CThEM (HMRC)

Ymgynghorydd Gwasanaeth i Gwsmeriaid - Uned Gymraeg (Porthmadog) x3

Cyflogwr:
CThEM (HMRC)
Cyflog:
£19,550 - £21,020 y flwyddyn
Lleoliad:
Porthmadog
Dyddiad Cau:
02/10/2019
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Rhan amser
Cyfeirnod Swydd:

13188

Disgrifiad:

Yn CThEM, rydym yn canolbwyntio ar gael trethi’n gywir i bawb.

Rydym i gyd yn chwarae ein rhan i wneud gwahaniaeth, boed drwy helpu cwsmeriaid i dalu eu treth a hawlio cymorth ariannol, neu drwy ei gwneud yn anodd i’r lleiafrif anonest dwyllo’r system.

Ni allem wneud hyn oll heb ein gweithlu ymroddedig – ni yw un o’r sefydliadau mwyaf yn y DU, ac rydym yn ymfalchïo yn ein diwylliant gwaith amrywiol a chynhwysol.

Y Swydd

Ydych chi’n rhugl yn Gymraeg a Saesneg? Ydych chi’n berson cyfeillgar, cymwynasgar a brwdfrydig? Os ydych, mae’n bosibl bod gennym y cyfle perffaith i chi.

Fel Ymgynghorydd Gwasanaeth i Gwsmeriaid gyda CThEM, chi fydd pwynt cyswllt cyntaf ein cwsmeriaid, a byddwch yn rhoi gwasanaeth o’r radd flaenaf dros y ffôn, drwy lythyr ac e-bost, a thrwy sgwrsio dros y we.

Byddwch yn ceisio datrys ymholiadau gan gwsmeriaid ar y cyswllt cyntaf, pan fo’n bosibl, ac yn defnyddio’ch sgiliau cyfathrebu ardderchog i ddelio â sgyrsiau cymhleth ond gwerth chweil.

Bydd gennych gyfrifoldeb a chyfleoedd gwirioneddol i ddatblygu’ch gyrfa. Nid yw profiad yn angenrheidiol gan y rhoddir hyfforddiant llawn. Byddwch yn ymuno â thîm cyfeillgar a chroesawgar, a chewch ddigon o gymorth a fydd yn eich helpu i gyrraedd eich potensial.

Patrymau Gwaith: Mae ein canolfannau gwasanaethau i gwsmeriaid ar agor 7 diwrnod yr wythnos, o 08:00 tan 22:00, a bydd eich oriau gwaith o fewn yr amserau hyn.

Cewch eich cyflogi ar gontract 5 allan o 7. Mae hyn yn golygu y bydd disgwyl i chi weithio pum diwrnod o bob saith, gan gwmpasu sawl patrwm gwaith rhwng 08:00 a 22:00, fel arfer 37 awr yr wythnos.

Gellir ystyried cyfleoedd i weithio rhan amser a rhannu swydd (isafswm o 25 awr yr wythnos gan gwmpasu sawl patrwm gwaith yn ystod ein horiau agor), ond bydd anghenion y busnes yn pennu p’un a ellir derbyn eich cais. Ni ddylech barhau â’ch cais oni bai eich bod yn gallu ymrwymo i’r patrwm gwaith hwn.

Oriau rhan amser: Ar gyfer swyddi rhan amser llwyddiannus, bydd y cyflog a’r gwyliau blynyddol ar sail pro rata.

Cyfrifoldebau

Ai chi yw’r person rydyn ni’n chwilio amdano?

Bydd angen i chi allu dangos y canlynol:

• sgiliau cyfathrebu gwych yn Gymraeg a Saesneg – ar lafar ac yn ysgrifenedig

• ymrwymiad i ddarparu gwasanaeth penigamp i’n cwsmeriaid

• y gallu i ddelio â sgyrsiau dymunol a chyflym

• y gallu i roi gwybodaeth, yn gyflym ac yn glir

• agwedd benderfynol ac awch gwirioneddol am helpu pobl

• hyfedredd mewn mathemateg a’r gallu i ddelio â chyfrifiadau sylfaenol

Rydym yn ymdrechu i fod y sefydliad gwasanaeth i gwsmeriaid gorau yn y DU, ac er mwyn i ni gyflawni hyn mae angen pobl benigamp fel y chi arnom.

Sut i wneud cais