Caru Natur Cymru yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Swyddog Bioamrywiaeth a Seilwaith Gwyrdd

Cyflogwr:
Caru Natur Cymru yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru
Cyflog:
hyd at £30,000 y flwyddyn
Lleoliad:
Llanarthne, Caerfyrddin
Dyddiad Cau:
04/08/2019
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Mae Caru Natur Cymru yn brosiect tair blynedd a ariennir gan Lywodraeth Cymru, a hynny o dan y Cynllun Grant Galluogi Adnoddau Naturiol a Llesiant (ENRaW). Bydd y prosiect yn cynyddu llesiant pobl, bioamrywiaeth a'r amgylchedd, a hynny ledled Cymru, gan ddefnyddio tri phecyn gwaith cydgysylltiedig: Mannau Ysbrydoledig, Glaswelltiroedd am Oes a Phlanhigion ar gyfer Pobl. Mae hon yn bartneriaeth rhwng Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, Cyfoeth Naturiol Cymru a Phrifysgol Abertawe, ynghyd â phartneriaid a chyd-weithredwyr eraill ledled Cymru.

Mannau Ysbrydoledig

Trawsnewid glaswelltiroedd amwynder, ac ardaloedd awyr agored nad ydynt yn cael eu defnyddio ddigon, yn fannau llawn bywyd gwyllt, lle gall pobl fwynhau a chael eu hadfer trwy gyfrwng y byd naturiol.
Byddwn yn darparu prosiectau seilwaith gwyrdd a ddatblygir ar y cyd yn y gymuned, a hynny gan ddefnyddio 40 o safleoedd yn ystad Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe yn ganolbwyntiau. Mae'r safleoedd yn amgylchynu ysbytai, canolfannau iechyd, cyfleusterau iechyd meddwl a chyfleusterau preswyl. Byddwn yn cynyddu'r gwerth o ran bioamrywiaeth, ynghyd â'r hygyrchedd, y gwasanaethau ecosystem a'r cysylltedd. Byddwn yn creu mannau gwyrdd ysbrydoledig i bobl gysylltu â natur. Bydd yr hyn a wnawn yn cael ei ddefnyddio i ddatblygu modelau y gellir eu rhoi ar waith ledled Cymru.

Glaswelltiroedd am Oes

Datblygu ecosystemau glaswelltir gwydn trwy chwyldroi gwaith monitro a chryfhau gweithgareddau adfer. Cysylltu pobl â thirweddau harddaf Cymru.
Byddwn yn chwyldroi'r modd yr ydym yn monitro glaswelltiroedd, a bydd hyn yn ein galluogi i reoli, adfer a chreu safleoedd sy'n hyrwyddo bioamrywiaeth a gwytnwch ecosystemau. Byddwn yn defnyddio codau bar DNA pridd arloesol i bennu'r biosffer cyfan o laswelltiroedd (gan gynnwys planhigion, anifeiliaid, ffyngau a microbau). Bydd ein safleoedd yn amrywio o laswelltiroedd amwynder yn ystad Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, i safleoedd rwbel y pyllau glo, i laswelltiroedd cadwraeth mewn Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol ledled Cymru. Byddwn yn datblygu offer a phrotocolau costeffeithiol y gall rheolwyr tir ac ymarferwyr cadwraeth eu defnyddio.

Planhigion ar gyfer Pobl

Dathlu treftadaeth naturiol Cymru trwy ddiogelu ein planhigion sydd fwyaf mewn perygl, ar gyfer pobl Cymru.
Byddwn yn defnyddio sylfaen dystiolaeth wyddonol, a gwaith cadwraeth ac ymgysylltu â'r cyhoedd a fydd yn digwydd yn y fan a'r lle ac oddi ar y safle, i ddathlu ac amddiffyn y planhigion hynny sydd fwyaf mewn perygl yng Nghymru. Byddwn yn sicrhau bod planhigion Cymru sydd yn y perygl mwyaf, ynghyd â rhywogaethau glaswelltir allweddol, yn cael eu diogelu ar gyfer y dyfodol trwy fynd ati i gasglu hadau ar gyfer Banc Hadau Cenedlaethol Cymru. Byddwn yn datblygu dulliau i sicrhau bod hadau rhywogaethau glaswelltir sy'n tarddu o Gymru ar gael ar gyfer prosiectau adfer a chreu. Bydd grwpiau cymunedol a gwirfoddol, yn y Bwrdd Iechyd ac oddi allan iddo, yn helpu i dyfu'r planhigion sydd mewn perygl yng Nghymru er mwyn creu rhwydwaith ar wasgar ar gyfer cadwraeth planhigion.

