Cymwysterau Cymru

Cynorthwy-ydd Gweithredol

Cyflogwr:
Cymwysterau Cymru
Cyflog:
£23,626 - £27,400 y flwyddyn
Lleoliad:
Q2, Parc Imperial, Casnewydd NP10 8AR
Dyddiad Cau:
13/09/2019
Termau'r Swydd:
Tymor Penodol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Contract: Penodiad cyfnod penodol am 12 mis yn llawn-amser. Efallai gall y swydd fod yn barhaol.
Gellir trafod ceisiadau am batrymau gwaith eraill, gan gynnwys rhan-amser, rhannu swydd a secondiadau, yn y cyfweliad.
Cyflog: Band 2 – £23,626 - £27,400 y flwyddyn
Rydym yn cynnig 30 diwrnod o wyliau blynyddol (yn ogystal â gwyliau cyhoeddus a hyd at dri diwrnod o gau swyddfeydd adeg y Nadolig), trefniadau gweithio hyblyg ac aelodaeth o Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth sifil.
Oriau gwaith: 37 awr yr wythnos
Adran: Adnoddau Corfforaethol
Yn atebol i'r: Pennaeth Llywodraethiant Corfforaethol

Cefndir
Cymwysterau Cymru yw’r rheoleiddiwr annibynnol o gymwysterau a’r system gymwysterau yng Nghymru. Mae’n Gorff a Noddir gan Lywodraeth Cymru ac mae’n gyfrifol am sicrhau bod cymwysterau a’r system gymwysterau’n effeithiol o ran diwallu anghenion rhesymol dysgwyr yng Nghymru, ac ennyn hyder y cyhoedd yn y rhain.

Diben y swydd
Bydd y Cynorthwy-ydd Gweithredol yn rhoi cymorth gweinyddol lefel uchel i'r Prif Swyddog Gweithredol a'r Tîm Gweithredol a chynorthwyo gyda gweithrediadau o ddydd i ddydd. Bydd deiliad y swydd yn cynllunio a rheoli amrywiaeth eang o weithgareddau gweinyddol, gan sicrhau y caiff gwaith ei gyflwyno i safon uchel ac yn brydlon. Bydd angen i ddeiliad y swydd feddu ar sgiliau cyfathrebu rhagorol a'r gallu i gyflawni tasgau amrywiol ar yr un pryd, ac ar brydiau bydd yn cynrychioli'r Prif Swyddog Gweithredol a/neu Gyfarwyddwyr Gweithredol wrth gyfathrebu ag aelodau staff a rhanddeiliaid. Byddant yn cyfleu blaenoriaethau'r Prif Swyddog Gweithredol yn effeithiol i aelodau eraill o'r tîm, gan gynnig arweiniad a chyfeiriad pan fo hynny'n briodol. Byddant hefyd yn darparu cymorth ysgrifenyddol i'r Cadeirydd ac aelodau'r Bwrdd.
Disgwylir i ddeiliad y swydd gynnal dull cyson, cyfrinachol ac effeithiol o gynnwys neu ddefnyddio pobl, prosesau ac adnoddau.

https://www.qualificationswales.org/cymraeg/amdanom-ni/swyddi-a-chyfleoedd/swyddi-gwag-presennol/

 

Sut i wneud cais

 •  

  Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 13 Medi 2019
  Dyddiad cyfweliad: 8 Hydref 2019

  Cliciwch ar y ddolen isod am fwy o wybodaeth ac i wneud cais:


 • Enw cyswllt:
  Joanne Nicholas - Pennaeth Llywodraethiant Corfforaethol
 • Cyfeiriad y Cwmni:

  Q2,
  Parc Imperial,
  Casnewydd NP10 8AR

 • Ffôn:
  01633 373296
 • e-bost:
 • Gwefan: