Coed Cadw

Swyddog Datblygu Gwirfoddolwyr - Cymru

Cyflogwr:
Coed Cadw
Cyflog:
£23,000 to £25,000 y flwyddyn
Lleoliad:
Caerdydd
Dyddiad Cau:
21/07/2019
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

*Mae hon yn swydd cytundeb cyfnod mamolaeth, yn para o leiaf 9 mis*

AMDANOM NI

Ymddiriedolaeth Coed Cadw yw prif elusen gadwraeth coetiroedd y DU. Rydym am weld y DU yn gyfoethog mewn coedwigoedd a choed brodorol ar gyfer pobl a bywyd gwyllt. Nȏd yr Ymddiriedolaeth yw ennyn diddordeb ac ysbrydoli pobl am goedwigoedd a choed i'n helpu i gwrdd â'n gweledigaeth o greu, adfer a diogelu coetiroedd. Rydym yn berchen ar dros 1,000 o safleoedd coetiroedd ledled y Deyrnas Unedig ac yn cefnogi creu a rheoli coetir ar dir y tu allan i ystâd yr Ymddiriedolaeth ei hun.

Y SWYDD

Mae gwirfoddolwyr yn rhan hanfodol o deulu Coed Cadw. Yn 2015 yn unig, fe wnaeth gwirfoddolwyr gyfrannu 260,000 o oriau gwirfoddol i hyrwyddo coetir brodorol ar draws y DU. Yn syml, maent yn allweddol i'n llwyddiant a ni allem gyflawni cymaint ag y gwnawn hebddynt.

Bydd ein Swyddog Datblygu Gwirfoddolwyr yn gweithio ar draws rhanbarth Cymru, wedi'i lleoli yn ein swyddfa yng Nghaerdydd ac yn teithio'n reolaidd ar draws y rhanbarth i gefnogi strategaeth wirfoddoli'r Ymddiriedolaeth gyfan. Byddant yn gweithio i gynyddu cyfleoedd gwirfoddoli, darparu cyngor a chymorth i wirfoddolwyr a rheolwyr gwirfoddol gan gyflwyno'r cynllun ar gyfer ymgysylltu â gwirfoddolwyr yn y rhanbarth.

YR YMGEISYDD

Bydd angen profiad sylweddol o reoli prosiect gan gynnwys brwdfrydedd i gyrraedd targedau. Byddwch hefyd yn ddylanwadwr o fri. Byddwch yn canolbwyntio ar ganlyniadau gyda llygad am fanylder, yn drefnus ac yn medru darganfod atebion gweithredol i broblemau.

Gyda dealltwriaeth glir o fanteision gwirfoddoli ynghyd a digon o brofiad o weithio'n uniongyrchol gyda gwirfoddolwyr, bydd gennych sgiliau rhyngbersonol cref. Byddwch yn dalentog wrth ddatblygu perthnasoedd ystyrlon ac yn meddu ar y gallu i gydweithio'n hyderus gydag ystod eang o bobl ynghyd ag ysbrydoli gwirfoddolwyr a staff i gymryd rhan.

Mae trwydded yrru lawn / gallu i ymgymryd â theithio, weithiau i leoliadau anghysbell, yn hanfodol.

BETH FEDRWCH DDISGWYL

Nid oes unrhyw sefydliad arall fel Coed Cadw. Beth bynnag a wnewch yma, byddwch yn cefnogi ein gwaith i warchod a gwella coed a choetiroedd. Rydym yn cydnabod ac yn gwerthfawrogi ein pobl. Fe gewch chi ein cefnogaeth, ein hyfforddiant ynghyd â chyfleoedd llawn ar gyfer datblygiad proffesiynol.

 

Sut i wneud cais