Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

Swyddog Cadwraeth

Cyflogwr:
Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro
Cyflog:
hyd at £28,785, ynghyd â lwfans defnyddiwr car
Lleoliad:
Doc Penfro
Dyddiad Cau:
08/08/2019
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Cyfeirnod Swydd:

CON

Disgrifiad:

Swyddog Cadwraeth Llawn Amser - 37 awr yr wythnos

Mae gan Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro rai o'r golygfeydd mwyaf ysblennydd a'r bywyd gwyllt mwyaf amrywiol yng ngwledydd Prydain gan gynnwys gwarchodfeydd natur, daeareg ac archaeoleg o bwysigrwydd rhyngwladol.

Diben y Swydd:

Mae swydd newydd a chyffrous wedi codi ar gyfer Swyddog Cadwraeth; prif nod y swydd hon yw cynorthwyo ffermwyr a thirfeddianwyr ar hyd a lled y Parc Cenedlaethol i ail-gyflwyno dulliau traddodiadol o reoli’r tir ar frig y clogwyni, llethrau’r glannau ac ardaloedd mewndirol i sicrhau bod yr amodau yn yr ardaloedd hyn yn cynnig yr amodau gorau posibl i fywyd gwyllt. Bydd y Swyddog Cadwraeth yn annog, cynghori ac yn cynnig cymhelliant ariannol i dirfeddianwyr a thenantiaid i greu mwy o ardaloedd bywyd gwyllt/bioamrywiaeth yn y Parc Cenedlaethol. Bydd deiliad y swydd yn dylanwadu ar bolisi ac arferion cadwraeth, yn creu mwy o amrywiaeth ac yn gwella’r dirwedd i bawb ei fwynhau a'i werthfawrogi.

Prif Gyfrifoldebau:

- Hwyluso cymorth grant ar gyfer gweithiau cyfalaf ac ar gyfer darparu cytundebau rheoli rhwng yr Awdurdod a'r tirfeddiannwr i greu’r amodau gorau posibl i fywyd gwyllt ar safleoedd ac er budd portffolio’r fferm. - Rheoli a monitro portffolio safleoedd i sicrhau arferion gorau o ran cadwraeth a chydymffurfio â'r cynlluniau rheoli ar gyfer y safleoedd gan gynnwys cydlynu Rhwydwaith Pori Sir Benfro i hwyluso pori ar gyfer cadwraeth natur.
- Rhoi cyngor proffesiynol a chymorth technegol i dirfeddianwyr a ffermwyr yn y Parc Cenedlaethol o ran rheoli tir er lles cadwraeth.
- Mynd ati i annog cadwraeth yn y Parc a chynorthwyo i ddarparu deunydd hyrwyddo ac ennyn ymwybyddiaeth o faterion a mentrau rheoli tir er lles cadwraeth. Cymwysterau,

Sgiliau a Phrofiad:

- Cymhwyster priodol i lefel gradd neu brofiad proffesiynol cyfatebol.
- Profiad o glustnodi cynefinoedd blaenoriaeth yn y maes, asesu eu cyflwr a rhoi cyngor clir ar reoli.
- Profiad sylweddol o reoli tir er lles cadwraeth, yn enwedig pori er lles cadwraeth.
- Gwybodaeth dda o ecoleg y DU a'r gallu i glustnodi rhywogaethau yn y maes.
- Y gallu i gyflawni rhaglenni, rheoli cyllidebau yn effeithiol a gweithio i dargedau.
- Y gallu i glustnodi materion cadwraeth a hamdden sy’n sensitif ac yn wleidyddol anodd a'u rheoli yn unol â hynny ynghyd â gwybodaeth ymarferol o arferion cyfredol yn y byd amaeth.
- Sgiliau effeithlon reoli prosiectau, sgiliau cyfathrebu da, y gallu gweithio mewn tîm, sgiliau trefnu da a sgiliau technoleg gwybodaeth a thrwydded yrru lawn.
- Y gallu i weithio drwy gyfrwng y Gymraeg i lefel B2 (Lefel Uwch).

Cyflog a Buddiannau: Cyflog sylfaenol hyd at £28,785, ynghyd â lwfans defnyddiwr car, o leiaf 23 diwrnod o wyliau, yn codi i 28 diwrnod, yn ogystal â gwyliau cyhoeddus, cynllun pensiwn llywodraeth leol, trefniadau gweithio hyblyg, a chyfleoedd datblygu gyrfa.

Lleolir y swydd yn ein Pencadlys yn Noc Penfro; mae'r swyddfa o fewn cyrraedd 8 munud o gerdded o'r orsaf drenau agosaf, mae gennym gyfleusterau parcio beiciau diogel a digon o leoedd parcio ceir. Hefyd rydym yn gweithredu cynllun ceir yr Awdurdod ar gyfer ymweliadau safle. 

Sut i wneud cais