S4C

Pennaeth Data a Dadansoddi

Cyflogwr:
S4C
Cyflog:
Cystadleuol
Lleoliad:
Canolfan S4C Yr Egin, Caerfyrddin, SA31 3EQ
Dyddiad Cau:
26/07/2019
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Rôl y Pennaeth Data a Dadansoddi yw sicrhau bod dadansoddi, data a barn y gynulleidfa wrth wraidd yr holl benderfyniadau strategol a golygyddol pwysig a gymerir.

Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am uned sy’n gyfrifol am:

• data BARB
• data gwerthfawrogiad
• ymchwil tracio delwedd
• data Fy S4C
• data cyfryngau cymdeithasol, gwylio ar-lein a gwefannau
• ymchwil ansoddol o bob math

Mae ffocws ar y dyfodol yn hanfodol, felly disgwylir person sy’n agored i ffyrdd newydd a diddorol o fesur defnydd cyfryngau a barn y gynulleidfa. Person sy’n cymryd diddordeb mewn datblygiadau ym maes ymchwil a mesur, ac sy’n ymwybodol o newidiadau mewn darlledu a diwydiannau cysylltiedig ac yn dymuno rhannu dadansoddi a dysgu ar draws y sefydliad.

Pwrpas y swydd
• I sicrhau fod y cwmni yn cadw anghenion y gynulleidfa wrth galon eu gwaith.
• Gweithio’n agos gyda rhanddeiliaid perthnasol i drafod mesuriadau perfformiad gyda Bwrdd Unedol S4C a staff S4C. Cytuno mesuriadau perfformiad ar draws y busnes.
• Sicrhau cydweithio a chydweithrediad yn fewnol a gyda chyrff eraill, fel BBC Cymru, BARB, a’r sector gynhyrchu.
• Arwain a datblygu talent o fewn y tîm, gan sicrhau fod adnoddau yn cael eu rhannu yn ôl gofynion y busnes, wrth gadw gwasanaeth dadansoddi a data chyson ar gyfer randdeiliaid.

Fe fydd deilydd y swydd yn adrodd i’r Prif Weithredwr a bydd yn gyfrifol am reoli oddeutu 3 o staff llawn amser.

Lleoliad: Canolfan S4C Yr Egin, Caerfyrddin, SA31 3EQ.Mae S4C yn cynnig trefniadau gweithio'n hyblyg.

Oriau gwaith: 35.75 yr wythnos ond oherwydd natur y swydd disgwylir hyblygrwydd, gan gynnwys gweithio tu allan i oriau swyddfa, ar rai penwythnosau a gwyliau banc.

Gwyliau: Yn ychwanegol i'r gwyliau banc statudol, bydd gennych hawl pro rata i 26 diwrnod o wyliau gyda thâl y flwyddyn.

 

Sut i wneud cais