Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

Rheolwr Adnoddau Dynol

Cyflogwr:
Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro
Cyflog:
£34788 - £37849
Lleoliad:
Doc Penfro
Dyddiad Cau:
18/07/2019
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:
Mae gan Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro rai o'r golygfeydd mwyaf ysblennydd a'r bywyd gwyllt mwyaf amrywiol yng ngwledydd Prydain gan gynnwys gwarchodfeydd natur, daeareg ac archaeoleg o bwysigrwydd rhyngwladol.

Ein staff yw ein hased mwyaf gwerthfawr a rôl y Rheolwr Adnoddau Dynol fydd cyflwyno strategaethau rheoli pobl sy’n ategu nodau strategol yr Awdurdod. Bydd gan y rôl ffocws strategol a gweithredol, fydd yn rhoi cyngor a chymorth arbenigol ar bob mater Adnoddau Dynol.

Prif Gyfrifoldebau:
- Gweithio mewn partneriaeth agos â'r uwch reolwyr i baratoi a gweithredu strategaeth Adnoddau Dynol sy'n cynorthwyo’r rheolwyr a’r staff i gyfrannu at waith yr Awdurdod.
- Arwain ar ymagwedd yr Awdurdod tuag at Iechyd a Diogelwch a lles staff, ac ymgyfarwyddo â’r wybodaeth ddiweddaraf am y gyfraith cyflogaeth a’r ddeddfwriaeth Iechyd a Diogelwch perthnasol.
- Datblygu a chynnal polisïau AD a goruchwylio cyllidebau perthnasol sy'n sicrhau gwerth da am arian.
- Cefnogi a, lle bo'n briodol, arwain mentrau’r Awdurdod i ddatblygu dulliau newydd o reoli staff.
- Rheoli ymchwiliadau a materion cymhleth sy’n ymwneud â gweithwyr gan gynnwys colli swyddi a chwynion.
- Goruchwylio pob agwedd ar systemau arfarnu perfformiad a hyfforddiant, a chydlynu lleoliadau gwaith a phrosesau eraill fel sy’n briodol.
- Sicrhau bod yr Awdurdod yn cynnal systemau priodol ar gyfer pob agwedd ar y gwasanaeth Adnoddau Dynol.

Cymwysterau, Sgiliau a Phrofiad:
- Addysg i lefel gradd neu brofiad perthnasol sylweddol, ac aelodaeth o CIPD.
- Profiad sylweddol o weithio mewn rôl uwch swyddog AD, yn enwedig mewn rôl sy'n rhoi arweiniad strategol.
- Profiad o reoli tîm o staff ynghyd â phrofiad o ddelio â gwybodaeth a sefyllfaoedd sensitif.
- Hanes profedig o reoli newid a lefelau uchel o hunan-gymhelliant, proffesiynoldeb a chadernid, deallusrwydd emosiynol a llythrennedd.
- Y gallu i weithio o fewn ethos a gwerthoedd yr Awdurdod Parc Cenedlaethol a chyfrannu at hynny yn gadarnhaol.
- Y gallu i weithio drwy gyfrwng y Gymraeg a chyfrannu at gyflawni Safonau perthnasol y Gymraeg.

Bydd gofyn i'r ymgeisydd llwyddiannus weithio i lefel B2 (Lefel Uwch).
- Yn meddu ar drwydded yrru lawn.

Cyflog a Budd-daliadau:
Cyflog sylfaenol hyd at £37,849, lleiafswm o 23 diwrnod o wyliau, yn codi i 28 diwrnod, yn ogystal â gwyliau cyhoeddus, cynllun pensiwn llywodraeth leol, trefniadau gweithio hyblyg, a chyfleoedd datblygu gyrfa.

Lleolir y swydd yn ein Pencadlys yn Noc Penfro; mae'r swyddfa o fewn cyrraedd 8 munud o gerdded o'r orsaf drenau agosaf, mae gennym gyfleusterau parcio beiciau diogel a digon o leoedd parcio ceir. Hefyd rydym yn gweithredu cynllun ceir yr Awdurdod ar gyfer ymweliadau safle.

Sut i wneud cais