Y Rôl: Swyddog Seilwaith Gwyrdd

Rydym yn chwilio am rywun brwdfrydig ac ysbrydoledig i helpu i gydlynu'r prosiect Caru Natur Cymru ac arwain y dasg o roi ein pecyn gwaith, Mannau Ysbrydoledig, ar waith. Mae hwn yn gyfle gwych i unigolyn sydd â phrofiad profedig o reoli prosiectau, gwybodaeth dechnegol dda am reoli cadwraeth a/neu ddatblygu seilwaith gwyrdd, a hanes blaenorol rhagorol o weithio gyda gwirfoddolwyr. Mae rhuglder ysgrifenedig a llafar yn y Gymraeg yn hynod o ddymunol, ac mae dealltwriaeth o genhadaeth Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru a'r prosiect Caru Natur Cymru, ynghyd ag ymrwymiad iddi, yn hanfodol.

Byddwch yn sicrhau bod amcanion y prosiect yn cael eu cyflawni, gan ganolbwyntio ar sicrhau gwelliannau i'r fioamrywiaeth a'r seilwaith gwyrdd yn Ystad Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Byddwch yn rheoli staff y prosiect a fydd wedi'u lleoli yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, a byddwch yn creu a chydlynu grwpiau gwirfoddol ledled ardal y prosiect. Gan sicrhau bod canlyniadau'r prosiect yn cael eu mesur, eu gwerthuso a'u hadrodd yn gywir, byddwch yn helpu i reoli cyllideb y prosiect a chyflwyno adroddiadau a hawliadau.

Mae hon yn swydd lawn-amser, cyfnod penodol, a fydd yn dechrau ar 25 Medi 2019 (neu cyn gynted â phosibl wedi hynny), ac yn dod i ben ar 31 Mawrth 2022. Yr oriau gwaith yw 37.5 awr yr wythnos, sy'n golygu gweithio pum niwrnod allan o saith, a bydd rhywfaint o waith penwythnos yn ofynnol. Mae'r swydd wedi'i lleoli yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, ac mae'n cynnwys ymweliadau safle rheolaidd ag Ystad Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, ynghyd â pheth teithio ledled Cymru i gefnogi'r gwaith o gyflawni'r prosiect. Telir cyflog o hyd at £30,000 y flwyddyn, yn ôl cymwysterau a phrofiad.
Croesewir ymholiadau anffurfiol, a dylid eu cyfeirio at y Pennaeth Gwyddoniaeth ac Arweinydd y Prosiect Caru Natur Cymru: Dr Natasha de Vere – natasha.devere@gardenofwales.org.uk.

Cliciwch yma i ddarllen swydd ddisgrifiad llawn a manyleb y person  neu ewch at y linc i'r wefan.

Sut i wneud cais

 • Dylai ceisiadau, ar ffurf llythyr eglurhaol a CV sy'n dangos yn eglur y modd yr ydych yn bodloni'r meini prawf, ynghyd â manylion cyswllt llawn dau ganolwr, gael eu hanfon mewn neges e-bost at natasha.devere@gardenofwales.org.uk erbyn 4 Awst 2019.  Ar hyn o bryd, bydd y cyfweliadau'n cael eu cynnal ar 12 Awst 2019.


 • Cyfeiriad y Cwmni:

  Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru
  Neuadd Middleton
  Llanarthne
  Sir Gaerfyrddin
  SA32 8HN

 • Gwefan: