Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Swyddog Addysg ac Ymgysylltu â Phobl Ifanc

Cyflogwr:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Cyflog:
£31,046 - £37,647 (Band Rheoli 2 – HEO)
Lleoliad:
Bae Caerdydd
Dyddiad Cau:
02/09/2019
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:
Lleoliad: Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Tŷ Hywel, Bae Caerdydd, yn bennaf gyda chyfle i weithio gartref yn ddibynnol ar y maes gwaith y gweithir arno yn ystod unrhyw adeg.

Swydd amser llawn yw hon, ond ystyrir trefniadau gweithio hyblyg, cyhyd ag y caiff anghenion y Cynulliad a'i Aelodau eu diwallu.

Bydd y rôl yn cynnwys trefnu a darparu rhaglenni amrywiol gyda phobl ifanc mewn ysgolion, colegau a grwpiau ieuenctid ar draws De Cymru, er mwyn codi lefelau dealltwriaeth a diddordeb mewn democratiaeth, a galluogi pobl ifanc i ddweud eu dweud.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus hefyd yn cefnogi gwaith Senedd Ieuenctid Cymru gan gynllunio a gweithredu eu cyfarfodydd rhanbarthol, digwyddiadau cyhoeddus a phenwythnosau preswyl.

Bydd peth gwaith gyda’r nos ac ar y penwythnos ar adegau. Disgwylir i chi deithio o fewn eich rôl ac weithiau bydd rhaid aros dros nos. Disgwylir y gall
deiliad y swydd ddefnyddio ei gar ei hun, neu logi car, neu benderfynu sut y gall gyflawni gofynion y rôl mewn ffordd arall. Bydd cyfle i weithio gartref a disgwylir i chi allu rhannu’r gwaith fesul ardal gyda chydweithwyr eraill.

Cliriad diogelwch:
Ar gyfer y swydd hon, pennwyd bod angen cynnal fetio diogelwch ar lefel Gwiriad Gwrth-derfysgaeth (CTC), yn ogystal ag uwch wiriad DBS. Byddai penodiad yn amodol ar gwblhau’r lefel hon o fetio diogelwch yn llwyddiannus.

Diben y swydd:

Mae Comisiwn y Cynulliad yn gyfrifol am ddarparu'r gwasanaethau sydd eu hangen ar y Cynulliad i gyflawni ei swyddogaethau seneddol.

Mae cyfathrebu â phobl Cymru yn swyddogaeth strategol allweddol, yn arbennig ymgysylltu â phobl ifanc Cymru.

Mae tîm Addysg ac Ymgysylltu â Phobl Ifanc y Cynulliad yn darparu amrywiaeth o raglenni addysgol ar ystâd y Cynulliad a chyda sefydliadau addysgol ledled Cymru i gyflawni tri nod allweddol Siarter Plant a Phobl Ifanc y Cynulliad. Y cyntaf yw ysbrydoli mwy o bobl ifanc i gymryd rhan yng ngwaith y Cynulliad. Yn ail, cynnig mwy o gyfleoedd i drafod a sicrhau bod safbwyntiau pobl ifanc yn cael eu hystyried gan Aelodau’r Cynulliad. Yn drydydd, rhoi adborth, sicrhau bod pobl ifanc yn gweld gwerth ymgysylltu â gwaith y Cynulliad.

Mae’r Cynulliad yn ymrwymedig i gynnig cyfleoedd i blant a phobl ifanc ddysgu am waith y Cynulliad a chyfrannu ato. Ffocws y rôl hon yw darparu rhaglen allgymorth i bobl ifanc yn Ne Cymru ond bydd cyfleoedd i gyfrannu at ddigwyddiadau ar draws Cymru gyfan. Bydd cyfle i adolygu ein rhaglenni presennol ac i ddatblygu’r ddarpariaeth ar y cyd â Rheolwr y Tîm Ymgysylltu â Phobl Ifanc (swydd sy’n cael ei hysbysebu ar yr un pryd). 

Bydd deiliad y swydd yn gweithio gyda chydweithwyr eraill yn yr adran Addysg ac Ymgysylltu â Phobl Ifanc i gefnogi gwaith Senedd Ieuenctid newydd Cymru ac yn chwarae rhan allweddol wrth gynorthwyo’r cynrychiolwyr ifanc. Bydd deiliad y swydd yn chwarae rhan bwysig wrth drefnu cyfarfodydd a digwyddiadau iddynt yn Ne Cymru gan gynnwys penwythnosau preswyl yng Nghaerdydd.

Mi fydd yr ymgeisydd llwyddianus yn atebol i Reolwr y Tîm Ymgysylltu â Phobl Ifanc, ac yn cydweithio gydag eraill o fewn y tîm, sy’n gyfrifol am Raglen Senedd Ieuenctid Cymru, a darparu gwasanaethau ymgysylltu â phobl Ifanc ar yr ystâd ym Mae Caerdydd.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 10.00 2 Medi 2019

Sut i wneud cais

  • Am fwy o wybodaeth ac i wneud cais, cliciwch yma