Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Rheolwr Ymgysylltu â Phobl Ifanc

Cyflogwr:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Cyflog:
£39, 739 - £47,626 (Band Rheoli M3- SEO)
Lleoliad:
Bae Caerdydd
Dyddiad Cau:
19/08/2019
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:
Lleoliad: Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Tŷ Hywel, Bae Caerdydd

Swydd amser llawn yw hon. Fodd bynnag, ystyrir trefniadau gweithio hyblyg, yn amodol ar sicrhau y caiff anghenion y Cynulliad a’i Aelodau eu diwallu.

Bydd y rôl yma felly yn cynnwys rheoli a darparu rhaglenni addysgol gydag ysgolion, colegau, prifysgolion a grwpiau ieuenctid ledled Cymru, a rheoli swyddogion addysg ac ymgysylltu â phobl ifanc yn y swyddfa yng Nghaerdydd ac yn swyddfa’r Cynulliad ym Mae Colwyn. Bydd y rôl yn cynnwys gweithredu rhaglen waith Senedd Ieuenctid Cymru, gan gynllunio gwaith y swyddogion wrth baratoi ar gyfer y cyfarfodydd rhanbarthol, digwyddiadau cyhoeddus a phenwythnosau preswyl, a gweithio’n uniongyrchol gydag Aelodau Senedd Ieuenctid Cymru.

Bydd gwaith gyda’r nos ac ar y penwythnos ar adegau. Disgwylir ichi deithio o fewn eich rôl ac weithiau bydd yn rhaid aros dros nos. Disgwylir y gall deiliad y swydd ddefnyddio ei gar ei hun, neu logi car, neu benderfynu sut y gall gyflawni gofynion y rôl mewn ffordd arall.

Cliriad diogelwch: Ar gyfer y swydd hon, pennwyd bod angen cynnal fetio diogelwch ar lefel Gwiriad Gwrth-derfysgaeth (CTC), yn ogystal ag uwch wiriad DBS. Byddai penodiad yn amodol ar gwblhau’r lefel hon o fetio diogelwch yn llwyddiannus.

Diben y swydd:

Mae Comisiwn y Cynulliad yn gyfrifol am ddarparu'r gwasanaethau sydd eu hangen ar y Cynulliad i gyflawni ei swyddogaethau seneddol. Diben Comisiwn y Cynulliad yw sicrhau bod y Cynulliad yn gorff seneddol hygyrch ac effeithiol sy’n ennyn hyder pobl Cymru.

Mae cyfathrebu â phobl Cymru yn swyddogaeth strategol allweddol, yn arbennig ymgysylltu â phobl ifanc Cymru. Disgwylir i'r ymgeisydd llwyddiannus ddangos y gallu i ysgogi newidiadau a'u rhoi ar waith yn bersonol.

Mae tîm Addysg ac Ymgysylltu â Phobl Ifanc y Cynulliad yn darparu amrywiaeth o raglenni addysgol ar ystâd y Cynulliad a sefydliadau addysgol ledled Cymru i gyflawni tri nod allweddol Siarter Plant a Phobl Ifanc y Cynulliad. Y cyntaf yw ysbrydoli mwy o bobl ifanc i gymryd rhan yng ngwaith y Cynulliad. Yn ail, cynnig mwy o gyfleoedd i drafod a sicrhau bod safbwyntiau pobl ifanc yn cael eu hystyried gan Aelodau’r Cynulliad. Yn drydydd, rhoi adborth, gan sicrhau bod pobl ifanc yn gweld gwerth ymgysylltu â gwaith y Cynulliad.

Mae’r Cynulliad yn ymrwymedig i gynnig cyfleoedd i blant a phobl ifanc ddysgu am waith y Cynulliad a chyfrannu ato. Ffocws y rôl hon yw rheoli rhaglenni allgymorth i bobl ifanc ledled Cymru. Bydd cyfle i adolygu ein rhaglenni presennol ac i ddatblygu’r darpariaeth.

Ffocws arall y swydd yw gweithio gyda chydweithwyr yn yr adran Gyfathrebu i gefnogi gwaith Senedd Ieuenctid Cymru. Bydd deiliad y swydd yn chwarae rhan allweddol wrth reoli llif gwaith y swyddogion addysg ac ymgysylltu â phobl ifanc yn eu gwaith yn cefnogi cynrychiolwyr ifanc. Bydd deiliad y swydd yn chwarae rhan bwysig yn trefnu cyfarfodydd a digwyddiadau i’r 60 Aelod Senedd Ieuenctid, gan gynnwys penwythnosau preswyl yng Nghaerdydd.

Bydd deiliad y swydd yn gweithio’n agos gyda Rheolwr Prosiect y Senedd Ieuenctid a Rheolwr Siambr Hywel, sef cartref ein rhaglenni addysg ym Mae Caerdydd.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 10.00 19 Awst 2019

Sut i wneud cais

  • Am fwy o wybodaeth ac i wneud cais, cliciwch yma