Canolfan Cydweithredol Cymru

Hyfforddwr - Cymunedau Digidol Cymru (3 swydd)

Cyflogwr:
Canolfan Cydweithredol Cymru
Cyflog:
£23,117 y flwyddyn
Lleoliad:
Caerffili (2 swydd) a Bangor (1 swydd)
Dyddiad Cau:
02/09/2019
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Mae Canolfan Cydweithredol Cymru, sydd wrth wraidd yr economi gymdeithasol yng Nghymru, yn sefydliad sy’n ymwneud â chreu cymdeithas well, decach, fwy cydweithredol. Ers 1982, rydym ni wedi helpu cryfhau a grymuso cymunedau Cymru trwy gefnogi twf cydweithrediadau a mentrau cymdeithasol, a thrwy gyflwyno’n gydweithredol brosiectau sy’n darparu sgiliau ac yn mynd i’r afael ag allgau.

Yn dilyn twf diweddar, rydym ni’n gwahodd ceisiadau o bob rhan o’r gymuned, ar gyfer y swydd ganlynol:

Hyfforddwr - Cymunedau Digidol Cymru

Lleoliad: Mae 2 swydd llawn amser wedi’i lleoli yn swyddfa Caerffili (yn cwmpasu De-ddwyrain Cymru) (1 x swydd lle mae’r Gymraeg yn hanfodol)
Mae 1 swydd llawn amser wedi’i lleoli yn swyddfa Bangor (yn cwmpasu Gogledd Cymru)

fodd bynnag efallai y bydd yna ofyniad i gefnogi’r rhaglen/cyd-weithwyr mewn rhanbarthau cyfagos. Mae defnydd rheolaidd a dibynadwy o gerbyd yn hanfodol.

Diben y Prosiect: Cefnogi sefydliadau’r trydydd sector, a’r sectorau cyhoeddus a phreifat, i ddatblygu ymagweddau effeithiol i fynd i’r afael ag allgau digidol a gwella cyfranogiad digidol ledled Cymru, gan gynnwys yn y GIG

Diben y Swydd: I ddatblygu a chyflwyno hyfforddiant cysylltiedig â TGCh i staff rheng flaen a gwirfoddolwyr ar draws y trydydd sector, a’r sectorau cyhoeddus a phreifat, er mwyn gwella lefelau cynhwysiant digidol.

Mae’r rôl hon yn gofyn am wiriad uwch y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd

Cyflog dechreuol: £23,117 y flwyddyn

Contract: Tymor penodol a 30 Mehefin 2022, gydag estyniad posibl hyd at 30 Mehefin 2025

Caiff y swyddi hyn eu hariannu gan Lywodraeth Cymru

Oriau: 35 awr yr wythnos


Sut i wneud cais