiladu gweithlu sy’n adlewyrchu poblogaeth amrywiol Prydain ac yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr cymwysedig a chymwys. Bydd penodiad ar sail teilyngdod yn unig ac anogir i grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol wneud cais.

   

  Mae lleoliad cyfredol y rôl hon fel sydd wedi’i hysbysebu. Er hynny, Mae CITB wrthi’n ystyried adleoli ein swyddfa Pen-y-bont a’r lleoliad a ffefrir sy’n cael ei ystyried yw Abertawe. Gallai’r adleoliad effeithio ar y rôl hon a byddai unrhyw newidiadau’n destun ymgynghoriad â chyflogeion yr effeithir arnynt.

   


 • Gwefan: