Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru

Swyddog Addysg Gymunedol

Cyflogwr:
Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru
Cyflog:
GRADD 5 - £21,589 - £23,836
Lleoliad:
Gogledd Powys, Y Drenewydd
Dyddiad Cau:
11/09/2019
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:
Mae swydd wag ar gael ar gyfer Swyddog Addysg Gymunedol yn yr Adran Diogelwch Cymunedol. Mae'r swydd wedi'i lleoli yn ardal Powys, y Drenewydd ac Llandrindod, ond bydd gofyn i chi hefyd ddarparu cymorth mewn ardaloedd eraill os bydd angen.
 
Prif ffocws y rôl fydd darparu addysg diogelwch i ysgolion a sefydliadau eraill, ynghyd â'r gymuned ehangach. Bydd y rôl hefyd yn cynnwys cefnogi mentrau ieuenctid eraill, mynychu digwyddiadau diogelwch, cyflwyno sgyrsiau ar ddiogelwch cymunedol, ac ymgymryd ag ymweliadau diogelwch yn y cartref.

Mae'r swydd yn un 37 awr yr wythnos (dydd Llun – dydd Gwener). Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Nodwch fod lefel y Gymraeg sy’n ofynnol ar gyfer y rôl hon wedi’i hamlinellu isod:

Ysgrifenedig Lefel 4
Mae’r lefel hon yn cynnwys:
Creu cyflwyniadau syml, lled-strwythuredig, ysgrifennu llythyrau ffurfiol ac anffurfiol, memos a llenwi ffurflenni gydag ystod o wybodaeth ffeithiol a barn sy’n berthnasol i’r swydd, a hynny ar gyfer cyd-weithwyr mewnol ac allanol.

Llafar a Dealltwriaeth Lefel 5
Mae’r lefel hon yn cynnwys:
Ysgrifennu adroddiadau manwl ar feysydd hynod arbenigol, gan lunio testunau y bwriedir i’r cyhoedd eu darllen.

Noder y croesewir ceisiadau yn Gymraeg, ac na fydd unrhyw geisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Cliciwch yma i weld y swydd-ddisgrifiad 

Cliciwch yma i weld manyleb y person

Sut i wneud cais